مهدی فتاپور

بسیجی ها در پالتاک

 تا به حال ما در کیهان و نشریات مشابه خوانده بودیم که خطاب به موسوی و خاتمی و مشارکت و نظایر آنها بنویسند که "ببینید، ضدانقلاب خارج از کشور دارد از شما حمایت میکند. شما چه کردهاید که این خائنین ازشما حمایت میکنند." و این بار من با موضعی عکس موضع قبلی مواجه میشدم

نگاهی به نیروها و مناسبات درونی جنبش سبز

گفتگوی تلاش انلاین با مهدی فتاپور

با پذیرش این ایده و قبول اینکه، تلاش برای تبدیل شعار یک گروه یا یک گرایش به خواست جنبش ویا معرفی آن با این شعار به زیان جنبش است. با پذیرش چنین متدی یافتن و توافق با شعارهایی که بتواند مورد پذیرش وسیعترین نیروها باشد، امکان پذیر است و به راحتی میتوان در هر مقطع در مورد خواستهای عمومی به نتیجه واحد رسید.

بخش: 

تداوم جنبش

منادرست آنست که این جنبش حول خواست های عمومی که تا به حال شکل گرفته در همان مضمون جنبشی آن تداوم یابد و مناسبات درون آن نیز بر همین اساس سازمان یابد. کوشش برای سازماندهی های کلاسیک و اشکال هرمی سازماندهی ممکن است کارآیی حرکت را افزایش دهد ولی از سوی دیگر جریان را ضربه پذیرتر میکند. اشکال غیرمتمرکز سازماندهی و بهرهگیری از ابتکارات مختلف سب ترین راه تداوم حرکت و مقاومت در مقابل سرکوب است.

بخش: 

تأثراتی از ديدار ايران و مکزيک

توجه مليون‌ها نفر در سراسر جهان به اين مسابقات آنجا که به ما برميگردد براى کسانيکه اين بازيها را مستقيم و يا به‌طور جمعى تماشا ميکنند يک تفريح توده‌اى کم‌نظير است. به‌من که مدت‌ها بود آن‌قدر خوش نگذشته بود (هر چند که باختيم)

بحران اتمی، معرفی و ارايه نيرو و سياست بديل نياز جامعه ما

ضرورت ارايه سياست آلترناتيو و گستردگی طيف نيروهای مدافع اين سياست نياز چامعه در شرايط کنونی است. اپوزيسيون دمکرات ايران قادر است چنين سياست الترناتيوی را ارايه دهد. بايد کوشيد از طریق اطلاعيه ها، سمينارها؛ سخنرانی ها؛ مصاحبه ها و ... اين همسويی سياسی را عرضه کرده و برای پيشبرد آن اعمال فشار کرد.

بخش: 

در باره مناسبات جمهوريخواهان و هواداران رژيم پادشاهی

از بوجود آوردن ترديد و کم اهميت جلوه دادن هرگونه امتياز مبنی بر شرع يا ارث در حاکميت چه از سوی مشروطه خواهان اسلامی و يا پادشاهی و يا جمهوريخواهانی که تصور ميکنند برای شکل دادن اتحاد بايد در اين جهت سخن گويند بيش از همه اقتدارگرايان حاکم سود خواهند برد.

بخش: 

پیرامون چگونگی تشکیل و فعالیت سازمان دانشجویان پیشگام سازمان دانش‌آموزان پیشگام و سازمان جوانان پیشگام - بخش دوم

مصاحبه با رفیق مهدی فتاپور

اکثريت قريب باتفاق اعضای سازمان جوانان پيشگام دانش آموز و دانشجو بودند ولی بالاخص در سال 61 تعداد اعضا اين سازمان در محلات زحمتکش نشين و در ميان جوانان اين محلات رشدی سريع داشت، بگونه ای که تشکيلات اين مناطق قدرت جلب و سازماندهی نيروهايی را که بسمت اين سازمان ميامدند، نداشتند.

پیرامون چگونگی تشکیل و فعالیت سازمان دانشجویان پیشگام سازمان دانش‌آموزان پیشگام و سازمان جوانان پیشگام - بخش اول

مصاحبه با رفیق مهدی فتاپور

من از تعداد دانشجويان تصفيه شده آماری در اختيار ندارم. تمامی دانشجويان شناخته شده وابسته به سازمانهای دانشجويی دگرانديش تصفيه شدند. بخش بزرگی از آنان در جريان دستگيريهای پس از سال های 60 دستگير شده و يا مجبور به ترک کشور گرديدند. تعداد محدودی از دانشجويان باقيمانده در کشور در سالهای بعد موفق شدند با تلاش زياد مجددا بدانشگاه راه يابند. اين بخش از دانشجويان نيز تحت نظر بوده و در دوره تحصيل خود مجبور بودند از هر گونه فعاليت اجتماعی پرهيز کنند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مهدی فتاپور