ملی - قومی

عبدالستار دوشوکی

تشکیل فراکسیون از حقوق حقه نمایندگان مجلس است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فیلترهای متعدد محلی، منطقه ای و سراسری رد شده اند و بعنوان "کبریت بی خطر" مورد تائید نهایی شورای نگهبان قرار گرفته اند. در نتیجه اینان کسانی نیستند که بخواهند مطالبات قومی را در منافات با مطالبات "ملی ـ اسلامی" مورد نظر نظام مطرح کنند و یا حس همگرایی ملی را تضعیف بکنند یا بعبارتی "انسجام ملی" را نشانه بروند.

فرخ نعمت پور

مختصات این تغییرات بە احتمال زیاد چنین خواهند بود: ١ ـ در مناطق تحت نفوذ اتحادیە میهنی این جریانات سیاسی (بویژە حزب دمکرات کردستان ایران) با محدودیتهای بیشتری مواجە خواهند شد، محدودیتهائی کە شاید شامل تضیقات امنیتی و نظامی هم بشود، و٢ـ روابط اتحادیە میهنی با جمهوری اسلامی مختصات دیگری بخود خواهد گرفت کە از جملە هماهنگی بیشتر آن با دولت ایران از ویژگیهای آن خواهد بود.

فرخ نعمت پور

کردستان ایران و احزاب سیاسی آن، نیاز بە یک نگرش و فرم نوین در مبارزات خود دارد. این فرم نوین را تنها می توان با فراروئی از نگاە کلاسیک و سنتی بە نگاە مدرن ایجاد کرد. فرم سیاسی ـ مدنی احزاب، تاکید بر مبارزە مردمی، سیاسی و مدنی، و دوری گزیدن از فضاهائی کە بە عدم اعتماد در کل ایران کمک می کند، آن کارهائی هستند کە باید انجام شوند. راە دشوار است، اما شدنی ست. کردستان نە بە یک فضای احساسی، بلکە بە یک فضای عقلانی ـ فکری بیشتر احتیاج دارد. علیزادە خوب گفت کە دیگر کمتر از امیال خود حرکت کنیم. بگذارید صدای تفنگها، آرامش اندیشیدن را از ما نستاند! بە اندازە کافی مزاحمان اندیشە وجود دارند.

تقی روزبه

گرچه نقد این نوشته به ُصلب اندیشی در موردکلیت مقوله دولت- مدت، به معنی نادیده گرفتن تلاش های درون سیستمی و معطوف به دموکراتیزه کردن مناسبات نظم مستقر نیست، اما اولا در این جا نقد ریشه ای از این مقوله و معطوف به مناسبات بدیل مدنظراست و نه ایجاد رفرم در سیستم.

تقی روزبه

اگر می خواهیم از لنین سخن بگوئیم باید در نظرداشته باشیم پروژه لنین سوسیالیسم بود و نیروی محرکه سوسیالیسم مبارزه علیه مناسباست سرمایه داری است، نه مبارزه براساس ملت ها. مسأله ملی بنا به هویت و تعریف خود، بنیادا در تقابل با مبارزه طبقاتی قراردارد و تاریخا تا آن جا که علیه مناسبات فئودالیته بود حامل عناصر رو به جلو بود.

احسان فتاحی

مطالب مختصر فوق بیانگر وجود نوعی مرگ قانونی می‌باشد، مرگی که تنها با جان دادن کولبر پایان نمی‌یابد و تبعات آن همسر و فرزندان این کولبران را بیش از پیش در دامان مشکلات معیشتی و روانی فرو می‌برد که تنها تصور آن خود رمانی تراژدیک و فاجعه‌ای انسانی می‌باشد که هر روزه در این جامعه روی می‌دهد، و تکرار می‌گردد.

فرخ نعمت پور

و اگر هدف تزلزل جمهوری اسلامی نهایتا متحقق شد، آنگاە دوبارە حزب می تواند بە مذاکرە با دولت بیاندیشد. البتە اگر ظرفیت های جنگ در منطقە آنقدر بالا نروند کە ایران از جملە بعلت بی کفایتی های خود، نهایتا درگیر یک جنگ خانمان برانداز منطقەای نشود. کە در این صورت مذاکرە بلاموضوع خواهد بود.

فرخ نعمت پور

با این حساب و با مراجعە بە سخنان خود آقای هجری معلوم می شود کە یکی از اهداف 'راسان'، بدتر کردن وضعیت اقتصادی ایران و مردم از طریق پشیمان کردن شرکت های خارجی در سرمایە گذاری در کشور است (البتە معلوم نیست کە ایجاد ناامنی بیشتر در یک بخش محدود کشور و آن هم تنها در کردستان کە همیشە از سرمایەگذاری دولتیان هم محروم بودە است، چطور می تواند آنچنان فضا را در کل ایران ناامن کند کە هدف آقای هجری متحقق شود!).

نظر2
فرخ نعمت پور

می توان گفت کە ناسیونالیسم ایرانی، تاریخا اگر از واژگان نیچەای استفادە کنیم، تنها یک ارادە معطوف بە قدرت بودە است و بس. در واقع این تنها صفت مسلط و رایج این ترم و وجود سیاسی در ایران بودە است. وجودی کە هیچگاە نتوانستە نە با خاستگاە اصلی خود کە چهارچوب و ایدەهای لیبرال ـ بورژوازی بودە تماس برقرار کند، و نە وجود چپ را تحمل کند.

علی رنجی پور

بعید است خطری از این بابت متوجه ایران شود. اگر این طور است آیا نمی‌شد زودتر به برخی از این مطالبات که اساس قانونی نیز دارند پاسخ داد و جلو تند شدن فضا را تا همین حد گرفت؟ آیا نمی‌شود به جای تقابل تعامل کرد؟ آیا نمی‌شود به مقوله امنیت ملی و تمامیت ارضی، جور دیگری جز این نگاه صلب و غالب نگریست؟

یداله بلدی

اکنون پرسش اساسی این است که چرا کردستان که در ٧٠ سال گذشته همواره پایگاه آزادیخواهی و عدالتخواهی و سنگر احزاب و سازمانهای چپ، دموکرا ت و قومی با ویژگی های غیر مذهبی بوده و در طی مبارزات همواره از حمایت توده ای نیز برخوردار بوده اند، اکنون چه شرایطی پدید آمده که نیروهای مذهبی بنیادگرا در صحنه سیاسی کردستان فعال شده اند.

نظر1

شاید دو دلیل داشته باشد. یکی اینکه در روزگار کنونی خشونت چندان مورد قبول عامه مردم و افکار عمومی جهانی نیست و برای اینکه فعالیت خود را غیر خشونت آمیز نشان دهد از این استدلال بهره می جویند. دوم اینکه می خواهند نشان دهند که مبارزه مسلحانەای که دارند بیشتر دفاعی است و استراتژی اصلی ایشان فعالیت فرهنگی است.

احسان فتاحی

"کرد" گاهی چنان در "هویت حزبی" محو می شود که فراموش می کند برای چه به حزب روی آورده است، و اگرچه مدعی است برای رهایی کردستان، گام به مبارزه گذارده است اما "ناخودآگاه" او، "هویت حزبی" او می شود نه "هویت ملی" او. از این رو دیده می شود که احزاب، همواره یکدیگر را نشانه می روند و در این نشانه روی، تنها "کردستانی بودن" است که رنگ می بازد.

فرخ نعمت پور

مادام کە معتقدان بە مبارزە مسلحانە، نمی توانند حرکت مسلحانە خود را با یکی از سە استراتژی مطرح شدە در بالا تعریف و تبیین کنند، مادام کە آنان بە ریزش نیروهای رژیم توجە ندارند و نمی خواهند از آن بنفع کل جنبش بهرەبرداری کنند، حرکت مسلحانە آنان تنها می تواند در چهارچوب خشم گروهی انقلابی تبیین شود کە بشدت از وضع موجود ناراضی اند.

فرخ نعمت پور

در نهایت امید است کە دوستان حزب دمکرات در یک بازی خطرناک منطقەای بە دام نیفتادە باشند کە در آن نهایتا قدرت استقلال تاکنونی حزب قربانی تلاشها برای برون رفت از وضعیت نابەهنجارشان در کردستان عراق گردد. تجربە سی ـ چهل سال گذشتە نشان دادە است کە استراتژی جنگ مسلحانە عقیم و ناشکوفاست و در بهترین حالت تنها عبارت خواهد بود از ادامە جنگ و خونریزی در کردستان، بدون رسیدن بە هیچ هدفی. و در جنگ تنها جنگجویان برندەاند!

نظر1
کار آنلاین

جمهوری اسلامی اگر واقعا بە امنیت، آسایش و آیندە ایران می اندیشد، باید با نگاهی فرا امنیتی بە این مناطق بنگرد، باید دریابد کە ریشە تمامی این خشونت ها در ستمی است کە بر اقلیتهای ایرانی بناحق و بە ناروا، روا می شود.

بهزاد کریمی

در رابطه با تیم "تراکتور سازی" دو موضوع همواره محرز بوده است: ناسیونالیسم ترکی آذربایجانی و مدیریت مطلق سپاه پاسداران بر این باشگاه. در اولی تجلی طیفی از حس طبیعی قومی در شکل سالم و هوشمندانه تا نوع ناسیونالیستی تنگ نظرانه‌اش را داریم و در دومی، قرار داشتن این باشگاه در قرق چند سردار سپاه.

یداله بلدی

اما واقعیت این ست که با توحه به اوضاع منطقه و دخالت قدرتهای بزرگ و دولتهای همسایه، تحزیه عراق میتواند نتایح و پیامدهای رنجباری را به مردم عراق و منطقه تحمیل کند و نه تنها به استقرار صلح و آزادی نیانجامد بلکه عوارض و مشکلات دامنه دار و طولانی را بر سرنوشت مردم عراق و منطقه پدید آورد و اوضاع را ...

نظر2
عبدالستار دوشوکی

چه مکانیسم روانی باعث می شود که برخی از هموطنان و از جمله مسئولین امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی واژه هایی نظیر کرد و بلوچ و عرب را مترادف با "جدایی طلبی" در ضمیر ناخودآگاه خود ترسیم کنند.

نظر1
فرخ نعمت پور

کردستان دیگر جنگ نمی خواهد. خشم مردان خشمگین دشت کویسنجق قابل درک است، اما قابل درکتر آنگاە اگر این خشم متوجە نقد ریشەای خود شود برای پی افکندن سقفی دیگر و نە برای تکرار گذشتە سترون. خاورمیانە در آتش جنگهای متعدد منطقەای می سوزد، جنگهائی کە در آن مردم کردستان عراق بیشتر از دیگران در آن ضرر کردەاند. بیائید از توان خود برای پیشبرد اهداف مردم کردستان از طریق صلح آمیز استفادە کنیم!

صفحه‌ها