م. تهرانی

سازمان فدائیان در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان کوشش می کند

خوشبختانه به حکم تاریخ و تغییر معادلات در عرصه ملی و فراملی به سود دموکراسی و آزادیخواهی در نیمه دوم دهه هفتاد شمسی و با رویکرد مردم به سود دموکراسی و آفرینش دوم خرداد 76 ، این بی توجهی به پایان عمر خود نزدیک شده است.

نقش مبارزات سندیکایی کارگران درجنبش های اجتماعی

شعار انتخابات آزاد این ویژگی را دارد که ضمن نفی هرگونه استبداد، و ایجاد تغییرات و تحولات بنیادین به سود دموکراسی، به اصلاح حکومتگری در ایران منجر خواهد شد و این تغییرات با توجه به مقبولیت این شعار و خالی بودن آن از هرگونه ویرانگری و تمایل جدی طرفدارانش از راه پیشبرد مسالمت آمیز آن می تواند سرکوبگران را به عقب نشینی جدی وادارد

بخش: 
اشتراک در RSS - م. تهرانی