سندیکای نقاشان استان البرز

گزارش بازجوئی از واله زمانی

ما خواهان پایان دادن پرونده سازی علیه کارگران هستیم

چنین سوالاتی و دهها سوال از این دست بنا به دلیل گزارشات دریافتی از دادسرا های مختلف که هر روز دهها فعال کارگری را که سالها قبل علیه شان پرونده سازی شده اخیر احضار می کنند و تحت بازجویی مجددا بر مبنای سوالات بی ربط مورد اتهامات بی پایه و اساس چدید قرار می دهند. از جمله در دادسرای مقدسی بیش از 30 فعال که پرونده باز از سالها قبل دارند در روز یکشنبه 24 تیر 1397 احضار شده و مورد باز جویی جدید قرار گرفتند.

بخش: 

علیه اصلاحیه قانون کار و در محکومیت محاکمه و زندانی کردن کارگران و معلمان!

همچنین ضمن حمایت از برقراری و رشد تشکل های موجود کارگری و معلمی و پرستاران، از تمامی این اقشار دعوت به ایجاد هر چه بیشتر تشکل های خود و سوق دادن آن ها به سمت سراسری و همبستگی می کند. هیچ نیرویی کاراتر و برّاتر از اتحاد طبقاتی نیست.

حمایت ها به بار نشستند

شاهرخ زمانی را به گوهردشت بر گرداندند

خبردار شدیم روز قبل شاهرخ زمانی را به گوهردشت بر گرداندند. شاهرخ زمانی که به صورت غیر قانونی به زندان قزل حصار تبعید شده بود، در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زده و خواهان آن شده بود که او را به گوهردشت بر گردانند. مقاومت و اعتراض او، صد البته در نتیجه حمایتهای بیدریغ شما عزیزان، پیروز شد. پس از برگرداندن شاهرخ به گوهردشت، او به اعتصاب غذای 38 روزه خود پایان داد.

اشتراک در RSS - سندیکای نقاشان استان البرز