دانش باقرپور

رهبران معنوی (جنبش سبز) اسیر نظام ایدئولوژیک

اكنون با گذشت یك سال از 22 خرداد 1388 تجارب بسیاری از مشاهدات، پیشروی ما قرار گرفته است. از همین رو “رهبران معنوی ” در مقابل این سؤال بزرگ افكار عمومی قرار گرفتهاند كه، بین حكومت اسلامی موجود و جنبش دمكراسیخواهی جاری، كدام یك را برمیگزینند و اساساً چه الگویی از برنامه و مدیریت سیاسی به “جنبش سبز” ارائه میدهند

در خانه شیشه ای بنشینیم و مسئولانه سخن به کشف حقیقت بگوییم

نقد و تاملی فشرده به برخی از سیاست ها و عملکرد رهبری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، در سال های سیاه شصت – شصت و یک
"به باور من تئوری و خط مشی "شکوفایی جمهوری اسلامی" تنها بخشی از معضل سازمان فدائیان (اکثریت) بوده است، اما متد و منشی که در میدانی کردن این سیاست می کوشید به تخطئه و نابودی دیگر رقبای سیاسی روی آورد، بخش غم انگیز این خطا های جبران ناپذیر است، که لازم است از سوی نسل جوان برای درس آموزی و عدم تکرار همواره مورد تاکید قرار گیرد".

22 بهمن و تمرکز شعار بر روی « دیکتاتور »

نمایش حکومتی در 22 بهمن می خواهد به افکار عمومی چنین القاء کند که حکومت بر اوضاع نابسامان و بحرانی خود تسلط دارد. آرایش چنین نمایشی که از طریق عوامفریبی و پرداخت پول و بریز و بپاشهای دولتی و سرویسهایی از پیش مهیاشده صورت گیرد، ببر کاغذی بیش نیست که در تب و تاب یک فضای آشفته با تلنگر آزادیخواهان در هم فرو خواهد ریخت

کودتای 22 خرداد آغاز زوال حکومت اسلامی

سیمای این جنبش، مسالمت جو و فراگیر است. این جنبش قبل از آن که نگاه و اندیشه اش به تعصب و ایدئولوژی پوپولیستی آغشته باشد، هویت وجودی خویش را از ارزش های نوین ملی و انسانی کسب می کند. حضور چشمگیر و گسترده طبقه متوسط با اخذ رفتار هشیارانه نشان داد که جنبش دمکراسی خواهی در نظام های استبدادی، بدون محوریت این طبقه، امکان غلبه یافتن بر استبداد را ندارد.

بخش: 

سخنی با جنبش مطالبه محور و نگاهی به صحنه انتخابات

فاصله گیری از این نمایش انتخاباتی و عدم مشارکت در به جلو فرستادن بیشتر ملت ایران به سقوط در پرتگاه جمهوری اسلامی، بزرگترین وظیفه ما در این مقطع از تاریخ کشور است. حق طبیعی و مدنی فعالین سیاسی و اپوزیسیون مستقل و غیرباورمند به قانون اساسی است که به نامزدی که پیشاپیش محکوم به پذیرش حکم حکومتی است و تعهدی در دفاع از حقوق منتقدین و مخالفین نظام ندارد، رویکرد مثبت نشان ندهد

تعارض حقوق شهروندی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

این نظام زیر پوشش جمهوری، قانون و ضوابط مخدوش و متناقضی را به مردم ایران تحمیل کرده است، که هیچ فصل مشترکی بین این قوانین و اصول جمهوریت و مقررات بینالمللی مربوط به حقوق بشر در آن مشاهده نمی شود.

بخش: 

سياست اتحادها

برای ارائه به کنگره دهم

جدا از پيش‌برد اتحادهای موردی چنان (آزادی زندانيان سياسی و رفع تبعيض جنسی عليه زنان) سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به مثابه نيرويی چپ، دمکرات، جمهوری‌خواه و آينده‌نگر ائتلاف (ميان‌مدتی) را در مسير نفی جمهوری اسلامی، حول مسائل دمکراتيک و استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ايران، با احزاب و سازمان‌های دمکرات و آزادی‌خواه شکل می‌دهد. محوريت اين گونه از نزديکی‌ها و همکاری‌ها، برپايه (دمکراسی و حقوق بشر) قرار دارند.

بخش: 

تأملى بر مبارزه طبقاتى، نگاهى به عدالت اجتماعى

فقدان « حقوق روشن مالکيت » در ايران از سوى جمهورى اسلامى و ابهام در به رسميت شناختن آن از سوى نحله‌هاى فکرى و اجتماعى چپ، منجر به عدم‌پيشرفت اقتصادى و عقب‌نگاه‌داشتن جامعه از مسير توسعه شده است. هر کجا که مالکيت در تملّک قدرت در آمده، فرصت‌ها براى کسب حقوق و آزادى از کف مردم رها شده و حوزه تکليف و تمکين جايگزين آن گرديده است

بخش: 

تزهائى پيرامون وضعيت سياسى کشور بعداز انتخابات دور نهم رياست جمهورى

پيش نويس اسناد سياسی ارائه شده به کنگره دهم

سياست‌ورزان زيرک، به نقش و اهميت اجتماعى و فرهنگى طبقه متوسط آگاهند. آنها مى دانند که واردکردن اين معادله در سياست‌گذاری‌ها مى تواند بستر بازى را در ايران تغيير دهد.

بخش: 

پرسش و پاسخی از یاران به مناسبت سی و پنجمين سال آغاز جنبش فدايیان: دانش باقرپور

سال هاست که با فروپاشى بلوک سوسياليستى و گسست فدائيان از باور ايدئولوژيک، راه براى بازسازى «نظرى و برنامه اي» فراهم شده است که البته بدون نقد شفاف و علمى آن، بستر و فرهنگ بازنگرى نظرى و برنامه اى چپ فراهم نمى شود. زيرا هيچ اعتقادى ولو آنکه از يقين ذهنى برخوردار باشد، از بازنگرى انتقادى در امان نيست.

اشتراک در RSS - دانش باقرپور