احزاب و سازمانهای سیاسی

جبهه ملی ایران

هدف دولت کودتائی خامنه ای - پاسداران و عوامل آنها گسترش سلطه بر همه فعالیت های دینی و حوزوی می باشد. دولتی کردن دین و مذهب که با بسيج مداحان حکومتی و ایجاد يک ساختار موازی در برابر روحانیت و وعاظ...

گفتگوی عمومی که در سطوح مختلف در میان اقشار متنوع مردم آغازیده، نویدبخش آینده روشنتری برای تمامی مردم ایران است. آینده ای که در آن تمامی مردم بتوانند ضمن محترم شمردن عقاید یکدیگر و تبری از تعدی به...

جبهه ملی ایران

دولت اسرائیل با کوتاه بینی همواره روی به حل نظامی مسایل و مشکلات خاورمیانه نموده است در حالیکه کلید صلح پایدار در منطقه تنها یک راه حل سیاسی، مسالمت آمیز و عادلانه است.

حزب توده ایران

22 خرداد ماه و سالگرد کودتای ولی فقیه و سپاه پاسداران رژیم تاریک اندیشی برای نفی آرای میلیون ها تن از هم میهن نان ما فرا می رسد. رژیم ضد مردمی پس از نزدیک به یک سال سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی،...

جبهه ملی ایران

سازمان ما از برگزاری جشن سالروز تولد مصدق در شهرهای اروپا و آمریکا (وین، کلن و واشنگتن) استقبال می کند و برای برگزارگنندگان این مراسم آرزوی موفقیت دارد.

کنار ایستادن از مبارزات جاری، نه تنها تقویت حاکمیت موجود، بلکه تقویت دیگر غارتگران نیز هست.

اتحاد مبارزه برای آزادی

جبهه ملی ایران

شگفت آنکه هم میهنان کرد ما که گذشته از یگانگی و همگنی هزاران ساله در ایجاد امپراتوری این سرزمین و فرهنگ بی بدیل آن مشارکت و نقش ویژه داشته اند، بیش از دیگران هدف این تبعیض ها، خشونت ها و بی خردی...

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان در ايران (آداپ) سیستم قضایی ایران را که بر پایه پرونده سازی و اعتراف گیری تحت شکنجه و فشار روحی حکم صادر می کنند٬ ناعادلانه و احکام صادره توسط آن سیستم را...

تجربه دیگر جوامع که در آنها معلمان و کارگران دارای زندگیای در شأن خود و برخوردار از ثبات و آرامشاند نشان میدهد که سازماندهی صنفی و ایجاد تشکلهای کارگری و کارمندی نخستین گام برای رفع مشکلات موجود و...

جبهه ملی ایران

نزدیک به شش دهه است که 29 اسفند ماه، نوروز را برجسته تر می کند

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

در این شرایط حساس از حیات اجتماعی زندگی مردم ایران و مبارزات شکوهمندی که در برابر بیداد و خفقان موجود در جمهوری اسلامی درگرفته است،هشت مارس نشان و نیروی دیگری است علیه سی و یک سال ستم عریان و...

جبهه ملی ایران

مبارزه زنان و در کنارشان مردان آگاه ایرانی برای به دست آوردن کف حقوق زنان در همین رژیم، و ایستادگی در برابر تحقیر و توهین و داغ و درفش، امروزه توجه بسیاری از مراکز زنان و حقوق بشری به فعالیت های...

وقتی نهادی ادعا می کند که می خواهد به نام «زایشی نو در دنیای ادبیات ایران» به حرکت درآید و اطلاعیه اش را هم با عنوان ایدئولوژیک «به نام پزدان پاک» شروع می کند، بهتر است به جای پرخاش و دادن نسبت...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

فشار و تنگناهائی که از راه ممنوعیت استفاده از زبان مادری برای مردم مناطق مختلف جهان ایجاد می شود، تنها سبب دشواری در امر آموزش و اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ نیست؛ بلکه همچنین، عاملی است در جهت تحقیر...

جبهه ملی ایران

حقق آزادی و دموکراسی خواست ملت است و مردم ایران همچنان با استفاده از تمام راههای مدنی و بدور از خشونت تا دست یافتن به آزادی، حاکمیت ملت و جدائی دین از حکومت، به مبارزه علیه دیکتاتوری مذهبی یا...

عبدالعلی بازرگان

شرایط جدید سیاسی کشور و توسعه موج اعتراضات مردمي، پس از انتخابات خرداد ماه اخير ، حساسیت حاکمیت را به شدت افزایش داده و دستگیری ايشان را نیز توجیه پذیر نموده است.

شبکه جنبش راه سبز(جرس): در آستانه 22 بهمن سازمانها و تشکلهای سیاسی با صدور بیانیه هایی ضمن دعوت از مردم برای شرکت گسترده در تظاهرات 22 بهمن،از مردم خواسته اند تا در حضور آرام و سبز خود در این روز...

جبهه ملی ایران

رمز موفقیت جنبش تاکنون همبستگی، عدم خشونت و اتحاد عمل برای رسیدن به اهداف مشترک، ضمن توجه به تفاوتها بوده است. تاکید بر این نکته ضروری است که جنبش ملی ایران باید همواره مستقل باشد. برای دست یافتن...

اینک نیز افراطیون این جناح سعی در هر چه دوقطبیتر کردن اوضاع میکنند تا هیچ گونه راه حلی برای کاستن از این وضعیت دوقطبی فرصت طرح نیابد و به شدت ملکوک و سرکوب شود. ... آنان همچنان با دروغ، تهمت،...

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور فشار و سرکوب علیه هموطنان بهائی را تحت هر عنوان محکوم نموده خواهان پایان دادن به این تضییقات و آزادی شهروندان بهائی میباشد. ما به دنبال تحقق ایرانی هستیم...

صفحه‌ها