وهاب انصاری - علی صمد

آیا با این متد بحث به "تشکل بزرگ چپ ایران" میتوان رسید؟

آیا چنین وحدتی در ایران و جنبش چپ ایران تاثیر گذار خواهد بود؟ آیا اصرار و حضور بخشی از رفقای ارزشمند سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و بخشی از کنشگران چپ و سازمان فداییان خلق ایران اکثریت تامین کننده تحقق "تشکل بزرگ چپ" است؟

اشتراک در RSS - وهاب انصاری - علی صمد