سان ساراتیلور

نشانه های هولناکی از برنامه های ترامپ برای زنان

زنان باید حق سقط جنین و حق کنترل بر تولید مثل خود را داشته باشند. آموزش واقعی روابط جنسی باید وسیعا گسترش پیدا کند، نه این که بیش از پیش کاهش یابد. هیچ زنی در صورتی که خواستار سقط جنین است هرگز نباید مجبور به توجیه و معذرت خواهی باشد و یا از سرویس های مربوط به آن محروم شود. زن هر وقت که بخواهد باید بتواند کنترل مسائل مربوط به خود را در دست داشته باشد و باید مورد حمایت قرار گیرد – نه این که جنایتکار معرفی شود.

اشتراک در RSS - سان ساراتیلور