دنیز ایشچی

بحران مالی و بحران بدهکاریها

مقدمه: عمق و وسعت بحران اقتصادی اجتماعی جهانی دوران پسا کرونا را که بر شانه های بحران قبلی سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ سوار شده است را باید متوجه بوده و درک کرد. بشریت در شرایطی وارد بحران صدها تریلیون دلار بدهکاری های اقتصادی کشورهای کلان سرمایه داری امپریالیستی میگردد، که نه تنها پتانسیل میزان رشد طبیعی اقتصادی در کشورهای کلان سرمایه داری توان بازپرداخت میزان بدهکاری های دولتی و عموم اقتصادی را ندارند، بلکه از طرفی دیگر انسان با انقلاب تکنولوژیک مدرن به فاز خلق هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و تکنولوژی رباتیک رسیده است، بلکه بحران زیست محیطی کلیت حیات بر روی کره زمین را نیز با خطر نابودی روبرو نموده است. در یک چنین شرایطی، میباشد که امپریالیست های کلان سرمایه داری جهانی توسط بانکداران، صاحبان صنایع نظامی و انرژی فسیل و رسانه های تبلیغاتی آنها با اتکا به ارتجاعی ترین نظام های ایدئولوژیک قهقرایی بشری، با اتکا به قدرتمداری خویش، به سکانداران این روند های جنگ طلبانه، ویران گرانه و جنایتکارانه تبدیل شده اند

سوسیالیسم ایرانی

جنبش های سوسیالیستی و کارگری، تنها و تنها از طریق تثبیت نقش و سهم قدرتمند خویش در کسب حاکمیت و قدرت سیاسی و حفظ و تداوم مستمر این قدرتمداری قادر خواهند بود امکان تحکیم نظام اقتصادی سیاسی کار سالاری، حفاظت از حقوق کارگران، زحمتکشان، گروه های اجتماعی تحت تبعیض را بدست آورده و نهادهای ساختاری نظام سوسیالیستی را مستحکم نمایند. تنها از این طریق می باشد که آنها از ساختارنظام سوسیالیستی و ارزش های نظام کارسالاری دفاع نموده و راه را برای بازگشت دوباره سلطه گری های ظالمانه نظام سرمایه سالاری ببندند.

انباشت عقده های توده ای

پتانسیل های عظیم توده های کارگران، زحمتکشان، معلمان، پرستاران، جنبش های زنان، دیگر جنبش های دموکراتیک، تشنه حضور قطب قدرتمند کاروان پیروان نظام کارسالاری سوسیالیستی می باشند. حضور در صحنه تمام رنجبران و آزادیخواهان در شرایط بحران های شدید اقتصادی اجتماعی، آبستن تحولات بالنده و سازنده اجتماعی اقتصادی می باشد. سوسیالیسم، پتانسیل های بالندگی و سازندگی اجتماعی را با پیشاهنگی ساختارهای تشکل های صنفی ، مدنی و سیاسی خود کارگران، معلمان، دانشجویان، و دیگر اقشار بالنده اجتماعی به حرکت در آورده و در مسیر به دست گرفتن و کنترل مدیریت ساختارهای اقتصادی، سیاسی و مدنی مردمی این بحران ها هدایت می نماید

هانا آرنت ، تئوریسین سیاسی برای جنگ سرد یا محصول آن

مقدمه
آیا هر کسی که هزاران صفحه گفتار را به صورت مکتوب ارائه بدهد، لزوما میتواند یک فیلسوف بوده باشد؟ آیا هر کسی که بخواهد روایت های تئوریک روز را با دریافت دیگری بازخوانی و بازنویسی نماید، یک نظریه پرداز بالنده میباشد؟ آیا هانا آرنت محصولی از تولیدات نظام سرمایه داری کلان برای دوران جنگ سرد میباشد؟ یا اینکه ایشان نظریه پردازی میباشند که نقش برجسته ای در تئوریزه کردن ویژگیهای دوران بعد از جنگ جهانی دوم و چگونگی راه به پیش انسان مدرن امروز را فرموله کرده باشند. یا اینکه ایشان از جمله کسانی بود که نقش برجسته ای در تئوریزه کردن تهاجم ضد کمونیستی و ضد سوسیالیستی در جهان به نفع اردوگاه امپریالیستی را ایفا نمود

با پیوستن به جنبش صلح، خواهان خاتمه جنگ اوکراین باشیم

اگر چه انگیزه ها و دلایل روسیه در این جنگ دفاعی قابل درک و توجیه بوده باشد، تداوم آن به مراتب خطرناکتر بوده و میتواند به نتایج کاملا برعکس منتهی گردد. لذا به همین دلیل، پیوستن به جنبش صلح و خواهان خاتمه هر چه سریعتر جنگ در اوکراین بودن سیاست درستی میباشد که باید اتخاذ گردد

خیزش تئوری سه جهان از گورستان تاریخ

.
گرچه مرکز ثقل آنچه که از اتحاد جماهیر شوروی سابق برجای مانده، جمهوری فدراتیو روسیه می باشد، بخش غالب کشورهای اروپای شرقی را پیمان ناتو خریده و به لیست پیمانکاران خویش اضافه کرده است. گرچه در اقتصاد چین، تحت رهبری، کنترل و هدایت حزب کمونیست چین، همچنان مناسبات اقتصادی سرمایه داری غالب و حاکم می باشد، در عرصه های بین المللی بکارگیری تئوری بیمار سه جهان، همچنان کارائی خویش را برای امپریالیستهای کهنه کار امریکا و انگلیس دارا میباشد

چپ ایرانی از منظر فلسفه هابرماس

هابرماس، از یک بعد تکاملی تاریخی تمدن بشریت به اخلاقیات فلسفی نگاه کرده، و مطرح میکند، از زمانی که بشر آغاز به زندگی اجتماعی و گروهی کرده است، با استنباط ضرورت های زندگی اجتماعی، عموم بشری به همدیگر متکی بوده و دارای منافع مشترک بوده و ضرورت تنظیم مناسبات اخلاقی، در کنار روابط اقتصادی اجتماعی بر پایه احترام به منافع متقابل، حمایت از همدیگر در ارتقاء کیفیت زندگی فردی و عموم بشری را درک نموده است.

استحاله چپ رمانتیک و سقوط به نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم

امروزه نیز، بخش قابل توجهی از روشنفکرانی که در پروسه تکوین موقعیت های اجتماعی خویش از دوران تحصیل تا اشتغال، به آنچه که طبقه متوسط نامیده میشود، فرا می رویند، ممکن است، در عنفوان جوانی و روند چالش های آزادیخواهانه و عدالت جویانه اجتماعی، و با آرمان های سوسیالیستی به جنبش های اجتماعی پیوسته باشند، از دریچه ای مشابه روشنفکران رمانتیک دوران انقلاب فرانسه، به هویت اجتماعی و نقش تاریخی طبقه کارگران و زحمتکشان نگاه میکنند.

آنارکو سندیکالیسم

چرا باید ما با وجود اینکه بیش از چندین دهه از عمر خود را با مطالعه آثار مارکسیستی گذرانده باشیم، هنوز مفهومی تاریخی و علمی از کلمه "آنارشیسم" نداشته، معنای آن را بصورت عامیانه مترادف با "هرج و مرج" درک می کنیم؟
آنارکو سندیکالیسم

این در شرایطی می باشد که تجربیات عملکردی جنبش های آنارکوسندیکالیستی، به صورت های جداگانه و تفکیک شده در زندگی روزمره توسط مردم در کارخانه ها، ادارات، مدارس، محیط های کار و محل های زندگی در شکل های تعاونی ها، بیمه ها، صندوق ها و دیگر ابتکارهای اقتصادی اجتماعی توده ای، ریشه ای از پایین، مورد استفاده قرار می گیرند.

همسایه ما عربستان سعودی

اگر قبلا عربستان سعودی خود را مرکز ثقل دنیای اسلام فرض می کرد، و با سیاستهای حرکت های سنگین و لاکپشتی خویش و با پادشاهان شصت تا هشتاد ساله خویش می توانست خود را پاسدار مساجد اعظم معرفی کرده و چنین موقعیتی را حفظ نماید، نمی توان اذعان کرد که شاهزاده جوان سعودی یک چنین موقعیتی را در دنیای عرب دارا می باشد.

همسایه ما پاکستان

دو شکل عمده اسلام گرایی حاکمه در پاکستان را میتوان یکی در شکل "اخوان المسلمین" آن مشاهده کرد،... شکل دوم غالبا اسلام "سلفی" در پاکستان، از طریق مراجع تقلید سنّی مذهب در این کشور هدایت میگردد، که نه تنها تعداد آنها زیاد است، بلکه در قالب شبکه های شبه نظامی زیر زمینی نوع ویژه حکومت اسلامی خویش را در جامعه ترویج نموده و اهداف خویش را تعقیب می نمایند.

نظری بر بودجه دولت ایران برای سال ١٤٠١

در شرایطی که در این بودجه، از یک طرف شاهد افزایش میزان مالیات ها بر بخش های تولیدی بوده و به موازات آن شاهد فرار سرمایه های الیگارشی سوداگران مرکانتالیست و غارتگران اقتصادی از کشور میباشیم، در بودجه دولت شاهد سرمایه گذاری های آنچنانی در عرصه های توسعه اقتصادی تولیدی - صنعتی و خدماتی کشور نمیباشیم که موجب توسعه اشتغال بوده و موجب رشد اقتصادی تولید ناخالص ملی کشور گردد. با توجه به این امر، گفته سازمان برنامه و بودجه در زمینه رشد اقتصادی هشت درصدی، خواب و خیالی بیش نمیباشد.

بخش: 

گذار از سلطه الیگارشی مرکانتالیسم به نئولیبرالیسم؛ نظری بر اقتصاد ایران

این بخش گرچه از جاده صاف کنی های قدرتمداری سیاسی حاکمه بر تهران جهت هر چه بیشر پر کردن جیب های دزدان، راهزنان و دلالان انتقاد می نمایند، آنها به پیروی مکتب های اقتصادی آموزش یافته خویش، رفتارهای الیگارشی حاکمه بر جمهوری اسلامی ایران را تحت پوشش "دخالت های دولتی"، "حاکمیت اقتصاد دستوری" ارزیابی نموده، و خواهان کاهش نقش حکومت، دخالت ها و قیمت گذاری های دولتی در اقتصاد میباشند.

محورهای سیاسی حرکت در خیابان

بعنوان نمونه می شود به این مثال اشاره کرد که پیش برد چکیده اهداف حزب چپ ایران "فدائیان خلق" توسط دوستداران آن در داخل ایران از طریق دیوار نویسی های خیابانی، شکل دهی گروه بندی های رسانه ای دیجیتال و غیره چه تاثیر ویژه ای می تواند در غلبه توازن روانی سیاسی نقش تاثیرگذار چپ بر افکار عمومی داشته باشد و حباب های انجماد سیاسی عدم حضور سیاسی چپ در داخل ایران را بشکند. دوران نوین، انتظار ابتکارات نوین و روش های نوینی را می طلبد تا راه را برای فراخناهای جدید و نوینی بازنماید. باید از دوستداران چپ در داخل خواست تا خود این ابتکارات را بیافرینند و بکار گیرند.

روانکاوی جوگیری سیاسی نئولیبرالی

امروزه همه پان ترک ها، پان کردها، پان فارس ها، پان عرب ها و دیگر پان ها بدون استثنا تامین و تضمین منافع گروهی خویش را در همپیالگی با بلوک ترامپ- نتنیاهو – پمپئو می یابند. بعضی از آنها تا آنجا پیش می روند که اعلام می کنند همزمان با اعلامیه "نه قرارداد" بلفور در زمان جنگ جهانی اول که توسط آن استعمار انگلیس بخش فلسطینی سرزمین اعراب را به صهیونیست ها بخشیده بود، همین استعمار کبیر همان زمان به این دوستان "پان" ما هم چنین وعده هائی داده بود و امروز بعضی از آنها اجرا به وعده مشاهده اعلامیه بلفور را از اربابان بزرگ تقاضا می نمایند.

نظری بر اوضاع سیاسی روز

صحبت کردن از "انتخابات آزاد" در شرایطی که نفش ماهیت کلمه آزادی با هویت ماهوی نظام شریعتی ولایت فقیه کاملا بیگانه می باشد، تکرار مکرر اشتباهات گذشته بیش نیست. نمی شود از یک طرف از "عبور از نظام" و استراتژی تحول صحبت نمود، و از طرف دیگر صجبت از احتمال "انتخابات آزاد" در نظام اسلامی شریعتی بر زبان آورد. این مساله در مورد طرح شعار "رفراندم" در نظام جمهوری اسلامی ایران هم صادق می باشد.

نجوائی بر بحران بدهکاری ها

تصور این را بکنید که تمامی طلاهای ذخیره بصورت پشتوانه واحد های پولی، خود بصورت سکه های واقعی پولی وارد بازار می شدند. آیا بانک های بین المللی و موسسات مالی دیگر به این راحتی می توانستند از هیچ چیز اوراق به اصطلاح بهادار تولید کرده و از طریق فروش آنها صندوق های بازنشستگی سالمندان را تخلیه نمایند؟ امروزه میزان چاپ و نشر اسکناس های اصلی و بخصوص دلار آمریکا هیچ ارتباط معقولی با پشتوانه ارزشی نهادینه شده پشتوانه ای آن را نداشته، بلکه از یک طرف به سیاست های قدرت های سیاسی مالی وابستگی داشته و از طرف دیگر وابسته به نیاز واقعی و عرضه و تقاضا آفرینی های واقعی و کاذب جهانی برای دلار آمریکا وابسته می باشد. از طرف دیگر امروزه "پول" به صورت ارقامی دیجیتال در شماره حساب های بانکی تبدیل گردیده است که یا از طریق ترنسفرهای اینترنتی منتقل می گردد، یا توسط کارت های بانکی پلاستیکی هزینه می شود.

بازگشت سکولاریسم

بطور مختصر چهار جبهه نیروهای سیاسی متفاوت در ایران برای روی کار آوردن برآیندی تعیین کننده در نبرد اند: یک– کلیت حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران از اصولگرایان گرفته تا اصلاحطلبان حکومتی، دو– جبهه نیروهای آزادیخواه و مردمی خواهان آزادی، حقوق بشر، رفع هر گونه تبعیض و خواهان عدالت اجتماعی، سه– نیروهای سیاسی نئولیبرال سکولار، ناسیونالیست آریائی خواهان بازگشت عظمت امپراطوری ذهن پرورده قدیمی آنها، چهار– قدرتهای غربی که خواهان تعویض حاکمیت سیاسی در ایران با روی کار آوردن گماشته های خویش اند.

توانمندی های روزافزون "قدرت نرم"

نقش فرهنگ سازی و ایجاد نورم های رفتاری اجتماعی که در نهایت به یکسری منش های رفتاری اجتماعی تبدیل می گردند که از طرف جامعه پذیرفته شده، عادی تلقی گشته و بعنوان نورم های فکری رفتاری عادی اجتماعی در می آنید. مثلا سینمای هالیوود به ما می آموزد که انسان ها یا خوب و یا بد هستند. انسان های خوب همگی غربی های سفید پوستی هستند که کاملا روان انگلیسی حرف می زنند. آدم های بد یا سیاه هستند، یا با قیافه خاورمیانه ای. این آدم های بد یا با لهجه عربی، یا روسی و گاها با لهجه آلمانی یا چینی حرف می زند. در آخر هم این آدم های بد روسی، عربی و چشم بادامی توسط سفیدپوستان متمدن آمریکائی لت و پار می شوند!

ضرورت آمادگی برای فردای بعد از جمهوری اسلامی ایران

اگر اپوزیسیون رادیکال، سکولار و دموکراتیک ایران قادر نباشد تا قطب متحد جبهه ای آلترناتیو منسجمی را بصورتی عاجل تشکیل دهد، این خلا توسط قدرت های بین المللی و توسط گماشته های آنها پر خواهد شد. در عرصه چنین رقابتی چپ ایران و نیروهای رادیکال آزادیخواه باید بتوانند با امکانات تبلیغاتی دیجیتالی رقیبان بین المللی خویش رقابت نمایند. در غیر این صورت باز هم چپ ایران و اپوزیسیون رادیکال و دموکراتیک بصورتی تاریخی از قافله عقب خواهند ماند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دنیز ایشچی