دنیز ایشچی

اتوپی انتخابات آزاد، سرابی بیش نیست

 مصاحبه رفیق بهروز خلیق را در مورد "انتخابات آزاد" و چگونگی های آن در جمهوری اسلامی ایران می خواندم، بیشتر از اینکه برای من مشکل گشا باشد، سوال برانگیز بوده و مرا سر در گم کرد. به برداشت من این مصاحبه در برخورد دو پهلوی خود بیشتر به آشفته فکری، ایجاد توهم و امیدواری دادن غیر واقع بینانه منجر می گردد، و فقط به "راه رفتن و حرکت کردن در راستای یک هدف" اکتفا می کند

گرگهای گرسنه همدیگر را می درند

شاید بشود رهبری سیاسی خط فکری سبز را از زاویه طبقاتی به سرمایه داری صنعتی و تکنوکراسی کشور نسبت داد که آنهم بخاطر حاکمیت غالب اقتصاد دولتی، تا حدود زیادی تحت کنترل دولت اداره شده و به پیش برده می شود... سرمایه داری صنعتی در کنار نیاز به ارزهای علمی صنعتی جامعه مدرن، احتیاج به ثبات حقوقی مدنی جهت امکان سرمایه گذاری و بهره بری از این سرمایه گزاریها دارد

پروژه وحدت چپ، موتور کوچک محرک ائتلاف جبهه سکولار دموکراسی

اگر بافت داخلی روابط سازمانی بر محورهای دموکراتیک استوار بوده باشد و اگر ظرفیت تحمل نظر مخالف در کنار فراهم بودن امکان شکوفایی نظرات مختلف فراهم گردیده باشد، همه آنهایی که به ارزشهای پایه ای جنبش چپ و سوسیال دموکراسی باور دارند، باید بتوانند در داخل یک ظرف واحد یا خانه بزرگ قرار گرفته و رهروان کاروان مسیر سوسیال دموکراسی در راه دستیابی به همان آماج و برنامه ها باشند

کنگره دوازدهم تمکین به حداقلها. همگامی، نه پیشگامی جنبش مردمی

سوالها از این قرارند که آیا این کنگره به نیاز و ضرورتهای زمانی که جنبش بر عهده آن گذشته بود توانست پاسخ دهد ؟ آیا کنگره توانست نقش پیشاهنگ آرمانی – برنامه ای جنبش سوسیال دموکراتیک در تدوین و ارائه استراتژی، پلاتفورم و تاکتیکهای محوری تحول عبور از جمهوری اسلامی ایران را ارائه بدهد؟ به برداشت شخصی من متاسفانه در پاسخگویی به این مسئولیتهای تاریخی، عدم موفقیتها بمراتب بیشتر از گامهای موفقیت آمیز می باشند

نتوانستم در کنگره دوازدهم شرکت کنم

در شرایط خلا وجودی رهبری رادیکال چالشهای مردمی، تشکیل چنین اتحاد ساختاری و تشکیل حزب واحد سوسیال دموکراتیک به یک ضرورت مبرم تاریخی تبدیل گردیده است. عدم پاسخگویی مناسب به این ضرورت تاریخی میتواند نقش مرگ و زندگی تحول دموکراتیک را ایفا بکند

یک سرفصل اضافه بر اساسنامه

استقلال حرکت چالشهای ملی دموکراتیک از جنبش سرتاسری و پراکندگی مراکز تصمیم گیری و تشتتهای ناشی از آن در شرایطی میتواند بازگردانده شده و در خدمت هدف سیاسی اتفاق عمل در عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد که جنبشهای ملی دموکراتیک در اتفاق عمل با جنبش عمومی زنان، جوانان، کارگران و زحمتکشان و سازمانهای سیاسی آنها عمل بکند.

سند "آماجها و دیدگاه ها" و مساله ملی

تنظیم کنندگان این سند که در بخش "آماجها و دیدگاه ها" سرفصلهای مختلفی از قبیل "آزادی"، "دموکراسی"، "برابری"، "صلح"، "تجدد و سکولاریسم" و حتی "محیط زیست" می پردازند، نه تنها سرفصل مستقلی به "رفع تبعیض ملی" در ایران اختصاص نداده اند، بلکه حتی در داخل سرفصلهای " آزادی- دموکراسی و برابری" هم اشاره ای به رفع ستم ملی، یا برابر حقوقی ملی نمی کنند. آنها در زیر سر فصل "برابری"، فقط از برابری زن و مرد صحبت کرده و از برابر حقوقی ملل در ایران کلامی به زبان نمی آورند.

پلورالیسم ملی یا پدر سالاری ملی

باید با تحریف و انکار هویت تاریخی ملی مردم دیگر با بکار گیری کلماتی تحقیر آمیز از قبیل "اقوام و عشایر" به شدت مقابله کرد، بلکه باید زمینه تئوریک و برنامه ای را برای شکوفایی ارزشهای ملی ملیتهای دیگر فراهم کرد. با پرچمداری مدافعه راستین از حقوق دموکراتیک ملیتهای دیگر، نه تنها جلو افراطی گری کور ملی را میتوان گرفت، بلکه این شور و انرژی را میتوان در راستای مبارزات دموکراتیک کانالیزه کرد

بر چیده باد ولایت فقیه، بر قرار باد آزادی

امروز اگر میخواهیم جایگاه واقعی خویش را در جنبش مردمی بیابیم، بعنوان قدم اول بر ما واجب است که شعارهای آرمانی مرحله ای و استراتژیک خویش را بر راستای برچیده شدن نظام پوسیده قرون وسطایی ولایت فقیه با قاطعیت و شفافیت تمام مطرح بکنیم

سیاست مستقل ملی، یا پشتیبانی از ولایت فقیه در آذربایجان

آذربایجانیهای سیاسی دموکرات آزاده ، خارج از این تنگ نظریهای ره گم کرده، صفوف خود را با تمامی نیروهای آزاده، سکولار، دموکرات، ضد تبعیض و دیکتاتوری در مقابل رژیم ولایت فقیه متحد کرده اند. آنها در عین حال که در تهران و تمامی دیگر شهرهای ایران در کنار برادران خویش از دیگر ملیتها و دیگر اقشار و طبقات اجتماعی، سنگرهای چالش در مقابل ارتجاع و در راه دستیابی به ازادی را می نوردند، باید از تاثیرات تخریبی بینشهای انحرافی غافل نباشند

چرا جنبش مصر موفق شد، خرداد 88 موفق نشد؟

در نظام حکومتی که ارکان آن بر خشونت، سرکوب، قهر، زندان و نابودی غیر خودی با اتکا به ساختار ایدئولوژیک سیاسی ولایت فقیه متکی میباشد، استراتژی محوری مرحله ای عبور از نظام ولایت فقیه ترسیم میگردد، طرح تاکتیک محوری انتخابات آزاد در چهارچوبه این نظام، یک نوع تایید، رسمیت دادن، پاک کردن چهره حکومت با الصاق کلمه آزادی با آن، مشروعیت دادن به نظام ولایت فقیه و گمراه کردن مردم از طریق اتکا به تاکتیکی که در چهارچوبه این نظام عملی نمی باشد، است

جنبش دموکراتیک ملی آذربایجان و تظاهرات سرتاسری ٢۵ بهمن

آنها وقتی مجبور می شوند در شرایطی دهن خود را باز کرده و در این مورد چیزی بر زبان جاری بکنند، می گویند که "این تظاهرات متعلق به ناسیونالیسم فارس می باشد". در مورد تدارکات راهپیمائی سرتاسری در روز ٢٥ بهمن علیه نظام دیکتاتوری ولایت فقیه، وب سایتها و نشریات سازمانهایی که خود را نمایندگان سیاسی جنبش ملی آذربایجان می نامند را نگاه بکنید، تقریبا همه آنها سکوت مطلق را پیشه کرده اند

رمانتیسم فلسفی، رمانتیسم اخلاقی، رمانتیسم سیاسی و رمانتیسم تشکیلاتی

اگر رمانتیسم فلسفی ژان ژاک روسو را با رمانتیسم مدرن آقای نگهدار مقایسه کنیم، باید گفت که روسو تغییرات و تحولات بنیادین تری را برای زمان خویش توصیه می کرد تا ایشان. روسو حکومت دولت شهری را به امپراطوریها ترجیح می داد، در حالی که ایشان در چهارچوبه امپراطوری اسلامی سید علی خامنه ای خواهان حکومتی قانونمدار حاکم عادل هستند

جنبش ملی آذربایجان، بن بست دو راه، سر آغازی بر راه نوین

جوهره استراتژی محوری این دو جریان "جنبش فدرال دموکرات آذربایجان" و "استقلای طلبان"، ایران ستیزی و ستیز با اندیشه فارس محوری یا آریا محوری میباشد. برای آنها عملا عبور از نظام ولایت فقیه به عنوان استراتژی محوری اولیه تحول و استقرار دموکراسی، سکولاریسم و ارزشهای حقوق بشر در سرتاسر ایران یک پدیده غیر مطرح، غیر مربوط و درجه چندم میباشد. آنها عوض اینکه نوک پیکان حرکت تحول گرایانه خود را بر محور عبور از نظام کودتا یی ولایی سپاهی بگذارند، دون کیشوت وار به دنبال آ سیابهای با دی و فاکتورهای درجه دوم و سوم میگردند

امواجی که در ساحل پخش می شوند، دوباره به دریا برمیگردند.

آیا امکان اینکه نمایندگان سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در کمیسیونهای مختلف کنگره سیزدهم سازمان شرکت کنند، به هیچ امکانی به دلایل اساسنامه ای وجود ندارد؟ آیا نمایندگان این سازمان و یا سازمانهای سیاسی دیگر جنبش چپ و سوسیال دموکراسی و خصوصا آنهایی که از نسل فدائیان خلق جدا شده اند، در بحثهای کنگره ای و تصمیم گیریهای آن به دلایل اساسنامه ای اصلا وجود ندارد؟

حقوق بشر، استراتژی محوری تحول دموکراتیک

باید از یکطرف پذیرفت که راهکار مشترک بر محور حقوق بشر می تواند استراتژی محوری تحول بنیادین را در متن خویش داشته باشد. از طرف دیگر باید پذیرفت که صرفا خواهان اجرای کامل حقوق بشر بودن به تنهایی نمی تواند جایگزین برنامه یا منشور تحول سیاسی دموکراتیک باشد. برنامه سیاسیی که در متن خویش عبور از یک نظام سیاسی ولایی نظامی قرون وسطایی به یک نظام دموکراتیک، آزاد، سکولار و مدرن را مد نظر خویش دارد

جهانی سازی، نئولیبرالیسم و سوسیالیست سرگردان

شاید بشود حرکت سرمایه مالی را با ترکیب مالکیت خصوصی و مالکیت جمعی آن (صندوقهای بازنشستگی عمومی) را به ابرهای سیاه و سفیدی تشبیه کرد که در روزی مه آلود وارد شهری می شوند. هیچ سوراخ و سنبه ای از نفوذ آنها بی تاثیر نمی ماند. این ابرهای مه آلود تاثیرات مثبت و منفی می گذارند، ولی خطرناک نیستند. در مقابل هجوم ابرهای سیاه و سفید به جامعه مان چکارکنیم؟

درشکه را جلو اسبها نبندیم

قبل از این که اهداف و برنامه های جبهه سوسیال دموکراسی و در ادامه آن جبهه سکولار دموکراسی را برای دوران عبور و تحول تعریف بکنیم، ائتلافهای سیاسی – ساختاری سکولار دموکراتیک بر محور اهداف و برنامه های تحول و عبور از نظام ولایی سپاهی را "رادیکالیسم" می نامیم و بصورتی سوبژکتیو به دنبال فصل مشترک فکری همه دست اندرکاران سیاسی می گردیم تا آنها را از نظر اخلاقی پایبند به برگزاری انتخابات آزاد نماییم

ما انقلاب صلح آمیز دموکراتیک میخواهیم

دقیقا نکته اساسی در اینجا میباشد که تا زمانیکه ما آ لترنا تیو مستقل برنامه ای و ساختا ری خود را نداشته باشیم، تا موقعیکه مردم تفاوت بین برنامه های سوسیال دموکراتها، سکولار د موکراتها از یکطرف و بالاخره ا پوزیسیون خواهان دموکراسی درون حکومتی را مستقلا نتوانند ارزیا بی بکنند، این کاروان قادر نخواهد بود راه خویش را به درستی پیدا بکند

"آن سانگ سو چی"

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دنیز ایشچی