محمد تبریزی

نگاهی مختصر به اقتصاد سیاسی کشور

هدف اصلاحات در عرصه توسعه سیاسی عبارت است از سازوکار و اقداماتی که آزادی گردش قدرت سیاسی و حق تعیین سرنوشت را برای مردم تضمین می‌کند و در عرصه اقتصادی عبارت است از تقلیل و محو استثمار حاکمیتی و ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی را برای همه مردم. غیرازاین هر گفته و اقدامی شبه اصلاحی نیم‌بند و یاوه خواهد بود

مبانی آسیب شناسی رویدادهای سال ١٣٥٥ سازمان چریک های فدایی خلق

بعد از درگیری خانه تیمی مارالان تبریز نگارنده از حسن زکی زاده شنیده بود که وی با فدایی شهید فاطمه افدرنیا از اعضای خانه تیمی مارالان تبریز آشنایی داشته است. به احتمال با گزارشات حسن زکی زاده ساواک به شناسایی فاطمه افدرنیا و خانه تیمی مارالان تبریز موفق شده است. بعد از رویداد های سال ١٣٥٥ در آخر آذر ماه ١٣٥٥ روزنامه ها اعلام کردند که ٩ یا ٧ نفر از گروه سازمان رهایی بخش خلق ایران در یک درگیری مسلحانه در تهران کشته شدند.

اشتراک در RSS - محمد تبریزی