هیئت رئیسه کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گزارش از روند کار دوازدهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

دوازدهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طبق موعد معین در روزهای۲ تا ۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ برابر با ۲۲ تا ۲۵ آوریل ۲۰۱۱ در شهر کلن آلمان برگزارگردید. کنگره دوازدهم موفق شد با پرداختن به موضوعات در دستور کار خود، سازمان را در راستای تجهیز به اسناد پایهای پیش برده و وظایف و راستاهای سیاست سازمان در دوره آتی را مشخص کند.

اشتراک در RSS - هیئت رئیسه کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)