ک. معمار

از اوین تا خاوران، تهــران است

درود بر تو امید، امیدها...

حتما در طول روز ساعت هواخوری داری؟ به آسمان نگاه کن، آسمان اوین را سی سال است از محیط چهارگوش دیوارهای بلند سیمانی با سیم خاردار و نگبان مسلح نگاه می کنند.

به پیر فرزانه عزت الله سحابی

برای دردی که میکشی

برای ما نوشتی؟ برای آنانی که تاریخ سازی می کنند هم بنویس، برای آنانی که رنگ افشانی می کنند، برای آنانی که پرچم سازی می کنند، و برای آنانی که با توجه به بعد عظیم شناخت این جنبش از رویکرد دیگرگون، خواهان رجعت هستند، برای آنان نیز بنویس

برای محمد مختاری و جعفر پوینده

مردم، تاوان چه چیزی را باید این گونه بپردازند؟ آزادی، بــه تو چگونه می توان دست یافت؟ تا کی باید بر آستان تو قربانی داد؟ صد سال و بیشتر "صور اسرافیل ها، ارانی ها، گلسرخی ها، بیژن ها و حالا مختاری ها پویندهها. این تسلسل خون و گلوله در رژیم اسلامی این نوادگان حاج میرزا آغاسی ابعاد وسیعتری یافت. جنایت پیشگان راز بقای خود را در خذف خونبار روشن اندیشانی یافتند، که سهم شان در تعهد به قلم یک متر مفتول فلزی گردید که بر گردنشان حلقه شد.

به گلگشت جوانا ن / یاد ما را زنده دارید /ای رفیقان!*

همان جایی که تو اعلامیه و بولتن هایت را پخش می کردی، زمین پنج ماه است می جوشد و هوا می خروشد. همان روزها که ماشین ها برات چراغ می دادند، بوق می زدند و تو اعلامیه به دستشان می دادی، الان همان ماشین ها بوق می زنند. نه یکی، نه دوتا، صدها، هزارها.

به کاندیداهای رژیم رای ندهیماحمدی نژاد قربانی می رود، میرحسین موسوی تسلیم می آید

در انتخابات شرکت می کنیم. اعلام برنامه می کنیم و به کاندیدای اعلام شده از جانب خود، علیرغم آن که تایید یا رد صلاحیت شود، رای می دهیم. ما تغییر را بر این اساس و بستر می بینیم. در واقع مستقل از حکومت و علیه حکومت. ما با قوانین ضددمکراتیک مبازه می کنیم. امروز دشواریهایی داریم، اما مسلما در انجام عمل مستقل ما متحدان خود را یافته و نیرومند خواهیم شد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ک. معمار