نصرت شاد

بورژوازی و روانشناسی شورش توده ها

لبون چون پزشک بود، وضع فرهنگ و جامعه را مانند جسم انسان می دید که بعد از شکوفایی به زوال می رسد. یعنی چرخ گردون تکرار فراز و فرود، جوامع و خلقها را نیز شامل می شود و فرد برای سعادتی دوباره در گردآب جمع و توده دست به اعتراض و مبارزه می زند.

کمونیسم: فلسفه و فیلسوفانش

مارکس جمعبندی فلسفه و تاریخ بود

مارکس در سال 1845 در کتاب "یازده تز" به فویرباخ پرداخت و بجای انسان، موجودی دینی، مقوله موجودی انسانی و اجتماعی را قرار داد. مارکس نظریه تاریخ خود را ماتریالیسم تاریخی نامید که بخشی از ماتریالیسم دیالکتیکی است. او مدعی بود که با کمک این دو بحث انسان می تواند زمان و شرایط زمان حال و آینده را بفهمد، چون تاریخ بعنوان تکامل تضادی دیالکتیکی، در آینده اجبارا به جامعه بی طبقه کمونیستی منتهی می شود.

دین سیاسی و سیاست دینی، ماکیاولی را زائید. در مسیحیت غرب هم خبری نبود

شعار دیگر مسیحیت این بود که می گفت سلامتی و سعادت روح، ارزشمندتر از همه گنجهای این جهان است. در مسیحیت، خود خواهی را بزرگترین گناه می دانند و همدردی، ایمان، امید و محبت را از جمله تقواهای مهم بشمار می آورند.

رمانهای میلان کوندرا و ما

دیدار سیاست و فلسفه، عشق و طنز

کوندرا را مهمترین نویسنده زمان حال کشور چک در غرب می دانند. او تا سقوط نظام استالینیستی در کشورهای بلوک شرق سابق، در کشور خود ممنوع القلم و ممنوع به شغل بود. وی در دهه 50 قرن گذشته به نشر مقالات و نمایشنامه هایی پرداخت و در سال 1953 نخستین کتاب شعر خود یعنی "انسان، یاغی وسیع" را به چاپ رساند. وی در جوانی عضو حزب کمونیست شد و لی بعد از 2 سال به بهانه فردگرایی اخراج گردید.

شکست اتوپی مسیحی حکومت خدا

هزار سال نبرد فلسفه غرب با الهیات مسیحی

مورخین غرب معترف اند که آنها امروزه در باره سقراط بیشتر می دانند تا در باره زندگی عیسی مسیح. زبان عیسی زبان آرامی بود که زبان اداری امپراتوری دولت ایران در خاورمیانه بود. عیسی نه تنها خود را نماینده خدا در روی زمین بلکه فرزند او می دانست و این موجب کینه و انتقام روحانیون دین یهود در شهر اورشلیم شد و نقشه اعدام او را از طریق فرماندار رومی شهر ریختند.

شناخت نیچه، محاکمه یا نقد او؟ فیلسوف، خالق جملات قصار

بیش از یک قرن است که نقد آثار و محاکمه شخصی نیچه در غرب ادامه دارد. گروهی او را نابغه و گروهی دیگر دیوانه‌اش می پندارند. توخولسکی، ژورنالیست ضد فاشیست در سال 1932 نوشت که نیچه مورد استفاده‌ای برای فاشیسم ندارد، چون هر کس می تواند به او استناد کند. بگو به چه نقل قولی نیاز داری تا من از نیچه برایت بیاورم، ازجمله طرفدار آلمانی، ضد آلمان، برای صلح، ضد صلح، برای ادبیات، ضد ادبیات و غیره.

چین، تصادف گلوبال با استقلال از انقلاب فرهنگی تا قدرت جهانی

چپ چین را امروزه به سه‌ دسته تقسیم می کنند. چپ حزبی سنتی، چپ مردمی مائوئیستی و چپ جدید آکادمیک و روشنفکر. چپ سنتی در حال ضعف و کهنسالی نابودی است، چپ مردمی در اینترنت فعال است، چپ آکادمیک قادر است پیام و خواسته هایش را به گوش حزب و دولت برساند.

از جهش بزرگ تا بوسه سرمایه داری

مائو و مائوئیسم در چین و ماچین

چین در سال 1970 به رد رهبری کمونیسم جهانی از طریق شوروی پرداخت و خود ادعای رهبری انقلاب در کشورهای جهان سوم نمود. در حال حاضر ولی چین هیچ کوششی برای انجام انقلاب جهانی نمی کند. بعدها حزب کمونیست چین 10 سال آخر عمر مائو را بخشی از اشتباهات چپ نامید.

انقلاب وجدان، جمع بندی یک شاهد

آنارشیستها بودند که ابتدا تمایلات اتوریته مارکسیستها و سپس بلشویکها را نشان دادند. آنها مخاف دیکتاتوری فرد، حزب، دسته، و طبقه زیر هر نامی هستند. مارکس خلاف استالینیسم، دیکتاتوری پرولتاریا را موقت می دانست. لنین آنارشیسم را بیماری کودکی کمونیسم نامید. او می گفت دولت باید کاملا در دست حزب باشد.

آنارشیست ها در کمون پاریس.

جانباختگان نخستین اتوپی سوسیالیستی آنارشیستی.

درانقلاب فرانسه درحالیکه بوژوازی قدرت خود را درمجلس تثبیت میکرد، توده ها بتدریج درحال ایزوله شدن بودند وخرده بورژوازی خواهان جمهوری اجتماعی شد. طبقات استثمارگرآرزوی سلطنت ومونارشی می کردند. بورژوازی کلان امید به اریستوکراتی وسلطنت بسته بود. سرانجام بعد از اعدام روبسپیردر سال ۱۷۹۴، ناپلئون ازطریق کودتا در سال ۱۷۹۹ بقدرت رسید وتمام مخالفان را جاروب نمود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نصرت شاد