اتحاد دموکراسی خواهان ایران

فاجعه ی ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ را محکوم می کنیم!

• باید کمیتە حقیقت یاب با نظارت بازماندگان قربانیان سیاسی– عقیدتی همه ی سال های پس از انقلاب بهمن ٥٧ ، به ویژه فاجعه ی ملی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ٦٧ و قتل های سیاسی و زنجیرەای، مخفی، ترورها و مشابه آن برای شناسایی آمران و عاملان در هر مقام و موقعیت و روشن شدن همه ابعاد این جنایت های هولناک، به منظور پیشگیری از بازتولید خشونت تشکیل شود.

واکاوی چگونگی مهندسی انتخابات در ایران

اتحاد دمكراسی خواهان ایران بر این باور است که ... به دلیل وجود نظارت استصوابی و نبود امكان نظارت كاندیداها بر صندوقهای رای و همچنین نبود امكان نظارت ملی و بین المللی بر انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه ناممکن است. به همین دلیل از شركت در نمایش انتخاباتی خودداری می کند و افشای این بازی را وظیفه همه نیروهای خواهان ایرانی آباد و آزاد و دمكراتیك می داند.

بیانیه" اتحاد دموکراسی خواهان ایران" به مناسبت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

"اتحاد دموکراسی خواهان ایران" بر پایه ی باورهای خود و نیازجامعه که همانا برقراری صلح، دموکراسی واقعی وعدالت اجتماعی درایرانی آباد، آزاد وهمبسته است، ضمن تحریم این انتخابات، همگان را به تلاش پیگیربرای تحریم فراگیر انتخابات پیشِ رو فرا می خواند.

بیانیه ی تحلیلی درباره ی شرایط حاکم برکشور

" اتحاد دمكراسی خواهان ایران " براین باور است كه این حركت بزرگ وگسترده ی مردمی با وجود كاستی ها یش با رشد همه جا نبه ی آگاهی وسازمان یابی و وحدت عمل شركت كنندگان آن، می تواند روز به روز عمق و گسترش بیشتری پیداكند وبه مدد تجربه خطاهای خود را یكی پس ازدیگری پشت سر بگذارد.

اشتراک در RSS - اتحاد دموکراسی خواهان ایران