حسن زهتاب

خطر جنگی تمام عیار در سوریه

سوریه شناخته شده ترین میدان جنگ نیابتی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران بوده است. از یک سو عربستان سعودی با حمایت غرب، بخشی از حکومت های سنی و اسرائیل عزم به برکناری رژیم دیکتاتور اسد نمودند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران از طریق حزب الله و شبه نظامیان خود و در ادامه با حضور نیروهای سپاه پاسداران عمدتاً در تقابل با نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی و در حمایت از رژیم دیکتاتور اسد برخاست.

اکنون ترامپ  پشتیبان سیاست های عربستان سعودی و اسرائیل در تلاش برای ایجاد ناتوئی منطقه ای در مقابل جمهوری اسلامی است.

منافع کشور ایران به صلح در منطقه وابسته است

حسن زهتاب در گفتگو با شهروند

سازمان ما همواره خواستار این بوده که دولت ایران در جهت تشنج زدایی در منطقه حرکت کند. منافع کشور ایران به صلح در منطقه وابسته است برای این که امکاناتی که ایران دارد، چه به لحاظ نیروی مادی و معنوی و چه به لحاظ نیروی تحصیلکرده، امکانات سرمایه گذاری و تولید و منابع طبیعی، اینها همه امکان رشد را برایش فراهم کرده به همین خاطر به جنگ احتیاج ندارد

گوشه ای از فعالیت علنی در دوره مبارزه چریکی

تلاش می کنم دراین نوشته کوتاه، به جنبه هایی از فعالیتهای علنی فداییان در دوره چریکی بپردازم و در ارتباط با آن ارزیابیهایی ارائه کنم و از جمله به چهار پرسش جواب دهم: ۱- آیا مبارزه مسلحانه ناگزیر بود؟۲- آیا جریان فدایی نیروی ضد مذهبی بود؟ ۳- آیا ساواک در فداییان نفوذ کرده بود؟ ۴- چرا از استبدادی به استبدادی دیگر؟

گفتگو با دکتر زهتاب - شکست معنوى و سیاسى حکومتگران شکنجه هاى جنسى، اعترافات اجبارى

ایرانیان اكنون بیش از هرزمان دیگر باورمندى خودرا به حقوقبشر، نفى خشونت درهمه اشكال آن، بیان مىدارند. این دست آورد بزرگى است.این نهال را باید پاس داشت و پرورش داد تا در اندیشه و رفتار اجتماعى جامعهى ایرانى نهادینه شود

برخی پيشنهادهای ديدگاهی

پيش نويس اسناد ديدگاهی ارائه شده به کنگره دهم

ما معتقدیم که نظام سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست .گذر از نظام سرمایه داری یعنی جایگزین کردن" ارزشهای انسانی و ارزشهای سوسیاایستی" به جای "ارزش اضافی" از آماجهای ماست.

بخش: 
اشتراک در RSS - حسن زهتاب