نصرت شاد

ديناميت ادبی نوبل و ما فراموش شده گان

جايزه نوبل در ميان هزاران جايزه ملي و بين المللي ادبيات در جهان، امروزه مهمترين آنها ميباشد، ولي بر اثر معيارهاي گاهي غلط كميته نوبل، در آغاز و يا محاسبات سياسي و يا ناسيوناليستي، تني چند از مهمترين نويسندگان جهاني تاريخ، از دريافت آن محروم ماندند، از آنجمله: تولستوي، كافكا، جويس، ويرجينيا وولف، شاملو، دولت آبادي، استرين برگ، مالارمه، ريلكه، تراكل، زولا، بروخ، موسيل، برشت، گوركي و غيره.

زنان شاعر و مردان نويسنده درتارنماي منزل مصطفي زاده!

خانم مك كولرز مورخين چپ ادبيات با اشاره به سه اثر مشهور او يعني : قلب، يك شكارچي تنها - ساعت بدون عقربه - و دوشيزه فرنگي، او را نويسنده اي انسان دوست ميدانند كه به موضوع تنهايي روحي انسانهاي جوان شهرهاي كوچك ايالات جنوب آمريكاي سرمايه داري پرداخت، انسانهايي كه در جامعه اي ازخودبيگانه؛ مخصوصا در زمان بحران و تحولات اجتمايي، در جستجوي فرديت خود هستند.

وحشت شاعر از مقبره رهبر

(شاعر شلوغ كاری چون ماياكوفسكي)

يفتشنكو بزودي صداي شاعران نسل جوان شوروي بعداز استالين شد. او بخاطر جلسات شعرخواني اش در اقصی نقاط مختلف شوروي و در خارخ از شوروي، مخصوصا در غرب در دهه 50 قرن گذشته، مشهور گرديد. معروف ترين جمله يفتشنكو اين بود كه گفته بود:دركشور ما، يك شاعر بيش از شاعربودن است.

شاعره ای براي مادران زندانيان؟

يكي از شرط هاي قبول بازگشت سولژينينسين به ميهن، انتشار بدون سانسور كتاب - به صليب كشيده شده گان - آنا آخماتوا بود كه پيرامون اعدام و زندان محكومين و اعتراض و مقاومت زنان، مادران و همسران آنها است.

بولگاكف، دوست يا منتقد استالين؟

معشوقه فرضي نويسنده ناراضی

رمان استاد و معشوقه اش، اثر مشهور و جهاني بولگاكف، رماني است عميق و فلسفي. موضوع اصلي كتاب، رابطه بين نويسنده و جامعه است. اين رمان نه تنها روايتي است طنزآميز عليه جامعه شوروي بين دهه 20 و 30 قرن گذشته، بلكه سرودي است تحسين آميز و مشتاقانه پيرامون آزادي فرد، كه سرانجام در مقابل قدرت دولتي و نيروهاي امنيتي اش پيروز ميگردد.

قسم آزاديخواهی روی تپه گنجشك ها!

با ادبيات كلاسيك جهان هم آشنا شويم

در دايره المعارف هاي امروزي، هرتسن را با القابي مانند: مبارز سياسي اجتمايي، دمكرات انقلابي، فيلسوف، و از پيشگامان مبارزه براي تبليغ ايده هاي سوسياليستي مفتخر ميكنند. غير از آنها، هرتسن يكي از روزنامه نگاران و ناشرين مشهور مهاجر نيمه دوم قرن 19 روسيه نيز بود. به نقل از لنين، او يكي از پايه گذاران مطبوعات آزاد و مستقل تاريخ روسيه نيز بود.

آخرين فيلسوفان ماقبل كامپيوتری (و جنبش دانشجويي غرب)

بعد از پايان جنگ جهاني دوم و داغان شدن فاشيسم، هوركهايمر و آدرنو به آلمان برگشته و كتابي با عنوان “ ديالكتيك روشنگري “ يا ديالكتيك عقل گرايي منتشر كردند. با كمك اعضاي مكتب فرانكفورت و تئوري انتقادي بود كه ماركسيسم غربي، ولي غير استالينيستي به ميان روشنفكران راه يافت. دانشجويان معترض، اغلب به آثار آدرنو و هوركهايمر، منتشر شده در دهه 30 ميلادي قرن گذشته مراجعه كرده و از آنها كمك ميگرفتند.

اگر تو گونتر گراس باشی

اگر تو گراس بودي، ادعا ميكردي كه نويسنده نياز به توتون ـ دفتر يادداشت ـ و يك كيسه عدس زودپز، براي تهيه غذا دارد. يا اينكه نيازهاي انسان را ؛ اخلاق ـ غذا،شامل چاي و شكر ـ و توليد مثل ميدانستي و براي آفرينش ادبي، بازگشت به حافظه دوره آرشايي را آرزو ميكردي كه فضاي واژه‌ها هنوز از طريق رسانه هاي فني و روشنگري ژورناليستي و ساده گرايي علمي، نابود نشده بودند و آخرين: اعتقادات ـ خرافات ـ و اسطوره‌ها بدنام نگرديده بودند.

آواي وحش ادبي كارگران

روزولت مي گفت او نه تنها درباره گرگها حرفي براي گفتن ندارد بلكه از سگهاي آمريكا هم بي خبر است .با اين وجود،دهها سال بعد، يعني درسال 1975 در آمريكا 17 شكل گوناگون ازكتاب “ آواي وحش “ دربازار وجودداشت كه بعضي از آنها براي كودكان ونوجوانان تهيه شده بودند. به نظر جامعه شناسان ادبي، سفيدپوستان قشر مرفه آمريكا كوشش نمودند او را نويسنده جوانان معرفي نمايند كه مبارزه داروينيستي تنازع بقا يعني هركس ضد هركس را درآثارش تبليغ ميكند. آرزوي آنها اين بود كه بچه هايشان

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نصرت شاد