اکرم احقاقی

آزار جنسی در محیط کار: تابویی که باید شکست

افزایش کمی زنان در محیط کار دلیلی بر وجود امنیت روانی، فکری و جسمی برای آنان در این محیط نیست. زنان شاغل نه تنها درگیر مسائل مربوط به کمی حقوق، دستمزد و عدم تساوی شغلی و … اند، بلکه آزار و سوء استفاده از آنان در محیط کار، موضوعی است که امنیت روانی و آینده شغلی زنان را به شدت به چالش کشانده و بعضا حس فرودستی و تبعیض را در آنان تقویت کرده است

بخش: 
اشتراک در RSS - اکرم احقاقی