جامعە حقوق بشر ترکیە، بنیاد حقوق بشر ترکیە

بیانیە مشترک در بارە تلاش بە کودتا

... در مورد مسأله کُرد به جای حل آن از طریق دمکراتیک و صلح‌آمیز سیاست‌هایی مبتنی بر خشونت در پیش گرفته و در داخل کشور و کشورهای دیگر وارد جنگ شده است. تمام این مشکلات به بحران سیاسی و عمیقی در ترکیه منجر شده است.

اشتراک در RSS - جامعە حقوق بشر ترکیە، بنیاد حقوق بشر ترکیە