انجمن کارگری دموکراسی خواه

با هم به پیشواز “اول ماه می” روز پرشکوه کارگر

علیه بیکاری، تشکل ستیزی، مطیع سازی، تبعیض، ناامنی شغلی و اجتماعی، سرکوب دستمزد ها و اخراج متحد شویم

امروز بیش از هر زمان دیگری روشن گردیده است که بیکاری به مهمترین معضل اقتصادی و اجتماعی برای کارگران تبدیل شده است . سرمایه داری مالی- تجاری و دلال به همراهی نوکیسه گان نظامی با بهره مندی از بازار آشفته تاثیرپذیر از تحریم های ضد مردمی امریکا و متحدانش ؛ موجبات تعطیل مراکز کار و تولید را رقم زده اند

بخش: 

شرکت در تجمعات روز کارگر

ما وجود استبداد و اختناق، نبود دمکراسی، عدم رعایت حقوق بشر در جامعە، بویژە سرکوب احزاب و سازمان ها و مطبوعات کارگری، را عامل اصلی بحران های گوناگون، بی عدالتی و تشدید فقر و فلاکت طبقە کارگر و تهی دستان و یکە تازی مخرب نئولیبرالیسم اقتصادی می دانیم. ما به همین جهت مبارزە برای کسب حقوق سندیکایی و دمکراسی را لازم و ملزوم و تفکیک نا پذیر می دانیم و از برادران و خواهران خود می خواهیم کە مبارزە برای حقوق سندیکایی و دمکراسی را تلفیق و این دو را هم زمان بە پیش ببرند.

فرصتی دوباره اگر غنیمت شمرده شود!

انجمن کارگری دموکراسی خواه به رغم عدم شرکت در انتخابات وظیفه خود می داند در این شرایط با طرح نظرات نقادانه خود زمینه یاری و همبستگی مردمی را برای دستیابی به مطالبات معوق سالیان گذشته و برای نیل جامعه ایرانی در راستای توسعه پایدار فراهم سازد، و از همه کارگران و زحمتکشان طلب می¬کند تا باور رسیدن به این اهداف را با دخالت گری داوطلبانه در مشارکت های اجتماعی نیرو بخشند.

انتخابات مهندسی شده، فرمایشی و غیر دموکراتیک را تحریم کنیم!

آشکار است که حکومت و نامزدهای انتخاباتی اش از پرداختن به شعارهای مطالبه محور مردم به شدت پرهیز می کنند و هیچ قولی بابت تغییر در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان نمی دهند. از پرداختن به آزادی های مدنی در هر عرصه ای خودداری می کنند و به توصیه رهبری حتی از نقد عملکرد دولت پرهیز دارند . با چنین رویکردی انتخابات تنها برای مشروعیت بخشیدن به نظامی است که در سال 1388 با تقلب در انتخابات، اکثریت مردم از آن سلب مشروعیت کرده اند.

بخش: 

راە رهایی، همبستگی وگسترش اعتراضات است!

درکشور ما هموارە بزرگداشت روز کارگر با مخالفت حکومتها روبرو بودە وآنها کوشش کردەاند، مانع برگزاری روز کارگر شوند. جلوگیری ازمراسم روز کارگر در ٣سال گذشتە کە با بازداشت ومجازات سازمانگران مراسم همراە بودە است، نزدیک ترین نمونە رفتارحکومتها ی استبدادی دراین زمینە است. دست آوردهای طبقە کارگر ایران نیز مانند سایر کشورها محصول مبارزات کارگران و سازمانهای کارگری وهمبستگی کارگران است.

بخش: 

به کمپین برای صلح و آزادی بپیوندیم

کارگران مدافع صلح و خواهان آزادی اند

انجمن کارگران دموکراسی خواه ضمن حمایت از "فراخوان برای صلح و آزادی" از همه کارگران فهیم و آگاه و همه سازمانهای کارگری، سندیکاها، اتحادیه ها و انجمنهای صنفی و کمیته های کارگری و فعالان و محافل کارگری درخواست دارد که به این کمپین پیوسته و این فراخوان را به میان مردم و توده های کارگران و زحمتکشان ببرند.

بخش: 

هم میهنان زلزله زدە آذربایجان را یاری کنیم

با کمال تاسف، در روز گذشتە، طبق اطلاعات تا کنون منتشرشدە توسط نهادهای ذیربط، ٢٥٠ نفرازهموطنان عزیز ما درتعدادی ازشهرها وروستاهای ذربایجان، دراثروقوع دو زلزلە، در ٤٨ کیلومتری شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی ودر ۲۰ کیلومتری شهر اهر رخ داد، جان عزیزشان را ازدست دادند وهزاران نفردیگرازمردم مناطق زلزە زدە، مجروح ومصدوم شدەاند. بنا براطلاعات منتشرشدە توسط مسولین دولتی، صدها روستا در اثرزلزلە بکلی یا بخشا ویران گردیدە.

هجوم نیروهای انتظامی و امنیتی بە مجمع عمومی کمیتە هماهنگی و بازداشت دەها کارگر را محکوم می کنیم

بنا بر آخرین اطلاعات منتشر شدە توسط کمیتە هماهنگی، سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیمپور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری و میترا همایونی همچنان در بازداشت به سر میبرند

دکتر فریبرز رئیس دانا را آزاد کنید!

انجمن کارگری دموکراسی خواه ضمن محکوم کردن این احکام ناعادلانه دستگاه قضایی و اعلام بیزاری از آن، از همه مردم شرافتمند ایران به ویژه از کارگران و زحمتکشان، فعالان جنبش های اجتماعی، نیرو های ترقیخواه و آزادی طلب صمیمانه در خواست دارد که برای آزادی دکتررییس دانا و همه زندانیان سیاسی همه امکانات خویش را به کار گیرند.

رضا شهابی کارگر زندانی به اورژانس بیمارستان «امام خمینی» انتقال یافت

در پی ناتمام ماندن معالجات رضا شهابی عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد و بدلیل وخامت حالش ، نامبرده امروز یکشنبه به اورژانس بیمارسنان «امام خمینی» انتقال یافت

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - انجمن کارگری دموکراسی خواه