رضا جوشنی

یادی از بهروز ارمغانی و خاطراتی از حمید اشرف

بهروز دوست، رفیق و همرزم زمان فعالیت‌های دانشجویی من بود. علی‌رغم این که خانواده‌اش در تبریز زندگی می‌کرد، ما مدت‌ها در‌‌ همان شهر با هم در یک خانه بودیم. دقت و پای‌بندی وی در انجام کارهایی که در برنامه می‌گذاشت و یا موظف به انجام آن‌ها می‌شد، نمونه بود.

ارزیابی ها از روند و مصوبات کنگره

ضعف اصلی آن توجه نا کافی به مسایل روز جامعه ودر دستور داشتن و پرداختن به مسایل کلی دیدگاه ها و مناسبات درونی، نپرداختن به عملکرد نادقیق واشتباهی که ارگان های مرکزی: شورا و هسا، د ررابطه با موضعگیری انتخابات ریاست جمهوری 88 داشتند.

سالهای اضطراب، آرمان و "عاشقی"

همیشه درسالگرد ۱۹ بهمن و بویژه درمراسم بزرگداشت آن احساس دوگانهای داشتهام؛ احساس و عاطفهای یگانه با آن عزیزان جان باخته و ازدست رفته که ازچشمه زلال آرمان و شور پیکار مشترکمان سیراب است و احساس و تاملی که روش مبارزاتی آن زمانه پراضطراب و آن تجربه خونینی را که من در آن سهیم بودهام، از منظر امروز برنمی تابد.

هزینه برای کدام فایده؟ آیا این هزینه هنگفت برای کسانی که در غم معیشت و نان اند و آنانی که دغدغه فضای باز و آزادیهای اجتماعی دارند، فایده ای خواهد داشت؟

تحریم ها هم اکنون حوزه گسترده ای از اقتصاد کشور را در نوردیده اند. با قبول این که حجم بالایی از اقتصاد کشور در دست سپاه است، این به اصطلاح “فشار وآسیب” عمده به سپاه، باواسطه یا بیواسطه تاکنون تاثیر سویی برای اقشار فوق الذکر داشته و هرچه زمان بیشتری بگذرد و یا تحریم شدت بیشتری یابد، اوضاع را برای آنان وخیمتر خواهد کرد

اشتراک در RSS - رضا جوشنی