انجمن کارگری دموکراسی خواه

با هم به پیشواز “اول ماه می” روز پرشکوه کارگر

علیه بیکاری، تشکل ستیزی، مطیع سازی، تبعیض، ناامنی شغلی و اجتماعی، سرکوب دستمزد ها و اخراج متحد شویم

امروز بیش از هر زمان دیگری روشن گردیده است که بیکاری به مهمترین معضل اقتصادی و اجتماعی برای کارگران تبدیل شده است . سرمایه داری مالی- تجاری و دلال به همراهی نوکیسه گان نظامی با بهره مندی از بازار آشفته تاثیرپذیر از تحریم های ضد مردمی امریکا و متحدانش ؛ موجبات تعطیل مراکز کار و تولید را رقم زده اند

بخش: 

شرکت در تجمعات روز کارگر

ما وجود استبداد و اختناق، نبود دمکراسی، عدم رعایت حقوق بشر در جامعە، بویژە سرکوب احزاب و سازمان ها و مطبوعات کارگری، را عامل اصلی بحران های گوناگون، بی عدالتی و تشدید فقر و فلاکت طبقە کارگر و تهی دستان و یکە تازی مخرب نئولیبرالیسم اقتصادی می دانیم. ما به همین جهت مبارزە برای کسب حقوق سندیکایی و دمکراسی را لازم و ملزوم و تفکیک نا پذیر می دانیم و از برادران و خواهران خود می خواهیم کە مبارزە برای حقوق سندیکایی و دمکراسی را تلفیق و این دو را هم زمان بە پیش ببرند.

فرصتی دوباره اگر غنیمت شمرده شود!

انجمن کارگری دموکراسی خواه به رغم عدم شرکت در انتخابات وظیفه خود می داند در این شرایط با طرح نظرات نقادانه خود زمینه یاری و همبستگی مردمی را برای دستیابی به مطالبات معوق سالیان گذشته و برای نیل جامعه ایرانی در راستای توسعه پایدار فراهم سازد، و از همه کارگران و زحمتکشان طلب می¬کند تا باور رسیدن به این اهداف را با دخالت گری داوطلبانه در مشارکت های اجتماعی نیرو بخشند.

انتخابات مهندسی شده، فرمایشی و غیر دموکراتیک را تحریم کنیم!

آشکار است که حکومت و نامزدهای انتخاباتی اش از پرداختن به شعارهای مطالبه محور مردم به شدت پرهیز می کنند و هیچ قولی بابت تغییر در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان نمی دهند. از پرداختن به آزادی های مدنی در هر عرصه ای خودداری می کنند و به توصیه رهبری حتی از نقد عملکرد دولت پرهیز دارند . با چنین رویکردی انتخابات تنها برای مشروعیت بخشیدن به نظامی است که در سال 1388 با تقلب در انتخابات، اکثریت مردم از آن سلب مشروعیت کرده اند.

بخش: 

راە رهایی، همبستگی وگسترش اعتراضات است!

درکشور ما هموارە بزرگداشت روز کارگر با مخالفت حکومتها روبرو بودە وآنها کوشش کردەاند، مانع برگزاری روز کارگر شوند. جلوگیری ازمراسم روز کارگر در ٣سال گذشتە کە با بازداشت ومجازات سازمانگران مراسم همراە بودە است، نزدیک ترین نمونە رفتارحکومتها ی استبدادی دراین زمینە است. دست آوردهای طبقە کارگر ایران نیز مانند سایر کشورها محصول مبارزات کارگران و سازمانهای کارگری وهمبستگی کارگران است.

بخش: 

به کمپین برای صلح و آزادی بپیوندیم

کارگران مدافع صلح و خواهان آزادی اند

انجمن کارگران دموکراسی خواه ضمن حمایت از "فراخوان برای صلح و آزادی" از همه کارگران فهیم و آگاه و همه سازمانهای کارگری، سندیکاها، اتحادیه ها و انجمنهای صنفی و کمیته های کارگری و فعالان و محافل کارگری درخواست دارد که به این کمپین پیوسته و این فراخوان را به میان مردم و توده های کارگران و زحمتکشان ببرند.

بخش: 

هم میهنان زلزله زدە آذربایجان را یاری کنیم

با کمال تاسف، در روز گذشتە، طبق اطلاعات تا کنون منتشرشدە توسط نهادهای ذیربط، ٢٥٠ نفرازهموطنان عزیز ما درتعدادی ازشهرها وروستاهای ذربایجان، دراثروقوع دو زلزلە، در ٤٨ کیلومتری شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی ودر ۲۰ کیلومتری شهر اهر رخ داد، جان عزیزشان را ازدست دادند وهزاران نفردیگرازمردم مناطق زلزە زدە، مجروح ومصدوم شدەاند. بنا براطلاعات منتشرشدە توسط مسولین دولتی، صدها روستا در اثرزلزلە بکلی یا بخشا ویران گردیدە.

هجوم نیروهای انتظامی و امنیتی بە مجمع عمومی کمیتە هماهنگی و بازداشت دەها کارگر را محکوم می کنیم

بنا بر آخرین اطلاعات منتشر شدە توسط کمیتە هماهنگی، سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیمپور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری و میترا همایونی همچنان در بازداشت به سر میبرند

دکتر فریبرز رئیس دانا را آزاد کنید!

انجمن کارگری دموکراسی خواه ضمن محکوم کردن این احکام ناعادلانه دستگاه قضایی و اعلام بیزاری از آن، از همه مردم شرافتمند ایران به ویژه از کارگران و زحمتکشان، فعالان جنبش های اجتماعی، نیرو های ترقیخواه و آزادی طلب صمیمانه در خواست دارد که برای آزادی دکتررییس دانا و همه زندانیان سیاسی همه امکانات خویش را به کار گیرند.

رضا شهابی کارگر زندانی به اورژانس بیمارستان «امام خمینی» انتقال یافت

در پی ناتمام ماندن معالجات رضا شهابی عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد و بدلیل وخامت حالش ، نامبرده امروز یکشنبه به اورژانس بیمارسنان «امام خمینی» انتقال یافت

اول ماه مه درسی مشترک برای کارگران سراسر دنیا

کارگران ایران از نظر زندگی سیاسی_ اجتماعی در طی سال های پس از انفلاب از رشد درخور و مناسب برخوردار نبوده اند و به دلیل نوپایی و رشد نایافتگی تاریخی و سرکوب های مداوم و بی وفقه آگاهان کارگری و روشنفکران و احزاب طرفدار این طبقه و تسلط فرهنگ غیر کارگری بر شئونات و زندگی این طبقه همواره فاصله جدی بین فهم و عمل کارگران وجود داشته است و عمل کارگران درایران پیش از آنکه به نیاز های اولیه خود این طبقه پاسخ دهد به تامین منافع دیگران انجامیده است

بخش: 

حق اعتصاب نیاز به قانون ندارد

اعتصاب، ابزاری است دفاعی و استفاده از آن از روی ناچاری و اجبار است. دولت های مستبد و دیکتاتور گوش شنوایی برای شنیدن خواست های کارگران ندارند. بدتر از آن اینکه در صورت شنیدن اعتراض کارگران سعی در پاک کردن صورت مسئله و فریب کارگران را دارند. بهانه ها و ابزار تبلیغی بسیاری هم دارند تا حقایق را در نزد افکار عمومی وارونه جلوه دهند

بخش: 

محکومیت وکلا به زندان و تبعید، بردن عدالت به مسلخ است

تجاوز به حقوق وکلای شرافتمند کانون مدافعان به بهانه های واهی، تجاوز به حقوق مردم و بردن عدالت به مسلخ است انجمن کارگری دموکراسیخواه از همه مردم میخواهد تا از همه راه ها و شیوه ها و با همه امکانات موجود به دفاع از این مدافعان عدالت برخیزند.

انجمن کارگری دمکراسی خواە از فراخوان اعتراضی ٢۵ بهمن ماە حمایت می کند!

انجمن کارگری دمکراسی خواە ، از دعوتشورای هماهنگی راه سبز امید برای شرکت در اعتراض خیابانی حمایت می کند و بە سهم خویش از کارگران و مزد بگیران دعوت می کند کە بطور وسیع در این اعتراض همگانی ملی شرکت نمایند.

فروپاشی نظام را باور، انتخابات را تحریم و تحریم را تبلیغ کنیم!

وقتی حکم حکومتی بر تصویب قوانینی می انجامد که نمایندگی منتخبان راهیافته به مجلس را نظارت و کنترل کنند دیگر چرا باید در عدم شرکت و تحریم انتخابات شک کرد و آن را مشروط به شروطی کرد که پبشاپیش انجام آن به یقین منتفی است. اگر انتخابگری و انتخاب شدن از حقوق مسلم مردم برای تعیین سرنوشت خویش است دیگر مصلحت اندیشی به هر بهانه ای مردود است...

بازگرداندن نایب رییس هییت مدیرە سندیکای کارگران شرکت واحد بە زندان اوین را محکوم و تقبیح می کنیم

بازداشت مجد د مددی در شرایطی انجام می گیرد کە بدببال اعتصابات کارگری متعدد ماەهای اخیر، تعداد دیگری ازفعالین کارگری نیز با طرح اتهامات واهی توسط دادگاەهای فرمایشی حکومتی بە زندانهای طویل المدت محکوم شدەاند

بخش: 

در حمایت از فراخوان 25 اردیبهشت دانشجویان

زنان و مردان کارگر، هم میهنان عزیز، تعداد زیادی از فعالان دانشجویی دانشگاە های تهران و امیر کبیر با انتشار فراخوانی از مردم دعوت کردەاند تا در اعتراض نسبت بە تشدید فضای امنیتی - پادگانی در دانشگاە های کشور، در روز ٢٥ اردیبهشت با انجام اعتصاب و اعتراض اعلام مخالفت کنند.

شکوه اول ماه مه را در سراسر ایران نمایان کنیم

طبقه کارگر ایران در اعتراض به وضع موجود، دوشادوش دیگرجنبش های اعتراضی زنده کنونی مانند جنبش دانشجویان وزنان و جنبش سبز که بزرگ ترین جنبش مطالباتی در این شرایط است، از همه ی راه های ممکن برای بیان خواست ها و مطالبات، از روز جهانی کارگر سود خواهد جست و شکوه «اول ماه مه» که نشان دهنده ی بزرکی و توانمندی کارگران جهان است را در سراسر ایران به نمایش خواهد گذاشت

بخش: 
اشتراک در RSS - انجمن کارگری دموکراسی خواه