ک. معمار

آنان هفــــده نفــر نیسـتند

هیچ آرزومندی، این دشواری را نمی خواهد آنان بر جانشان هموار کنند تا دیکتاتور سرش را به سمت زندان برگرداند. امروز همه در بهت و اضطراب روزهای رفته بر آنان بسر می برند و دل نگران هستی شان هستند. زندان و زندانی در قانون درهم آمیخته ای بسر می برند و در بیرون از آن فضا، دیکتاتور با آفرینش ستمی مضاعف بر آنان، جامعه را تهدید می کند. دیکتاتور هم می داند آنان هفده نفر نیستند.

بخش: 

کشتارزندانیان سیاسی ورسالت آیت الله خمینی!

دشواری وضعیتی که میهن امروز به آن دچار گشته بر هیچ کس پوشیده نیست؛ از یک طرف حاکمیتی بی رحم بر سریر قدرت است از سوئی دیگر مردمی پا به میدان اعتراض گذارده اند که سر لوحه حرکتشان عدم خشونت وطرح خواسته های مدنی، که ابتدائی ترین آن، احترام به حقوق شهروندی است

ما را از هم نترسانید!

خمینی به پشتوانه همین مردم کوخ نشین و به هیچ گرفته شده در اعصار گذشته توانست حکومت اسلامی را بنا کند و فرهنگی را به جامعه بشناساند که خشنترین و عقب مانده ترین نوع برخورد را دیکته نماید. عدم تمکین نیروها و رویاروئی خشن ناشی از تفاوت فرهنگی و تعارض بهم بود. این را در کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا و بلوچستان کاملا لمس می کردیم

گوزنـــها درجنگلی از انسانها زنــده اند*

در طی یک سال گذشته تلاش رژیم در خاموشی آتشی که در سینه مردم شعله ور شده، با هر وسیله ای از اعدام تا قتلهای خیابانی، تا تجاوز در زندان و سربه نیست کردن و دفنهای شبانه، نتوانسته آن شعله را خاموش کند. تردیدی نیست؛ تغییر نیروی مسلط در جامعه گشته است. این حرکت در خود سکون و آرامش و جوشش خاص خود را دارد.آری، به راستی گوزنها در جنگلی از انسانها زندگی می کنند

زندگی واقعی درشکم کوسـه ها آغاز می شود

...چطور؟ نشنیدی؟ نظر سنجی کردند، سی و هفت کشور که اغلب اروپائی هستند نظر مساعد بر مداخله دارند. حکومت جمهوری اسلامی پای بند هیچ اصولی نیست. حتی به قانون اساسی خودش، به قوانین مصرحه جاری مملکت خودش، به همه دندان نشان می دهد. کشور های حوزه خلیج فارس را تهدید به حمله و عملیات نظامی کرده است

مصطفی باز هم سخن بگو!

خیزش دانشجویان، بعد از انقلاب جرقه ای شد بر بساط ولی فقیه، آن صداها را همه شنیدند، حکومت اسلامی آن روز ترک برداشت و شکاف عمیقی که امروز، همه شاهدش هستیم از آن روز ناشی می شود. آری انها ثابت کردند می توان اعتراض کرد و با هزینه دادن می توان تغییر ایجاد کرد. با هم و برای تغییر نگذاریم این صدا ها خاموشی بگیرد. مصطفی باز هم سخن بگو!

خیابان سخن می گوید...

جنبش مدنی سفره خود را در تمام میهن گسترده است. در پیوستن به هم تمامی اقشار با خواسته های خود زمینه مناسب دارند. آنها اجازه هیچ تشکلی را نخواهند داد. ما باید از هر راهی تشکل های خود را سازماندهی کنیم

آن سنـــگ لعنـتـی

آنهمه سنگ اندازی در زندگی و حیات اجتماعی مردم، از مجلس تا دولت و قوه قضاییه، چه کسی پاسخ گوست. امروز تمام همشان این شده که به پرتاب سنگی، که اصلا معلوم نیست از کدامین سو آمده معرکه می گیرند، و جان جوانی را معامله می کنند. در این حکومت از چه کسی باید پرسید؟

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ک. معمار