ملی - قومی

یوسف عزیزی بنی طرف

کولي هاي - که عمدتا در شهرهاي اهواز و آبادان بودند- در ترويج موسيقي عربي در خوزستان نقش داشتند اما از آنها اصيل تر گرو ه هاي موسيقي "الخشابه" بودند که از مرگ نهايي موسيقي عربي خوزستاني در عصر...

فةذؤخ نيعمةتپور

لةم قؤناغةوة هةتا قؤناغي هةصبژاردنةكاني مةجليسي حةوتةم كة خاصي كؤتايي رةوتي ريفؤرم خوازانةي بةرةي دوووي خورداد لة ئثرانة، ئةگةر چي شايعةي وتووثژ لة نثوان هةر دوو لايةندا بة گوث دةگا، بةصام لاني...

صفحه‌ها