ک. معمار

چهل سالگی!

ما در آستان چهل سالگی سازمان فدائیان خلق اکثریت قرار داریم. بی شک آرمان فدائیان خلق که مبارزه علیه دیکتاتوری را چهل سال قبل سرفصل مبارزه خود قرار دادند و با ایمان استوارشان" جنبش فکری" بوجود آوردند که پس از چهار دهه همچنان علیه دیکتاتوری در حال مبارزه هستند. بی شک روزی همای سعادت، بر فراز آسمان ما پرواز خواهد کرد.

چگونه خشونت را از خود دور کنیم!

صندوق های رأی جابجا شدند. برای حکومت، صندوق های رأی، از مین ضد نفر، ضد تانک، علیه ساختارشان سخت ترعمل کرد. صندوق های رأی پس از تخلیه و خنثی شدن از خرابه ها سردرآورد ند، به امان خدا رها گشته بودند. همهمه شد. کی بود؟ چی شد؟ کجا بود؟

دوری از قدرت!

تا امروز وقتی همچنان به سرکوب فکر می کنند نشان از مقاومت و نیرومندی ما است. آنها قادر به عبور از این بحران نیستند. اما برای آنچه اکنون در اختیار دارند حاضرند با شقاوت بیشتری عکس العمل نشان بدهند. سمت حرکت شان تمرکز قدرت در راس هرم است

16 آذر خجسته باد!

انشجویان زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی متحمل کینه ورزی قدرت شدند. در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بخاطر مخالفت با رویکرد متفاوت ایشان مورد شدیدترین سرکوبها قرار گرفتند. این توع برخوردها، نوعی شکل بندی و دوری گزیدن از قدرت را در آنان رشد داد. دانشجویان در اولین بزرگداشت 16 آذر پس ازانتخابات 22 خرداد88 با قاطعیت و استقلال پا به میدان قدرت گذاشتند و روز دانشجو را با یاد رفقای جانباخته و در بند خود گرامی داشتند

لب خوانـی را بیآموزیـم

اخیرا گفته اند که از طریق اسکله های غیرمجاز ادوات و وسایلی وارد کرده اند که می توان از 50 متری مکالمات را شنود کرد... بیشتر برای کنترل صداهای ما است. ما باید لب خوانی را آموزش ببینیم. خیلی راحت می توانیم از راه دور و نزدیک با لب خوانی شبکه هایمان را ایجاد کنیم. کاری است بی سروصدا، دور از چشم آنها، حتی زیرگوش آنها مامی توانیم کار خود را پیش ببریم

هیچ کس نباید فراموش شود؛

امروز اساس ارتباط مردم با حکومت فروریخته است.تنها باا تکا به نیروی مردم می توان هرنوع تغییری را پدید آورد.صدای مردم در سرتاسر میهن به گوش می رسد.امروز دیگر یک صدا و انهم صدای رژیم شنیده نمی شود.زبان گفتگوی مردم تغییر کرده است.امروز همه از تغییرمی گویندوفصلی نو را نوید می دهند

پیش بـه سـوی همبستگی اجتماعی

آنها در زندانها ازهیچ شکنجە و تحقیری علیە دانشجو، معلم، کارگر، استاد دانشگاه، وکیل، زنان پیکارگردر عرصه حقوق زنان، طرفداران حقوق بشر و حتی با بخشی از خویشان دیروز خود که امروز به صف مردم پپیوستەاند کوتاهی نکردەاند

میکرب ها!

این زندانیان سیاسی، چه بلائی به جان رژیم اسلامی شدند. امروز هر جا یک صدائی علیه حکومت شنیده می شود، هزار درد و مرض به جان حکومتیان می افتد. بی جهت نیست به مردمی که برای"پرسیدن" نامشان به میدان قدرت آمدند ولی فقیه، آقای خامنه ای می گوید: میکروب!

کارنامــه

ما فدائیان خلق، مانند شکاری زخمی، در دستان رژیم جنایت پیشه گرفتارشدیم. با هر یک از ما هرچه توانست انجام داد، اما نتوانست چراغ فدائی را در میهن خاموش گرداند. این راز بقا در فرهنگی است که در حیات ما از بدو پیدایش سازمان چریک های فدائی خلق تبیین شده است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ک. معمار