کمیسیون بررسی عملکرد سازمان در سالهای 62-58 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گفتگو با رفیق مهدی فتاپور پیرامون

روند شکل گيری رهبری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پس از انقلاب و شکل گیری اولین کمیته مرکزی آن

قبل از انقلاب تواناییهای امنیتی- نظامی نقش مهمی در مسئولیتهای سازمانی داشتند. پس از انقلاب تواناییهای سیاسی و مدیریتی مورد توجه بودند و این موجب تنزل نقش کادرهایی که به اتکای تواناییهای نظامی-امنیتی شان مسئولیتهای کلیدی در سازمان داشتند، گردید. این البته یک برخورد عمومی بود، و به نظر من در این زمینه تا حدی هم افراط شد.

اشتراک در RSS - کمیسیون بررسی عملکرد سازمان در سالهای  62-58 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)