نصرت شاد

هایدگر و دیگران در فلسفه فرانسه

انقلاب فرانسه کوشید تا تئوری قرارداد اجتماعی را از طریق اعلان حقوق بشر عملی کند، امتیازات اشراف را لغو نماید، فدرت کلیسا و روحانیت را قیچی کند، دولت را بر اساس خواست مردم تشکیل دهد، در برابر قانون برابری ایجاد کند و مانع هرم قدرت گردد و بجای ترحم الهی، آزادی انسان را تضمین نماید.

یادی از دو کتاب لنین

جایی که اقتصاد بورژوایی روابط اشیاء مانند مبادله کالا را میدید مارکس حضور ووجود انسانها را کشف کرد. ما امروزه می بینیم که چگونه اشکال مختلف سیاسی دولتهای امروزی اروپا در خدمت تسلط بورژوازی بر پرولتاریا هستند.

زنان وکالا درفلسفه ساختارگرا یی

مهمترین اثر لوی اشتراوس درباره سرخپوستان جنگلهای آمازون ومهاجرین اروپایی مقیم آمریکای لاتین است. او در این کتاب نشان می دهد که چگونه نقشه یک روستا براثر ساختار منطقی خود جهانی را نشان میدهد که ساکنین ش با جهت یا بی تکیه گاهی مطمئن نیز دارند. وی دراین کتاب با دقت علمی به قضاوت پیرامون ارزشها واحساسات وسبک سکونت وآداب و رسوم...

علل نیچه دوستی بورژوازی ایرانی

لوکاچ، نیچه را پایه گذار عقل گریزی در دوره امپریالیسم می داند. به نظر او نیچه هرگز یک سطر هم از آثار مارکس و انگلس نخواند، و از اقتصاد و کاپیتالیسم و روبنا و زیربنا چیزی نمی فهمید. او دچار ساده لوحی سیاسی و نادانی اقتصادی بود. تهدید پیروزی سوسیالیسم همچون کابوسی مخوف در تمام عمر او را تعقیب نمود. بی دلیل نیست که نیچه گرایان امروزی سوسیالیسم را یک بیماری پشت سر گذاشته معرفی می کنند.

اعتراض و شورش ادبی - طبقاتی یا بورژوایی ؟

غالب آثار برنهارد شامل مونولوگهای درونی با جملاتی پیچیده وطویل هستند وزبانش فشرده وبا انرژی است که ناخوشایندی های زندگی را اجبارا ولی موفقیت آمیز توصیف می کند. اوبا زبانی تصویری به درد ورنج جهان خود میپردازد. درنمایشنامه های تراژدی – کمدی او به روابط مشکل هنرمندان با جهان وجامعه می پردازد. درنوشته هایش تعثیراتی ازبرشت و بکت وتراکل مشاهده می گردد.

فیلسوفان مسیحی و چپگرایان

بازی فلسفی روحانیون مسیحی

مورخین مارکسیست در باره توماس فون آکین می نویسند که او به مبارزه علیه همه ایده های ماتریالیستی پرداخت و تقاضای جدایی دین از دانش توسط او فقط یک حیله موذیانه بود. او مدافع استثمار و نابرابری بود، و این دو را خواسته خدا می دانست. وی می گفت که حاکمان باید واسال و مطیع کلیسا باشند و مالیات بدهند.

مارکسیسم ، اگزستنسیالیسم و فنومنولوگی

این مکتب با طرح بحث هستی، بن بست و آینده تیره انسان بورژوایی در دوره گذر از سرمایه داری به سوسیالیسم را نشان میدهد. بحث و پرسشهای به اصطلاح ابدی اگزیستنسیالیستی چیزی غیر از انعکاس ایدئولوژی دوره بحران امپریالیسم و سیستم اجتماعی آن نیست.

لیبرالهای غرب و شاهکارهای قرن

قرن بیست، از فروید تا لوکاچ

"کتاب های قرن" اثری است پانصد صفحه ای، نوشته والتر ارهارت، که در سال 2000 و در پایان قرن بیستم میلادی منتشر شد. در این کتاب به 21 نویسنده قرن گذشته و آثار مهم آنان اشاره می شود؛ از آنجمله آثاری از فروید، هوسرل، اشپنگلر، هایدگر، ویتگنشتاین، ماکس وبر، کارل شمیت، سارتر، آدرنو، سیمین دبوار، لوکاچ، فوکو، دریدا، هابرماس، گادامر و غیره.

تئوری سازان بورژوایی درخدمت شغل دانشگاهی. ما وجامعه شناسان لیبرال غرب

ادعای اینکه گوفمان درجامعه شناسی به کلی گویی های عام برای تجزیه وتحلیل جهان مدرن میپردازد نیزبی اعتباراست. آثاراو را میتوان اساس یک جامعه شناسی فرهنگی قرارداد. اوخواهان آزادی ضمیر ناخود آگاه اجتماعی است. چنانچه امروزه رشته جامعه شناسی به راه خود ادامه دهد نیاز به روشنگرو رهنمایی مانند گوفمان دارد.

جامعه شناسی و تئوری سازان بورژوازی

اگرجرج زیمل از تراژدی فرهنگ شکایت میکرد، وماکس وبرانسان را اسیردریک کلبه آهنین در جامعه می دید، وآدرنووهورکهایمرفاشیسم را دلیل مرگ احساسات شاعرانه انسان میدانستند ، نوربرت الیاس امید به دخالت انسان در تاریخ و تغییر آن داشت .

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نصرت شاد