دنیز ایشچی

خارج نشینان، پیشگامان جنبش مردمی میباشند، یا فقط حامیان آن

دوستانی که قادر نبوده اند گرد و خاک اندیشه های خاک خورده قدیمی را از خود بزدایند، هنوز عوض حلقه زدن دور اندیشه های سوسیال دموکراسی ، از لیبرالیستهای اسلامی انتظار دارند به سوسیال دموکراسی تحول پیدا بکنند. آنها از لیبرالیستهای اسلامی انتظار دارند تا آرمانهای سوسیال دموکراسی مدرن را پیاده کند. آنها فراموش می کنند که این جریان فکری برای خود شبکه اقتصادی زیربنایی دارد که گستره آن را در شبکه های سرتاسری طبقات قدرتمند اقتصادی حکومتی می شود دید

فرصتهای از دست رفته بمناسبت سالگرد روز جهانی کارگر

برداشتن گامهای مشترک در برگزاری اکسیون های مشترک جهت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و نزدیکیهای بیشتر جنبش سوسیال دموکراسی در این روزهای حیاتی جنبش مردمی، از فرصتهایی بود که جنبش سوسیال دموکراسی از دست داد

این جامه سبز را به زور، بر تن ما مکنید!

در مسیر تحول بنیادین آینده، همکاریها، ائتلافها، بلوک بندیهای مختلفی شکل خواهند گرفت. همه نیروهای اجتماعی مردمی به تناسب ظرفیتهای دموکراتیک ذهنی خود در این حرکت دخیل خواهند بود. آن نیروهای سیاسی قابلیت و لیاقت اعتماد مردمی را در پیشبرد تحوّل تاریخی کسب خواهند کرد که دموکراسی، مدرنیته و عدالت اجتماعی را در وسیعترین و عمیقترین ابعاد آن نمایندگی بکنند

زمان را دریابیم

آیا جنبش سوسیال دموکراسی پیوند لازم آرمانی تئوریک را با اقشار روشنفکران سیاسی جنبش دموکراتیک مردمی از قبیل زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران و جنبشهای ملی بصورت زنده و دیالکتیکی ایجاد کرده است؟ اگر در این زمینه ضعفهایی وجود دارد آن ضعفها کدام اند؟ در راه غالب آمدن بر آن ضعفها چه کارها باید کرد؟

آرامش قبل از طوفان و وظایف ما

جریانها و دسته بندیهایی که در تحوّلات سیاسی ایران ذینفع و فعال هستند. کی ها هستند؟ شاید بشود این دسته بندیها را به چندین قسمت تقسیم کرد: جناحهای مختلف حکومتی، قدرتهای بین المللی که عمدتاُ به دو جناح تقسیم می شوند، و سرانجام مردم و سازمانهای سیاسی نمایندگان آنها

فلسفه تحول یا تحول فلسفه

انسان چند بعدی نوین ما بر اساس باورهای مدرن و در حال تحول خود و در راستای تبعیض زدایی و آینده سازی گام بر می دارد. این انسان بر مبنای مناسبات به رسمییت شناختن و احترام متقابل به وجود و هستی جوامع مشابه به همزیستی با آنها پرداخته از تبعیض مثبت به نفع مظلومان دفاع می کند.

22 بهمن، انتظارات و سورپریزها

شرکت کردن در تظاهرات بصورت سکوت در شرایطی که نیروهای بسیج شده از طرف حکومت شعارها و جو سیاسی را تحت کنترل داشته باشند، مردم را به سیاهی لشگر نیروهای حکومتی تبدیل کرد. این تاکتیک، ادامه روی آوردن به خواسته های حداقل و روز به روز کمرنگتر کردن شعارهای مردمی بود

آیا شعار انتخابات آزاد، چتر حفاظ ولایت فقیه است؟

سند اخیر "تزهایی پیرامون اوضاع سیاسی کشور" سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) گامی بموقع و جدّی در راستای تصویر شرایط حساّس روز و وظایف خطیر نیروهای سکولار و دموکرات ارزیابی می شود. این سند با وجود اینکه به خیلی نکات کلیدی روز بصورت جدّی و مسئولانه پرداخته است، در بطن خود ابهامات و سوالاتی را هم بر می انگیزد 

اول خاتمی، سپس کروبی و بعد نوبت کیست؟

همانطور که آقایان "کروبی و خاتمی" به یک واقعیّت عینی در مورد تثبیت حکومت کودتا اقرار کردند، روزی خواهد رسید که این بخش از جریان سوسیال دموکراسی هم به اشتباه خود در مورد ارزیابی از ظرفیّتهای سکولار دموکراتیک خود از اپوزیسیون موسوی و هاشمی پی ببرد

رهبری آرمان فدرال دموکراسی را کدام جریان های سیاسی عهده دارند؟

گرمای عشق ملّی ملّیتها باید در وحدتی همگانی، در محیطی توام با برادری و برابری واحترام متقابل شعله های عشق به وحدت انسانی را شعله ورتر بکند. بگذار همگی دست در دست همدیگر از یکطرف دیواره های هر نوع اجحاف و تبعیضی را از هم بپاشیم و از طرف دیگر در ساختمان سیاسی اجتماعی ایرانی آزاد، سکولار، فدراتیو، برابر و دموکراتیک شرکت کنیم

آیا ما آکادمیسین ایم، ژورنالیست ایم، یا رهبران سیاسی جنبش مردمی؟

فقط با حضور یک اپوزیسیون مستقل سکولار دموکراتیک خارج حکومتی تحولگرایی که آن را دموکراتهای رادیکال لائیک رهبری می کنند امکان این فراهم می شود که لیبرالیستهای اسلامی خود را از مافیای سیاسی - نظامی ارتجاعی کودتا جدا بکنند و منافع خود را در اتحاد با این جبهه جستجو کنند. فقط چنین آلترناتیو مستقل و قدرتمندی امکان این را فراهم می کند که انها در این مسیر رادیکالیزه بشوند، نه پند و نصیحتهای عقلانی

"هاله نور" در پیام آقای موسوی و ما پسگامان جنبش

عکس العمل نشان دادن در مقابل سرکوبهای خشونت بار حکومتی یک پدیده طبیعی، غریضی و منطقی میباشد. نیروهای پیشرو نه تنها باید خود را جهت رادیکالیزه تر شدن شعارهای مردمی آماده بکنند، بلکه باید با کسب اعتماد به نفس بیشتر باید در نظر بگیرند که مردم به تاکتیکهای دفاعی ابتکار آمیزتری در مقابل خشونتهای حکومتی دست خواهند زد

جبهه ملی ایران ، حقوق بشر و حقوق ملیتهای ایران

اگر جبهه ملی بخواهد به حیات مثبت خود در تحولات اجتماعی ادامه بدهد، باید پلورالیسم چند ملیتی ایران را در راس سیسیتم فکری خود قرار بدهد و گرنه مثل رژیم هایی مشابه آپارتاید آفریقای جنوبی و "ایان اسمیت" زیمبابوه، به جاهای نا مناسب تاریخ سپرده خواهند شد

پان ایرانیستهای تجزیه طلب چه میخواهند

در مقابل سیاست مصرّانه نمایندگان اندیشه های پان ایرانیستی در هر لباسی و هر موقعِتی باشند، در مورد اتّهام تجزیه طلبی زدن به جنبشهای دموکراتیک و مّلی مردمی ملیّتهای غیر فارس ایرانی، نمایندگان سیاسی و شخصّیتهای برجسته این ملیّتها مداوم و مصرانه خواهان زندگی برادروار در اتحّاد با ملیّتهای دیگر در چهارچوبه یک سیستم فدراتیو بر مبنای اصل "تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی قانون مشروطه ایران" در چهارچوب کشور ایران می باشند

21 آذر شاهد مستند بر تایید فدرالیسم بعنوان سیستم موفق در ایران

حکومت ملّی آذربایجان در بطن خود و به تجربه عملی آزادی زنان، سکولاریسم، جمهوریت، دموکراسی، انتخابات آزاد؛ برابری و عدالت اجتماعی و رعایت کامل حقوق بشر را داشت. حکومت ملّی آذربایجان این ارمغانهای والای انسانی را در سرتاسر ایران می خواست بسط و گسترش بدهد

لیبرالیسم اسلامی، یا سوسیال دموکراسی سکولار؟

آلترناتیو جبهه جمهوری سکولار با ترکیب وزین نیروهای سوسیال دموکراسی تنها ترکیبی است بصورت عینی و علمی و واقعبینانه قادر است شعارها، نیازها و خواسته های این برهه تاریخی را پاسخ داده و مردم را از این منجلاب به یک مرحله بالاتری از تحوّل سیاسی اجتماعی تاریخی یعنی جمهوری سکولار و دموکراتیک مدرن و فدرال بالا بکشد. تنها چنین جبهه ای میتواند لیبرالیسم اسلامی را به دنبال خود بکشد، آنها را هم در تحوّل اقتصادی اجتماعی جامعه آنطوری که شایسته است سهیم سازد و از دگماتیستهای اسلامی سنّتی جدا سازد، نه اینکه خود به دنبال آن بیافتد

"وقتی که تاکتیکها جای استراتژی را میگیرند"

وقتی که تاکتیکها جای استراتژی را می گیرند، دیگر اهداف گم میشوند. دنباله روی از قدمهای کوتاه روزانه و دل خوش کنک عمده می شوند که اگر روز بعدش چندین قدم بیشتر هم عقب برویم، بازبا یک قدم دیگر به جلورفتن، دلمان خوش است که حرکت کرده ایم

دیوارهای بلندتری می سازیم؟!؟ "بمناسبت بیستمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین"

انسانهای آزاده قرن بیست و یک به یک راه حل سومی هم مسلح اند. این راه حل با استقبال و پذیرش وجودی مساله ملی بعنوان یک مساله جدی روز آغاز می گردد. با تشکل های دموکرات و آزاده نمایندگی مبارزات ملی به دیالوگ جدی می نشینند، خود مساله ملی را در پلاتفورمهای خود و در عملکرد روزانه خود برجسته تر می کنند، بر دوستی، برادری و تعاون و اصول همسایگی خوب اتکا کرده، آینده ای توام با دوستی و محبت و تعاون برای نسلهای بعدی به جا می گذارند

پلها را آباد کنیم، سّدها را بشکنیم

جوهر و روح حاکم بر حرکت این جبهه باید اتکّا بر حقوق بشر که تمام حقوق فردی و اجتماعی از جمله حقوق ملّی، دینی، جنسی، فردی و اجتماعی در آن مستتر باشد. وسعت و عمق آزادیهای فردی و اجتماعی موجب استحکام چنین جبهه ای خواهد بود

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دنیز ایشچی