احزاب و سازمانهای سیاسی

جبهه ملی ایران

اقدامات جنایتکارانه رژیم در این مدت نه تنها شعله های اعتراض مردم را خاموش نکرده ، بلکه آنان را در اعتراض و ابراز خواست های خود مصمم تر و مخ الفتشان با حکومت را عميق ترنموده است.

نهضت آزادی ایران

آیت الله منتظری أسوه و الگویی برای تعهد عملی به امر به معروف و نهی از منکر بود که هیچگاه حق را فدای مصلحت نکرد و در برابر وسوسه قدرت زانو نزد.

جبهه ملی ایران

مبارزه امروز شما در شرایط اختناق و دوران تاریکی از تاریخ سیاسی کشور بسیار دشوار و همراه مشکلاتی فراوان است. ما از اینکه شما در این شرایط دشوار و نا هموار سخت ایستاده اید و نظر و خواسته های بحق خود را صریح و دلیرانه بیان میدارید سرافرازیم.

جبهه ملی ایران

در کشور خود ما چنان عقبگردی بسوی استبداد و زیاده خواهی و خشونت و فساد رخ داده است که مردم جهان را متحیر کرده که چگونه مردمی چنین آزاده و خردمند و هوشمند می توانند خود را در چنین منجلاب استبداد و نقض فاحش حقوق بشر گرفتار کرده باشند؟

اکنون بزرگداشت شانزده آذر در شرایطی برگزار می شود که صدها دانشجو بخاطر اعتراضات مسالمت آمیز خود در زندان ها بسر می برند و در استانه برگزاری بزرگداشت این روز، هنوز بسیاری از فعالان دانشجویی را دستگیر و روانه زندان می کنند.

نهضت آزادی ایران

اعضای ارشد اين سازمان در تماس های تلفنی و يا حضوری از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهديد قرارگرفته اند. آخرين مورد احضار آقای مهندس محمد توسلی، رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی و ابلاغ ممنوعيت ادامه فعاليت سايتهای مرتبط با نهضت آزادی بوده است.

جبهه ملی ایران

حاكمیت نگران است كه در شانزده آذر ۱۳۸۸ اجتماعات وسیع دانشجویی تشكیل شود و ازاینرو هر اجتماع چند نفره دانشجویان و یا دانشجویانی كه چهره های شناخته شده ای در دانشگاه ها هستند بازداشت می شوند.

اتحاد دموکراسی خواهان ایران

" اتحاد دمكراسی خواهان ایران " براین باور است كه این حركت بزرگ وگسترده ی مردمی با وجود كاستی ها یش با رشد همه جا نبه ی آگاهی وسازمان یابی و وحدت عمل شركت كنندگان آن، می تواند روز به روز عمق و گسترش بیشتری پیداكند وبه مدد تجربه خطاهای خود را یكی پس ازدیگری پشت سر بگذارد.

حمید ذولنور

اولین و مهمترین برنامه کمیته دانشگاه تعطیل سراسری دانشگاه تهران بمناسبت روز ۱۶ آذر بود. بیش از هفت سال از کودتای ۲۸ مرداد میگذشت و در تمام طول این زمان دستگاه حاکم تمام قدرت خود را برای برکناری دانشگاه از مسائل سیاسی بکار گرفته بود که اشغال دانشگاه بوسیله نظامیان و قتل سه دانشجو در دانشکده فنی در ۱۶ آذر اوج این سرکوب بود.

نهضت آزادی ایران

به حاکمان نظامی و سیاسی اكیداً توصیه میشود که مدیریت سیاسی را جایگزین مدیریت امنیتی و نظامی فعلی کرده، با پذیرش وجود بحران و به رسمیت شناختن جنبش سبز، پلهای پشت سرشان را برای یافتن راه حلهای مسالمتآمیز برای خروج از بن بست سیاسی خراب نکنند.

جبهه ملی ایران

مصدق و نوزده نفرهمراهان او پس ازچهار روز تحصن بی نتیجه در کاخ مرمر که بعنوان اعتراض به تقلب درانتخابا ت دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بعمل آوردند، سرانجام در روز اول آبانماه ۱۳۲۸ در منزل دکتر مصدق تجمع پیداکرده و تاسیس سازمان جبهه ملی ایران را اعلام داشتند.

صفحه‌ها