دنیز ایشچی

سنگلاخهای دیالکتیک گذار به جهان چند قطبی

یکی از اقدامات اصلاحی اقتصادی بعد از بحران کلان مالی جهان سرمایه داری به سالهای ۱۹۲۸-۱۹۲۹، تصویب لایحه گلاس ، استیگل در آمریکا بود که به سال ۱۹۳۲ به تصویب رسید. به موجب این لایحه، اندوخته های پس انداز بانکی مردم عادی، باید در حساب جداگانه ای از دیگر حساب های سرمایه گذاری آنها نگه داری گردد، تا در شرایط پیش آمدن بحران های مالی، اندوخته های پس انداز مردم عادی سالم در حساب های بانکی آنها مانده و از ضربات بحران مصون باشند. این لایحه از آن نظر مهم بود، که در زمان بحران نامبرده، مردم به بانک ها هجوم می آوردند، و بانک ها بخاطر زیان های ناشی از بحران، پول در صندوق های خود نداشتند تا سپرده های مردم را پرداخت نمایند.

به کجا چنین شتابان

از طرف دیگر، زمینه های عینی شرایط جنبش انقلابی در ایران، آمادگی جبهه اپوزیسیون نئولیبرال غرب نشین جهت به دست گرفتن کنترل ذهنی این جنبش بستر مناسبی را جهت سرعت بخشیدن به اتمام تاریخ مصرف حکومتی و تسریع گذار به یک حکومت دست نشانده استعمارگران غربی فراهم تر می نماید.در چنین شرایطی می باشد که بخشی از نیروهای چپ که اقشار متوسط اجتماعی را نمایندگی می نمایند، از خیلی وقت ها پیش با سوسیالیسم خداحافظی نموده و نه تنها گذار به لیبرال دموکراسی را به ایده آل خویش تبدیل نموده اند، بلکه به دنبال دوستان خویش در شبکه های قدرتمداری های استعمارگران سابق می جویند. این نیروها تنها در ردیف های آخر نیروهای جبهه نئولیبرالیسم قرار گرفته فقط به عنوان بخش کوچکی از سیاهی لشکر نئولیبرال های اصلی نقش آفرینی خواهند نمود.

بخش: 

جنبش انقلابی آری، کودتای رنگی خیر!

کودتاهای رنگی در آمریکای لاتین، پروژه های بر سر کار آوردن حکومت های دست نشانده وابسته با امپریالیسم، در عین حالیکه پیچیده گی های خود را دارا هستند، یک واقعیت تاریخی جاری و زنده نیز می باشند.

اگر تاریخ مصرف نظام جمهوری اسلامی ایران در قلب ها و اذهان دهها میلیون ایرانی از خیلی وقت پیش به سر آمده باشد، به نظر میرسد که این تاریخ مصرف، از نظر اربابان امپریالیستی که این نظام را بر سر کار آوردند نیز به پایان رسیده است.

بخش: 

منشور آرمانخواهی سوسیالیستی ایرانی

گفتمان پیشنهادی برای منشور آرکامخواهی سوسیالیستی ایرانی-دنیز ایشچی

هدف ما بر احیاء بالندگی جنبش کمونیستی – سوسیالیستی ایران و تلفیق آن با جنبش طبقه کارگر با تعریف امروزین آن میباشد. تلاش ما بر تلفیق ابعاد ساختاری، ترویجی، تبلیغی و پیکارگری کمونیستی در جهت رسیدن به آمال فوق میباشد. به نظر ما تمامی احزاب چپ یا سوسیالیستی امروز ایران در برآمد سیاسی آرمانی خویش دارای اشکالات جدی و بنیادی می باشند.

بخش: 

سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی

نگرشی به غایت کوتاه به تاریخ بیش از صد و بیست ساله جنبش سوسیالیستی – کمونیستی ایران

ارزیابی جنبش سیاسی سوسیالیستی در شکل غالب آن فقط از زاویه سنجش بهره وری کارکرد رهبری سیاسی آن در مقاطع حیاتی و گرهی تاریخی طی تاریخ صد و بیست ساله آن را میتوان شامل پنجاه سال موفقیت و هفتاد سال افول توام با شکست ارزیابی کرد. چهل سال از این دوران موفقیت به دوران اولیه شکل گیری این جنبش در ایران، دوران شکل گیری اجتماعیون عامیون، فرقه کمو.نیست ایران، و جمعیت غیبی تبریز مربوط می باشد.

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

قتل مهسا امینی توسط نیروهای امنیتی حکومتی، وجدان عمومی دهها میلیون ایرانی را به شدت جریحه دار کرده و باز هم آنها را به خیابان ها کشاند.

قتل مهسا امینی توسط نیروهای امنیتی حکومتی، وجدان عمومی دهها میلیون ایرانی را به شدت جریحه دار کرده و باز هم آنها را به خیابان ها کشاند. وجدان نسل هایی که در شرایط جو سرکوب، خوف و وحشت، و کنترل های شدید امنیتی و اعدام های هزاران هزار فرزندان این مرز و بوم به اتهام دگر اندیشی، نه تنها نتوانست نسل های بعدی را به صورت زامبی های اسلامی تربیت نماید، بلکه آتش اندیشه های بالنده سرکوب شده ققنوس واز از زیر خاکستر ویرانگری های جمهوری اسلامی ایران سر بر می آورند. رقص روسری سوزان به گرد آتش افروزی های شبانه، نمود آشکاری بر این بیداری وجدان تاریخی میباشد.

جغد فاشیسم بر فراز دموکراسی های غربی

آن بخش از نیروهای آرمانخواه سوسیالیستی که به دنبال از هم پاشیدگی اتحاد شوروی، در تداوم پرسشگری چیستی این واقعه تاریخی، قدم به قدم با سوسیالیسم خداحافظی نموده و در لباس "چپ" پرسشگر، به آرامانخواهی دموکراتیک برنامه محوری روی آورده و در نظام ایدئولوژیک خویش دموکراسی را جایگزین سوسیالیسم نمودند، در مسیر تلاش برای حذف تاریخی سوسیالیسم، به جذب دموکراسی و حذف دیکتاتوری رسیده اند.

چپ گرایی  یا  آرمانخواهی سوسیالیستی

یکی از نمودهای شاخص بحران نظام کلان سرمایه داری امپریالیستی جهانی در ضعف های متعدد و عظیم آن در رودررویی با بحران ناشی از ویروس کرونا مشاهده شد. تنها همین کافی است که به میزان عدم آمادگی و قابلیت این نظام ها در رودررویی با این ویروس، میزان کشتار و مرگ و میرهای ناشی از آن اشاره کرد. بحرانی که میزان بدهکاری های کلان اقتصادی و دولتی را حد اقل به میزان صد در صد نسبت به دوران قبل از کرونا افزایش داد. این در حالی میباشد اقتصاد این کشورها در تب و تاب تورم های بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بهره های رو به افزایش می سوزد.

بخش: 

بحران مالی و بحران بدهکاریها

مقدمه: عمق و وسعت بحران اقتصادی اجتماعی جهانی دوران پسا کرونا را که بر شانه های بحران قبلی سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ سوار شده است را باید متوجه بوده و درک کرد. بشریت در شرایطی وارد بحران صدها تریلیون دلار بدهکاری های اقتصادی کشورهای کلان سرمایه داری امپریالیستی میگردد، که نه تنها پتانسیل میزان رشد طبیعی اقتصادی در کشورهای کلان سرمایه داری توان بازپرداخت میزان بدهکاری های دولتی و عموم اقتصادی را ندارند، بلکه از طرفی دیگر انسان با انقلاب تکنولوژیک مدرن به فاز خلق هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و تکنولوژی رباتیک رسیده است، بلکه بحران زیست محیطی کلیت حیات بر روی کره زمین را نیز با خطر نابودی روبرو نموده است. در یک چنین شرایطی، میباشد که امپریالیست های کلان سرمایه داری جهانی توسط بانکداران، صاحبان صنایع نظامی و انرژی فسیل و رسانه های تبلیغاتی آنها با اتکا به ارتجاعی ترین نظام های ایدئولوژیک قهقرایی بشری، با اتکا به قدرتمداری خویش، به سکانداران این روند های جنگ طلبانه، ویران گرانه و جنایتکارانه تبدیل شده اند

سوسیالیسم ایرانی

جنبش های سوسیالیستی و کارگری، تنها و تنها از طریق تثبیت نقش و سهم قدرتمند خویش در کسب حاکمیت و قدرت سیاسی و حفظ و تداوم مستمر این قدرتمداری قادر خواهند بود امکان تحکیم نظام اقتصادی سیاسی کار سالاری، حفاظت از حقوق کارگران، زحمتکشان، گروه های اجتماعی تحت تبعیض را بدست آورده و نهادهای ساختاری نظام سوسیالیستی را مستحکم نمایند. تنها از این طریق می باشد که آنها از ساختارنظام سوسیالیستی و ارزش های نظام کارسالاری دفاع نموده و راه را برای بازگشت دوباره سلطه گری های ظالمانه نظام سرمایه سالاری ببندند.

انباشت عقده های توده ای

پتانسیل های عظیم توده های کارگران، زحمتکشان، معلمان، پرستاران، جنبش های زنان، دیگر جنبش های دموکراتیک، تشنه حضور قطب قدرتمند کاروان پیروان نظام کارسالاری سوسیالیستی می باشند. حضور در صحنه تمام رنجبران و آزادیخواهان در شرایط بحران های شدید اقتصادی اجتماعی، آبستن تحولات بالنده و سازنده اجتماعی اقتصادی می باشد. سوسیالیسم، پتانسیل های بالندگی و سازندگی اجتماعی را با پیشاهنگی ساختارهای تشکل های صنفی ، مدنی و سیاسی خود کارگران، معلمان، دانشجویان، و دیگر اقشار بالنده اجتماعی به حرکت در آورده و در مسیر به دست گرفتن و کنترل مدیریت ساختارهای اقتصادی، سیاسی و مدنی مردمی این بحران ها هدایت می نماید

هانا آرنت ، تئوریسین سیاسی برای جنگ سرد یا محصول آن

مقدمه
آیا هر کسی که هزاران صفحه گفتار را به صورت مکتوب ارائه بدهد، لزوما میتواند یک فیلسوف بوده باشد؟ آیا هر کسی که بخواهد روایت های تئوریک روز را با دریافت دیگری بازخوانی و بازنویسی نماید، یک نظریه پرداز بالنده میباشد؟ آیا هانا آرنت محصولی از تولیدات نظام سرمایه داری کلان برای دوران جنگ سرد میباشد؟ یا اینکه ایشان نظریه پردازی میباشند که نقش برجسته ای در تئوریزه کردن ویژگیهای دوران بعد از جنگ جهانی دوم و چگونگی راه به پیش انسان مدرن امروز را فرموله کرده باشند. یا اینکه ایشان از جمله کسانی بود که نقش برجسته ای در تئوریزه کردن تهاجم ضد کمونیستی و ضد سوسیالیستی در جهان به نفع اردوگاه امپریالیستی را ایفا نمود

با پیوستن به جنبش صلح، خواهان خاتمه جنگ اوکراین باشیم

اگر چه انگیزه ها و دلایل روسیه در این جنگ دفاعی قابل درک و توجیه بوده باشد، تداوم آن به مراتب خطرناکتر بوده و میتواند به نتایج کاملا برعکس منتهی گردد. لذا به همین دلیل، پیوستن به جنبش صلح و خواهان خاتمه هر چه سریعتر جنگ در اوکراین بودن سیاست درستی میباشد که باید اتخاذ گردد

خیزش تئوری سه جهان از گورستان تاریخ

.
گرچه مرکز ثقل آنچه که از اتحاد جماهیر شوروی سابق برجای مانده، جمهوری فدراتیو روسیه می باشد، بخش غالب کشورهای اروپای شرقی را پیمان ناتو خریده و به لیست پیمانکاران خویش اضافه کرده است. گرچه در اقتصاد چین، تحت رهبری، کنترل و هدایت حزب کمونیست چین، همچنان مناسبات اقتصادی سرمایه داری غالب و حاکم می باشد، در عرصه های بین المللی بکارگیری تئوری بیمار سه جهان، همچنان کارائی خویش را برای امپریالیستهای کهنه کار امریکا و انگلیس دارا میباشد

چپ ایرانی از منظر فلسفه هابرماس

هابرماس، از یک بعد تکاملی تاریخی تمدن بشریت به اخلاقیات فلسفی نگاه کرده، و مطرح میکند، از زمانی که بشر آغاز به زندگی اجتماعی و گروهی کرده است، با استنباط ضرورت های زندگی اجتماعی، عموم بشری به همدیگر متکی بوده و دارای منافع مشترک بوده و ضرورت تنظیم مناسبات اخلاقی، در کنار روابط اقتصادی اجتماعی بر پایه احترام به منافع متقابل، حمایت از همدیگر در ارتقاء کیفیت زندگی فردی و عموم بشری را درک نموده است.

استحاله چپ رمانتیک و سقوط به نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم

امروزه نیز، بخش قابل توجهی از روشنفکرانی که در پروسه تکوین موقعیت های اجتماعی خویش از دوران تحصیل تا اشتغال، به آنچه که طبقه متوسط نامیده میشود، فرا می رویند، ممکن است، در عنفوان جوانی و روند چالش های آزادیخواهانه و عدالت جویانه اجتماعی، و با آرمان های سوسیالیستی به جنبش های اجتماعی پیوسته باشند، از دریچه ای مشابه روشنفکران رمانتیک دوران انقلاب فرانسه، به هویت اجتماعی و نقش تاریخی طبقه کارگران و زحمتکشان نگاه میکنند.

آنارکو سندیکالیسم

چرا باید ما با وجود اینکه بیش از چندین دهه از عمر خود را با مطالعه آثار مارکسیستی گذرانده باشیم، هنوز مفهومی تاریخی و علمی از کلمه "آنارشیسم" نداشته، معنای آن را بصورت عامیانه مترادف با "هرج و مرج" درک می کنیم؟
آنارکو سندیکالیسم

این در شرایطی می باشد که تجربیات عملکردی جنبش های آنارکوسندیکالیستی، به صورت های جداگانه و تفکیک شده در زندگی روزمره توسط مردم در کارخانه ها، ادارات، مدارس، محیط های کار و محل های زندگی در شکل های تعاونی ها، بیمه ها، صندوق ها و دیگر ابتکارهای اقتصادی اجتماعی توده ای، ریشه ای از پایین، مورد استفاده قرار می گیرند.

همسایه ما عربستان سعودی

اگر قبلا عربستان سعودی خود را مرکز ثقل دنیای اسلام فرض می کرد، و با سیاستهای حرکت های سنگین و لاکپشتی خویش و با پادشاهان شصت تا هشتاد ساله خویش می توانست خود را پاسدار مساجد اعظم معرفی کرده و چنین موقعیتی را حفظ نماید، نمی توان اذعان کرد که شاهزاده جوان سعودی یک چنین موقعیتی را در دنیای عرب دارا می باشد.

همسایه ما پاکستان

دو شکل عمده اسلام گرایی حاکمه در پاکستان را میتوان یکی در شکل "اخوان المسلمین" آن مشاهده کرد،... شکل دوم غالبا اسلام "سلفی" در پاکستان، از طریق مراجع تقلید سنّی مذهب در این کشور هدایت میگردد، که نه تنها تعداد آنها زیاد است، بلکه در قالب شبکه های شبه نظامی زیر زمینی نوع ویژه حکومت اسلامی خویش را در جامعه ترویج نموده و اهداف خویش را تعقیب می نمایند.

نظری بر بودجه دولت ایران برای سال ١٤٠١

در شرایطی که در این بودجه، از یک طرف شاهد افزایش میزان مالیات ها بر بخش های تولیدی بوده و به موازات آن شاهد فرار سرمایه های الیگارشی سوداگران مرکانتالیست و غارتگران اقتصادی از کشور میباشیم، در بودجه دولت شاهد سرمایه گذاری های آنچنانی در عرصه های توسعه اقتصادی تولیدی - صنعتی و خدماتی کشور نمیباشیم که موجب توسعه اشتغال بوده و موجب رشد اقتصادی تولید ناخالص ملی کشور گردد. با توجه به این امر، گفته سازمان برنامه و بودجه در زمینه رشد اقتصادی هشت درصدی، خواب و خیالی بیش نمیباشد.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دنیز ایشچی