نهضت آزادی ایران

اطلاعیه نهضت آزادی ایران در باره توقف فعالیت سایت رسمی نهضت آزادی و سایت میزان

اعضای ارشد اين سازمان در تماس های تلفنی و يا حضوری از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهديد قرارگرفته اند. آخرين مورد احضار آقای مهندس محمد توسلی، رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی و ابلاغ ممنوعيت ادامه فعاليت سايتهای مرتبط با نهضت آزادی بوده است.

هشدار در باره گسترش خشونت متقابل درجامعه

به حاکمان نظامی و سیاسی اكیداً توصیه میشود که مدیریت سیاسی را جایگزین مدیریت امنیتی و نظامی فعلی کرده، با پذیرش وجود بحران و به رسمیت شناختن جنبش سبز، پلهای پشت سرشان را برای یافتن راه حلهای مسالمتآمیز برای خروج از بن بست سیاسی خراب نکنند.

تشدید فشارهای امنیتی دولت نهم بر دانشجویان و دراویش گنابادی را محکوم میکنیم

نهضت آزادی ایران به تمامیتخواهان حاکم توصیه میکند که این گونه سیاستگذاری و عملکرد، حاصلی جز کاهش ضریب همبستگی ملی و عمیقتر شدن شکاف ملت ـ دولت نخواهد داشت و باور دارد که این رفتارها هدفی جز ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانهی دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، را دنبال نمیکند.

اشتراک در RSS - نهضت آزادی ایران