دنیز ایشچی

استراتژی انتخابات آزاد سبز، یک معادله چند مجهولی متناقض میباشد.

جوانان نه فقط بخاطر آینده خود و هم دوره ای ها یشان، بلکه به خاطر نسلهای آینده، حاضر بوده و هستند تا در راه تحو لات بنیادین اجتماعی به بزرگترین فداکاریها دست بزنند. آنچه که در خرداد 1388 اتفاق افتاد، نه بخاطر خواسته رای من کو، بلکه انفجاری بود در اعتراض به پای مال شدن تمامی آزادیهای انسانی و سرکوب. شورش آن سال نه فقط در اعتراض به دزدین رای مردم، بلکه در اعتراض به نظامی بود که بیش از سه دهه هویت انسانی مردم را از آنها گرفته و آنها را تبد یل به ا سیرانی در بند و بی هویت نموده بود

حقیقت "تغییر"، یا در تدارک"تحوّل"

آیا این سکولار دموکراتها و سوسیال دموکراتها هستند که "نظرگاه مذهبی" افراد و جریانهای سیاسی دموکرات را به رسمیت نمی شناسند، یا برعکس این اسلامیان سیاسی حکومتی هستند که تا امروز یا سکولار دموکراتها و سوسیال دموکراتها را قلع و قمع کرده اند، یا از نیروی سیاسی اجتماعی آنها بعنوان ستون پنجم جبهه فشار خویش علیه جناح مقابل حکومتی جهت کسب قدرت سیاسی سوء استفاده کرده اند

بحران اقتصادی، خواسته های عدالت خواهانه را در دستور روز قرار خواهد داد

به قوت می توان گفت که جنبش مردمی آبستن پتانسیل های نوینی می باشد که باید آنرا از همین الان دید و با آگاهی به اهمیت حیاتی آن، گامهای ضرور را در راستای ادای وظیفه برای پاسخگویی به این ضرورت تاریخی برداشت

وحدت در پایین، تشتّت در بالا، سیمای اپوزیسیون سکولار دموکراتیک

جهت غالب آمدن بر این بیماریهای ساختاری جنبش سکولار، در کنار تمامی اقداماتی که هر روز صورت می گیرد، باید میز گردهای دنباله دار در سطح رده اوّل رهبری سازمانهای سکولار دموکراتیک با شرکت فّعالانه نمایندگان همه سازمانهای سکولار دموکراتیک در آنها شکل بگیرد. این میز گردها می توانند سلسله وار و ادامه دار دوام داشته باشند

فرقه گرایی، اراده گرایی و روزمرگی در سیاست

دل آزردگی نویسنده از این بابت که در روند عمومی تحوّلات درونی جمهوری اسلامی ایران "تحوّل معکوس نظام ولایی اسلامی از حکومت قانون و نظام پارلمانی" مشاهنده می گردد. سوال اینجاست که اولا کجا و چه زمانی در نظام ولایت فقیه حکومت قانون و نظام پارلمانی حاکم و جاری بوده است که الان انحراف از آن مسیر از طرف این فرقه تعجّب انگیز باشد

استراتژی تحول و جایگاه تحریم ها

مورد کشورهای اسلامی، دولت "اوباما" خواهان از بین بردن تقابل فرهنگی جهانی مابین اسلام و مسیحیت میباشد، نه دامن زدن به آن. به همین دلیل و دلایل دیگر، تحریمها در مقیاس اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک ادامه خواهند یافت، تا تاثیرات و بازتابهای خود را در یک پروسه میان مدت نشان دهند

بن بست یک استراتژی و اصرار در ادامه آن

نیروی پیشاهنگ آن ساختاری از ائتلاف تمامی نیروهای اپوزیسیون در وحله اول خارج حکومتی سکولار دموکراتیک می باشد که رسالت پیاده کردن این برنامه تحول بنیادین را بر عهده بگیرند؛ و بالاخره رهبری چنین ساختار و پیش برد چنین پلاتفورمی توسط نیروهای خارج از حکومت، مستقل از حکومت و به موازات حکومت باید جهت کسب قدرت سیاسی به رقابت با آن اقدام بکند

"چیستی" و "کیستی" در قدرت سیاسیآیا عجله می کنیم یا فرصتها را از دست می دهیم؟

اگر این دوستان ما و باورمداران فلسفی اندیشەهای آنها در طول تاریخ توانسته اند پینوشەها، فرانکوها، هیتلرها، صدام حسین ها، پول پوت ها و ده ها حکومت استبدادی دیگر را در طول تاریخ از طریق نصیحت از حکومت برکنار کرده و نهادهای دموکراتیک را جایگزین آنها بکنند، این بارهم موفّق خواهند شد

وقتی که سازمانهای سیاسی درجا می زنند، تحولگرایان آزاده ابتکار عمل را بدست می گیرند

صحبت بر سر یک موضوع و فقط یک موضوع اساسی است. آن هم درک وظایف اجرائی مشخّص تاریخی پیش رویمان جهت عبور از ارتجاع عصر دوران سنگی به مدرنیته، دموکراسی و سیستمی سیاسی اجتماعی نهادینه شده مبتنی بر حقوق بشر می باشد. آیا سازمانهای سیاسی سکولار دموکراتیک آمادگی لازم از بابت هدفمندی، برنامه ای و ساختاری جهت پاسخگوئی اجرائی و عملی به این ضرورت تاریخی را دارند یا نه؟

سراب گمراه کننده انتخابات آزاد

بخشی از اپوزیسیون حکومتی که این روزها دموکراتهای غیرسکولار نامیده می شود ... نها در شرایطی می تواند در روند دموکراتیزه شدن رادیکالیزه شود که در اندرون ساختاری ائتلافی جبهه ای عموما دموکراتیک و رادیکالتر از خود قرار بگیرد. از این نظر که آنها خود قادر نیستند خود را رادیکالیزه و دموکراتیزه تر بکنند، لذا پیشاهنگی و هدایت ساختار دموکراتیک اپوزیسون موازی حکومتی را آنها نمی توانند عهده دار باشند

نگرشی بر تزهایی از بهزاد کریمی در مورد مساله ملی

نقطه محوری این تحلیل بر این اساس حرکت میکند که اول ما همه باید "شهروند" یک " دولت – ملت" سرتاسری در چهارچوبه جغرافیایی ایران میباشیم، سپس میتوانیم هویت درجه دومی مثل "کرد ایرانی" یا " ترک ایرانی" داشته باشیم. بر این اساس، نمیتوانیم صحبتی از تقسیم قدرت سیاسی کرده، بلکه باید از توزیع قدرت سیاسی صحبت بکنیم. بر اساس این ارزیابی، اگر "انجمنهای ایالتی – ولایتی یک زمانی خواسته ای مترقی بود، الان از نظر تاریخی کهنه شده است. ما دیگر نمیتوانیم فدرالیسم جغرافیایی داشته یاشیم، بلکه بخشهای مختلف جغرافیایی ایران میتوانند هویتهای ملی مختلف داشته باشند

دموکراسی بدون سکولاریسم، رویا یا واقعیت

آیا اگر اصلاحگرایان خواهان استقرار دموکراسی هستند، حاضر و قادر خواهند بود تمامی جبهه نیروهای سکولار دموکراتیک را بصورت اشکار و شفاف در جبهه تحول به دموکراسی به رسمیت بشناسند؟ آیا اقدام یکجانبه از طرف آنها در این راه منجر به سرکوب آنها از طرف الیگارشی ولایی نظامی حاکم نخواهد شد؟

کنگره ملی دموکراتیک مردم ایران

پیشاهنگانی که رسالت تاریخی پاسخگویی آرمانی و ساختاری به نیاز و ضرورت زمانی را بر اساس قابلیتهای اقشار وسیع روشنفکران سیاسی درک می کنند، باید نطفه های اولیه ساختار "کنگره ملی دموکراتیک مردم ایران" را بر محور "منشور آزادی و برابری" تشکیل داده باشند

افکار فالانژهای چپ و فالانژهای استبداد دینی، موانع جدی وحدت ملی

البته این دوستان ما شعار "وحدت مردمی" از دهانشان نمی افتد، اما از یک طرف در دنیای وحدت سیاسی آنها، جایی برای سازمانهایی مثل "مجاهدین خلق"، "حزب توده ایران"، "سازمان فدائیان اکثریت"، " جبهه ملی ایران"، "مشروطه خواهان" و اصلاحگرانی که از حکومت فعلی کنده می شوند، وجود ندارد. به قول مثل مشهور، علی می ماند و حوضش! 

"منشور آزادی و برابری" مستقّل جبهه سکولار دموکراسی، یک نیاز تاریخی

اصل دیگری که باید به آن باور داشت این است که گذر و عبور از این نظام و استقرار نظامی بر مبنای دموکراسی و عدالت اجتماعی از طریق اصلاحات در قانون اساسی و جستجوی فصل مشترک سیاسی برنامه ای با جبهه استبداد ولایی ممکن نمی باشد. این اصل را بعنوان یکی از نتایج سی ساله چالشهای مردمی باید پذیرفت

"کنگره ملّی دموکراتیک"، "منشور آزدای و برابری" و "رهبری کاریزماتیک"

سازمانهایی مثل "سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت"، "اتحاد فدائیان خلق ایران"، "حزب دموکرات کردستان ایران"، "اتحاد سوسیالیستها"، "جمهوریخواهان لائیک" و سازمانهای دموکراتیک مشابه دیگر می توانند منشور اولیّه چنین برنامه حداقلی را برای عبور از نظام پوسیده فعلی به نظام جمهوری فدرال دموکراتیک تنظیم و در سطح جنبش ارائه دهند

اصلاح گران خواهان تحولات بنیادین نیستند

شرایط عینی و ذهنی جنبشهای مردمی بسمت یک تحول بنیادین حرکت می کند. در چنین شرایطی تشتت در عنصر ذهنی سیاسی، یعنی عدم آمادگی سازمانهای سیاسی سکولار دموکراتیک در اتحاد با همدیگر و عدم پاسخگویی آنها به وظیفه تاریخی شان در این مرحله عبور، بزرگترین خطری میباشد که میتواند این جنبش را با عدم پیروزی مواجه سازد

شش سال و نیم دیگر از استراتژی دولت "اوباما" در منطقه

امنیت سیاسی در ایران برای دولتهای غربی مهمتر از این است که در آنجا سکولاریسم یا دموکراسی مستقر شود. اگر در چهارچوبه قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران حکومت دست به دست بشود، باز هم امنیت سیاسی را بسیج و سپاه پاسداران برقرار خواهند کرد و قدرت سیاسی حاکم باز هم بدست نیروهایی خواهد افتاد که در چهارچوبه بافت ولایت فقیه، روحانیت و سپاه و بسیج فعالیت می کنند

تئوری تحول، نیروهای تحول، پلاتفورم تحول، استراتژی تحول و رهبری تحول

دو وظیفه محوری مهم بر گردن سوسیال دموکراسی قرار دارد، یکی جمع کردن حد اکثر نیروهای جبهه سوسیال دموکراسی زیر یک سقف و زیر یک پلاتفورم و استراتژی مستقل مشترک. دیگری کار خستگی ناپدیر در راه شکل دهی به جبهه فراگیر سکولاریسم، مدرنیته و دموکراسی از تمامی سازمانها و شخصیتهّای سیاسی، حقوقی و اجتماعی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دنیز ایشچی