دنیز ایشچی

خط قرمز میان اصلاح طلبی و یا نفی ولایت فقیه

وظیفه مرحله ای اپوزیسیون سکولار دموکرات مسئول نه دادن امیدهای واهی اصلاحاتی، نه تکرار هدایت کاروان تحول به سمت امیدها و سرابهای نافرجام، بلکه تدوین برنامه های آرمانی مستقل مرحله ای گذر بر پایه های کاربرد چالشها در صفهای مستقل، حضور سیاسی مستقل و متحد در صحنه، نفی ارزشها و ساختارهای حکومتی نظام ولایت فقیه، برقراری پیوند ارگانیک با روانشناسی اجتماعی با کاربرد دستاوردهای تکنولوژیک نوین اجتماعی، و بالاخره بسیج کردن افکار عمومی در راستای نفی تاریخی نظام ولایت فقیه است.

منشورشهروندی، یا تثبیت ولایت فقیه

گرچه این منشور در نوشته مبانی ساختاری خود را از سه منبع "دینی"، "قانون اساسی جمهوری اسلامی" و "مبانی ملی، دینی و تاریخ تمدن این سرزمین" اتخاذ می کند، در واقع باید به آن نقطه چهارمی را هم اضافه کرد که آن "ساختار سیاسی، امنیتی حکومتی نظام ولایت فقیه" می باشد.

بخش: 

پیشاهنگ و ساختار

پایه قرار دادن ارزشهای آزادی های فردی و اجتماعی بعنوان ستون های اولیه نظامی دموکراتیک، برقراری و گسترش و تعمیق عدالت اجتماعی، رشد صنعتی علمی کشوری در خدمت رفع نیازهای مردمی ، رفع انواع تبعیض های ملی، دینی، جنسی، منطقه ای و غیره، از پایه های ارزشی نظری چنین سازمانی می باشند. میدانیم که نظام سیاسی دموکراتیک، میتواند اشکالات زیاد در بطن خودش داشته باشد. تنها راه غلبه کردن بر این اشکالات، بسط ، تعمیق و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی به معنای واقعی آن می باشد.

آلترناتیو چیست؟ پیشگام کیست؟ یا : سوسیالیسم چیست؟ چپ کیست؟

سوسیالیسم هم یک راهکار استراتژیک است، هم یک سیستم اجتماعی اقتصادی تکنولوژیک آلترناتیو. به همین دلایل، سوسیالیسم، راهکار خویش را نه در گذشته ها، بلکه در امروز و آینده انقلاب تکنولوژیک جستجو می کند. سوسیالیسم، هم گلوبال است، هم منطقه ای. سوسیالیسم بافت مرتبط نهادها، اندام ها و شبکه هایی می باشد که بصورت های مردمی، با مالکیت ها و مدیریت های مردمی اداره میگردند.

سوسیالیسم پروتستان

مقاله شیدان وثیق عزیزتحت عنوان "ادای سهمی در پاسخ به دو پرسش: کدام سوسیالیسم؟ و کدام چپ؟" در مورد سوسیالیسم، در عین حال که نکات ظریف و فراوانی را در بطن خود دارد، از حد یک سوسیالیسم پروتستانیستی فراتر نمی رود.

پست مدرنیسم

روزنه ای باریک بر تاریخ فلسفه

فلسفه پست مدرن به دنبال بروز نواقص فلسفه مدرنیسم در توضیح و روشنگری واقعیتهای هستی انسانی و اجتماعی، نطفه بندی شده و آغاز به شکل گیری کرد. به گفته تمام فلاسفه معاصر، دوران پست مدرنیسم را نمی توان به درستی درک کرد، مگر این که اول بدانیم دوران مدرنیسم فلسفه چیست و فیلسوفان دوران مدرنیسم چه چیزهایی را مطرح می کردند. حد اقل امر این است که بدانیم مدرنیسم به چه دورانی اطلاق می گردد.

چپ آذربایجان و تبادل افکار در راه ساختاری فراگیر

این بر عهده پیروان سوسیال دموکراسی در آذربایجان می باشد تا در مقابل ناسیونالیسم کور ایستاده و ارزش های حقوق بشری، برابری و عدالت اجتماعی، دموکراتیک و مدرن و مترقی را نمایندگی کرده ورهبری نمایند. به موازات یک چنین راستائی در حرکت، سوسیال دموکراسی باید هرچه بسیط تر، شفاف تر ، پیگیرانه تر و قاطعانه تر در صحنه چالشها و تحولات سیاسی حضور داشته و در راستای کسب و یا شرکت فعال در قدرت سیاسی حرکت کند.

راهکارها و دشواریها در پروژه وحدت چپ

اگر بلوکهای ساختاری و ارزشهای اولیه فکری کنشگران چپ را باورمندی عمیق و بالنده به ارزشهای حقوق بشری و انسانی و عدالت اجتماعی مبتنی بر جامعه عاری از استثمار انسان از همدیگر تشکیل می دهد، راستار محوری رشته های وحدت کنشگران این پروژه را باورمندی به استراتژی سیاسی واحد و تحول گرانه تشکیل می دهد... بنابراین در کنار نهادهای زیر مجموعه ای ساختاری، اسنادی- برنامه ای، و تئوریک ... باید نهاد هدایتگر سیاسی اجرائی نقشی کلیدی و اساسی ایفا بکند.

"تقسیم" را باور کنیم، "تحریر" را ایمان بیاریم

به نیروی تحول گرانه، دموکراتیک، مدرن و سکولار "تقسیم - تحریر" ایمان بیاوریم. پتانسیل های بالقوه آنرا در ایران به بالفعل تبدیل کنیم. ایمان به بنیاد گرائی نیروی "تحریر - تقسیم" را محور استراتژی سیاسی تحول خویش قرار دهیم.

تحریم فعال و همگانی باید با هماهنگی و قدرت بیشتری اعمال می شد

اکثر سازمان ها همچنان سرمست بازیهای انتخاباتی خامنه ای و حکومتیان، وقتی که تصمیم تحریم را اعلام کردند، نه تنها فرصتی جهت تحریم فعال برایشان نمانده بود، بلکه هنوز با شک در مورد تاکتیک خود سیاست تحریم انفعالی را اتخاذ کردند. این در شرایطی بود که تحریم نه تنها باید فعال، بلکه باید در مقیاس سازمان های سکولار دموکراتیک بصورتی همگانی و همگام به پیش برده می شد.

دو گام به پیش، یک گام به پس. استراتژی انتخاباتی حکومتی

منتظر باشیم و ببینیم تا چه اندازه آقای روحانی به وعده های خویش عمل خواهد کرد؟ فراموش نکنیم که همیشه جمهوری اسلامی ایران از سیاست دو گام به پیش، یک گام به پس استفاده کرده است. اگر روی کار آمدن احمدی نژاد دو گام به پیش در پیشبرد سیاستهای عموم حکومتی جمهوری اسلامی و خصوصا ولایت فقیه بود، روی کار آمدن روحانی یک گام به پس در یک چنین راستا یی می باشد.

این اصلاح طلبی است ، یا دعوای سببی نسبی؟

بعد از مرگ آیت الله خمینی، مقام ولایت فقیه که مشابه خلافت مسلمین ( شیعه) به آیت الله خامنه ای رسیده است. ایشان ترجیح را براین قرار داده اند که حاکمیت ولایت وخلافت را بصورت سببی ونسبی کاملا کنترل وقبضه کنند وبه وابستگان نزدیک خویش، شاید هم دروحله اول به آقا مجتبی واگذار بکنند.

پروژه وحدت چپ و بخشهایی از وظایف امروزین

این که "گروه اجرائی موقت پروژه وحدت چپ" بصورتی زمانبندی شده و منظم وظایف اجرائی خویش را مرحله به مرحله پیش می برد، جای خرسندی و خوشحالی است. در عین حال صدور این اطلاعیه این انگیزه را در من بوجود آورد تا به چندین نکته در مورد مسائلی که به نظرم اهمیت جدی دارند، بپردازم.

ولایت بحران می آفریند، رفورمیستها نصیحت می کنند، ولایت حکومت می کند

اپوزیسیون ولایت فقیه و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران، بیشتر از آن که اپوزیسیون بلوکها و جناحها باشد، اپوزیسیون ارزشهاست. در یک طرف ما اپوزیسیون خارج حکومتی سکولار دموکراتیک را داریم که ارزشهای محرکه برنامه ای آن بر مبنای باورمندی عمیق حقوق بشری بر حقوق فردی و اجتماعی تمامی احاد اجتماعی ... است. در طرف دیگر ما با بلوکی از اپوزیسیون ولایت فقیه مواجه ایم که ... در ضعیفترین مقیاس به ارزشهای حقوق بشری و دموکراتیک باور داشته باشند.

اصلاحات انتخاباتی یک گام به پیش، تثبیت حکومت ولایت، ده گام به پس

با در نظر گرفتن این که اگر کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران خود احساس چنان خطری را از طرف خیزشهای مردمی و یا فشارهای بین المللی احساس بکند، همان کسی را به موقعیت ریاست جمهوری انتصاب خواهد کرد، که برای برون رفت از بحران مناسب می شناسد، پس شرکت فعال به قیمت مشروعیت مردمی و بین المللی بخشیدن به چنان نظامی هیچ ضرورتی نخواهد داشت.

کاندیداتوری رفسنجانی، توافقی میان ولایت فقیه و اصلاح طلبان

شرکت فعال سیاسی ما در انتخابات، می تواند از طریق برجسته کردن خواسته های مردمی، کمک به سازماندهی حرکتهای دموکراتیک در راستای نهادینه کردن آنها و بالاخره روشنگری در زمینه ظرفیتهای واقعبینانه جناحهای اپوزیسیون درون حکومت در پاسخگوئی به آنها باشد. این شیوه شرکت فعال، نه فقط همگام با ارتقاء خواسته های مردمی از دولت و کاندیداها خواهد بود، بلکه بر بستر ارتقا چنین خواسته های صنفی سیاسی مردمی، منجر به شکل گیری نهادهای مردمی بر چنین بسترهایی خواهد شد.

همنوائی در همگرائی، وحدت در تنوع

نگرشی بر کنگره سیزده فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برنامه تلاش می کند تا از سوسیال دموکراسی فاصله بگیرد، و خود را سوسیالیست دموکرات چپ نامگذاری بکند. شاید تدوین کنندگان اسناد خود با تدقیق کمتری در زمینه استخوانبندی ارزشهای ساختاری، چرخشی نظام آلترناتیو سوسیالیستی در مقابل نظام سرمایه داری و چگونگی پروسه گذر در چنین راستایی صحبت می کنند تا بتوانند فراخنای وسیعتری از جبهه نیروهای آرمانخواه سوسیالیستی را زیر چتر واحدی گرد بیاورند و در عین حال جای را برای بحثها و تدقیقهای بیشتر باز می گذارند.

جنبش های ملی دموکراتیک وپروژه وحدت چپ

شعار فراگیر "پیش بسوی کنگره واحد جنبش سوسیال دموکراتیک و چپ سرتاسری ایران" بصورت زمان بندی شده برای آینده ای نه چندان دور بر بستر همکاری نزدیک تمامی نحله های سوسیال دموکراتیک سرتاسری و ملی منطقه ای، باید راستای محوری برنامه همگی دست اندرکاران این پروژه قرار گیرد.

انتخابات و حفظ ولایت، زیر لوای نفی ولایت

منتسب کردن صفات "تحول گرا" و صفات مشابه به آقایانی مثل آقای خاتمی، غیر از ایجاد اغتشاش مواضع بین رفورمیستها، و تحول گرایان سکولار دموکرات، غیر از نسبت داده ظرفیتهای خارج از توان به این حضرات به قیمت اغفال مردم و غیر از برهم زدن انتظام مفاهیم لغات فرهنگ سیاسی اجتماعی به قیمت ایجاد اغتشاش در صف بندیهای سیاسی، اهداف دیگری را تعقیب نمی کند.

یک بیماری سه نسخه، مساله ملی و نظریات بهزاد کریمی

آنچه که من از راه حل موزائیکی ایشان استنباط می کنم این است که ایشان برای ترکیه یک سیستم فدارتیوی را پیشنهاد می کنند که در آن در کنار دولت و مجلس فدرال مرکزی قدرتمند و به موازات آن، دو ملیت کرد و ترک در ترکیه میتوانند مجلس ها و حکومت های خود مختار ملی محلی خویش را هم داشته باشند. در یک چنین ساختار حکومت فدراتیو، ماهیت حوزه های جغرافیائی حکومت های خود مختار محلی بر اساس هویت اتنیکی آنها و با رای مردم تعیین می گردد. در نمونه ایرانی پیشتهادی ایشان، هویت اتنیکی از تقسیم بندی جغرافیائی ساختاری جمهوری فدرال دموکراتیک ایران حذف می گردد و فقط تقسیم بندی های جغرافیائی منطقه ای بر اساس اشل ها و معیار های دیگر جایگزین آن خواهد شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دنیز ایشچی