ملی - قومی

یوسف کـُر

ترکمن‌ها به جريان انقلاب ١٣۵۷(١۹۷۹) با طرح حقوق فرهنگى و سياسى از دست‌رفته‌شان چون "اُقـو گه‌رئگ خط گه‌رئگ، ترکمنچه مکتب گه‌رئگ، الدئن گيدئن يئرلرى قايتاريپ آلماق گه‌رئگ" پيوستند... نيروهاى مترقى...

سعید متین پور

امروز عباس لسانى وارد چهارمين هفته اعتصابش شد. نمى‌دانم چه حالى دارد بدن نيمه‌جانش. امروز چنگيز بخت‌آور اعتصاب آغاز کرده است.اما حتى از محل نگهدارى غلامرضا امانى اطلاعى ندارم. بيشتر از ۱۵۰ نفر...

ايران کشورى چند مليتى است که از اتحاد و همبستگى اقوام ساکن آن با توجه به وابستگی‌ها، تضادها و منافع مشترک اقتصادى با تجربه کردن تاريخى مشترک به‌وجود آمده است. بنابراين ايرانى بودن نه به زبان و...

صلاح الدین خدیو

توجه به ظرفيت‌هاى مدنى حركت قومى و انتخاب سخنگويانى مسئول و دموكراتيك، وظيفه اصلى فعالان فرهنگى، سياسى و قومى اين ديار می‌باشد. «پان‌تركيسم» كه در ميان اقليت اندكى از ترك‌ها هوادار دارد، نمی‌تواند...

ما خواستار تصويب قوانينى هستيم که هرگونه توهين و تحقير زبان، فرهنگ و مذهب قوميت هاى ايرانى اعم از آذربايجانى، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ديگران را مطلقا ممنوع سازد وبراى توهين کنندگان - در هر مقام و...

علی صمد

از زمان آمدن آقاى احمدى‌نژاد به قدرت اين احساس روز به روزبيشتر ميان اقوام ايرانى تقويت مى‌شود که ايشان از نوعى از ناسيوناليسم عقب‌مانده و متحجر ايرانى دفاع مى‌کند و در آن جهت، سياست‌هاى خودش را...

ن. کاویانی

"ما مطابق اصول دموکراسی، در راه کسب حقوق کارگران و زحمتکشان بر پايه عـدالت عليه طـبقات ممـتاز مبارزه خواهيم کرد. اولين هدف و آرمان نشريه ما ارتقاء کارگران و کسبــه ايـران بــه سطح زندگی مقتضی...

سعید متین پور

نگران دستگير شدگان روزنامه ايران نباشيد.حتى نام ايشان نيز در آذربايجان به زبان نمی‌آيد. آنها نيز به اندازه ما قربانی‌اند

داوود نوائیان

درد مردم آذربايجان که درد مشترک همه مردم ايران است، ارتباطى با اين کاريکاتورها ندارد. بايد به گونه‌اى دقيق‌تر و همه جانبه‌تر آنرا ديد، تحليل کرد و فرياد کرد

علی اکبر حق پژوه

در باور حکومت بنيادگرايان حدود و مرز ميان اقوام و قبيله‌هاى موجود در"امت" از نظر اعتقادى در ظاهر به هيچ وجه جغرافيايى و طبيعى نبوده و اين مرز ايدئولوژيکى است... در سيستم حکومتى بنيادگرايى در جامعه...

عبدالستار دوشوکی

چه بخواهيم و يا چه نخواهيم، همه ما (كرد و فارس و بلوچ و غيره) سرنشينان تاريخى كشتى طوفان‌زده‌اى هستيم به‌نام ايران. اين كشتى توسط دزدهاى دريايى با بيرق‌هاى سياه كه از ژرفناى قرون وسطا برخاستند و...

علی اکبر حق پژوه

کسانى آگاهانه يا ناآگاهانه مفاهيم و مقولات متفاوتى همانند ناسيوناليسم،ملى گرايى و ميهن دوستى را با دو مسئله‌ی پان ترکيسم و ناسيوناليسم كور بى هويت تاريخى را که به دليل ضرورت بقاء پان ترکيسم بوجود...

گابریل گلیکمن

غفلت و سستى ما اجازه دادن به تخلفات سيستماتيک و اصولى و منظم از حقوق بشرى بوده است ،پيامد عميق تر آن ناشى از غفلت ورزيدن از ابعاد سياسى کشمکش هاى داخلى ايران بوده است.تا آن اندازه که در غرب اظهار...

علی اکبر حق پژوه

زبان و دين، به وي‍ژه عامل زبان به هيچ وجهى، بنا به دليل متغير ترين و ناثابت ترين بودنشان، عناصرى مطمئن براى تعريف"ملت" نخواهند بود

نوربردى ايرى

من هيچ وقت به اين اعتقاد نداشتم و ندارم که رهبران مذهبى ايران به اين ميزان وطن پرست باشند که قبل از اينکه ايران را به آتش بکشند خود را کنار کشند و به مردم اجازه دهند سرنوشت خود را خود تعيين کنند و...

ش. سیامک

اين واقعيت که جنبش کردها به طور تاريخی درهربخش عملا متکى به استفاده از امکانات کشورهاى ديگر و نيز حضور در بخشهاى ديگر کردستان بوده است، اين امکان را گسترش ميدهد که درشرايط کنونى، حکومت محلى کردها...

علی اکبر حق پژوه

هم آوايى با ناسيوناليسم كور، نقشى پارازيتى در روند مبارزاتى خلق ايران براى رسيدن به دموكراسى دارد و موجب بازماندن از همراهی با مبارزه ى طبقاتى جنبش كارگرى مِی شود كه با ايجاد خلل در روند آگاهى و...

رضا براهنی

به زعم ما، تساوی ترك ها، كردها، تركمن ها، عرب ها، بلوچ ها با فارسی زبان ها، كه امروز به صور مختلف در ايران مطرح ميشود، امری است حياتی براي حفظ تماميت ارضی كشور. اگر دموكراسی، آزادی، تساوی حقوقی و...

علی اکبر آزاد

مرزهای کشورها براساس جنگها و اختلافات جابجا شده اند، اما مردم و زبان مردم آن مناطق و آثارباستانی حک شده بردل سنگها، برجای مانده است. کم و زیاد شدن خاکها و کشیدن خطهای مرزی تنها مردمان را ازهم...

ترجمه از:
نادر

در ترکيه هنوز نميتوان نام « كردستان » را به زبان آورد. خيلي از تركها با شنيدن اين لغت ناراحت مي شوند. در صورتی كه اين نام بيشتر از 1000 سال تشريح كننده يك قسمت جغرافيائی ميباشد. محبوبترين...

صفحه‌ها