اتحاد عمل تشکل های چپ ایرانی در امریکای شمالی

مشارکت "اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در آمریکای شمالی" در "سوسیال فوروم جهانی" مونترال ٩ تا ١٤ اوت ۲۰۱۶

در راستای یکی از این تلاشهای بین المللی و به ابتکار تعدادی از روشنفکران سوسیالیست و فعالین جنبشهای کارگری و مردمی، سوسیال فوروم جهانی WSF شکل گرفت تا مجمعی عمومی برای بحث و تبادل نظر دهها هزار فعال مستقل سیاسی، اتحادیه ای، طرفداران محیط زیست، حقوق بومیان، جنبش دفاع از حقوق زنان، مبارزان ضدامپریالیست، صاحب نظران و آکادمیسین های ضد سیستم سرمایه داری و فعالین مدنی گوناگون فراهم کند که همه ساله در یکی از کشورها برگزار می شود.

اشتراک در RSS - اتحاد عمل تشکل های چپ ایرانی در امریکای شمالی