علی اکبر حق پژوه

برنامه پیشنهادی به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)برنامه ما برای گذر از جامعه نیمه سنتی با سمت گیری برای رسیدن به جامعه ای دموکراتیک، سوسیالیستی و مدرن

برای تحقق عدالت اجتماعی، دموکراسی، آزادی برای حفظ محیط زیست و صلح با نظر به نیازمندی سازمان به برنامه و اساسنامه، که در کنگره دهم مورد تاکید قرار گرفت و با در نظر داشتن به سند ارائه شده توسط کمسیون اسناد پایه ای منتخب کنگره دهم، این سند برنامه ای به کنگره یازدهم ارائه می گردد.

فيلولوژی ( زبانشناسی تاريخی) زبان آذری (2)

اگر میان زبان سومری با زبانهای قفقازی یا دراویدی و یا ترکی و یا هر زبان دیگری، پیوندی قطعی وجود داشته داشت تا به حال می بایست منابع رسمی مجامع آکادمیکی که در آنها، زبان سومری تدریس می گردد اعلام می شد.

اوضاع ميهنمان در برهه كنونى نگرش ما و پيشنهادها

ما فدراليزم را به‌دليل ساختار سياسى و تشريك قدرت، كه از تمرکز قدرت و اداره کشور جلوگيرى كرده و جامعه را برخودگردانى ادارى و مالى عمومى متکى مى‌كند، يکى از راهكارهاى استقرار عدالت در ايران، در جهت از بين بردن تبعيض و تأمين برابرى حقوقى اقوام جامعه مى‌شناسيم.

بخش: 

بمب‌هاى استعمارزداينده و موشک‌هاى دموکراسى‌آورنده‌ی امپرياليسم

در باور حکومت بنيادگرايان حدود و مرز ميان اقوام و قبيله‌هاى موجود در"امت" از نظر اعتقادى در ظاهر به هيچ وجه جغرافيايى و طبيعى نبوده و اين مرز ايدئولوژيکى است... در سيستم حکومتى بنيادگرايى در جامعه ايران تمايز و تبعيض قومى و نژادى در ميان ايرانيان به شرط داشتن اعتقاد عملى به ولايت مطلقه‌ى فقيه، براى قرار گرفتن و دست يافتن به پست‌هاى مهم حکومتى وجود ندارد

مرورى کوتاه بر ناسيوناليسم کور بدون هويت تاريخى (٣)

انژکتاسيون فرهنگى ـ تاريخى

کسانى آگاهانه يا ناآگاهانه مفاهيم و مقولات متفاوتى همانند ناسيوناليسم،ملى گرايى و ميهن دوستى را با دو مسئله‌ی پان ترکيسم و ناسيوناليسم كور بى هويت تاريخى را که به دليل ضرورت بقاء پان ترکيسم بوجود آورده شده است، به‌هم می‌آلايند

مرورى کوتاه بر ناسيوناليسم کور بدون هويت تاريخى (1)

پان تركيسم و پان ايرانيسم

هم آوايى با ناسيوناليسم كور، نقشى پارازيتى در روند مبارزاتى خلق ايران براى رسيدن به دموكراسى دارد و موجب بازماندن از همراهی با مبارزه ى طبقاتى جنبش كارگرى مِی شود كه با ايجاد خلل در روند آگاهى و كشانده شدن خلق به مبارزات بنيادين، در تحكيم قدرت نيروهاى حاكميت نقش وافر خواهد داشت

اشتراک در RSS - علی اکبر حق پژوه