منوچهر صالحی

درباره لیبرالیسم سرمایه سالارانه- بخش دوازدهم

زیرا بنا بر این آمار، هر اندازه روند «جهانیسازی» از انکشاف بیشتری برخوردار میگردد، بههمان نسبت نیز ثروتمندان هر چه بیشتر فربهتر و بینوایان هر چه بیشتر تهیدستتر میگردند. این مکانیسم حتی در رابطه با دولتها نیز قابل تشخیص است، زیرا «جهانیسازی» سبب هر چه بیشتر فربهتر شدن کشورهای صنعتی پیشرفته و فقیرتر شدن هر چه بیشتر کشورهای کم توسعه و عقبمانده گشته است.

درباره لیبرالیسم سرمایه سالارانه - بخش یازدهم

ناتنظیم گرائی یا آزادگذاری کارکردهای اقتصادی هسته اصلی نقد مخالفین روند «جهانیسازی» کنونی را تشکیل میدهد، زیرا هر جا که این نظم پیاده شد، از یکسو همه ابعاد زندگی را قابل خرید و فروش ساخته و از سوی دیگر موجب افزایش فلاکت و نابسامانی تودهها شده است.

درباره لیبرالیسم سرمایه سالارانه -10

«جهانیسازی» محیط زیست

در رابطه با فشارهای نسبی بر طبیعت، پرسش اصلی آن است که کدام دولتها چه چیز و چه مقدار تولید میکنند و سهم آنها در آلوده ساختن آب و هوای جهانی که موجب ویرانی محیطزیست جهانی میگردد، چه اندازه است؟ همچنین باید به این پرسش پاسخ داد که چه کسانی قربانیان اصلی این ویرانگری هستند.

درباره لیبرالیسم سرمایه سالارانه- بخش نهم

برخی از پژوهشگران حتی بر این باورند که دوران استعمار سرمایهداری هر چند موجب شد تا در برخی از کشورهای قاره امریکا مردم بومی حتی زبان مادری خود را «فراموش» کنند و به زبانهای انگلیسی، اسپانیائی و پرتغالی سخن گویند، اما این سلطه فرهنگی سطحی است و در بسیاری از کشورها با آغاز جنبشهای ملیگرایانه بازگشت به فرهنگ بومی با موفقیت تحقق یافته است.

تحریمها بهطور حتم موجب آسیب مردم ایران خواهند گشت

در دوران صدام حسین هم دیدیم که نیم میلیون مردم عراق به خاطر فقر و عدم دسترسی به دارو و بهداشت جان خود را از دست دادند و آن رژیم همچنان بر عراق سلطه داشت. به همین دلیل نیز نمیتوان با قاطعیت گفت که تحریمها این بار نتیجه مورد انتظار کشورهای اعمال کننده را به بار خواهند آورد یا نه، زیرا این امر قابل پیشبینی نیست

درباره لیبرالیسم سرمایه سالارانه- بخش هفتم

تئوری دولت و اقتصاد نئولیبرالی

پیامبران اقتصاد نئوکلاسیک علت بیکاری را نتیجه سطح دستمزد بالا میدانند که موجب افزایش بیرویه هزینه تولید میشود و بههمین دلیل دائمأ به سندیکاها توصیه میکنند خواستهای مطالباتی خود را در رابطه با سقف دستمزدها با «واقعیت»، یعنی سودآوری سرمایه تطبیق دهند. بهاین ترتیب خواست سرمایهداران در رابطه با تحقق سقف سودهای کلان که چندین برابر سقف دستمزدهای کارگران است، امری موجه جلوه میکند.

درباره لیبرالیسم سرمایه سالارانه-5

پیروان لیبرالیسم منچستری میپنداشتند که بازار آزاد جهانی میتواند سبب برقراری صلح دائم در جهان گردد، زیرا آنها بر این باور بودند که تقسیمکار میان ملتها سبب وابستگی هر چه بیشتر آنها بههم خواهد گشت و این وضعیت میتوانست بهتدریج جانشین سیاست جنگی گردد که در آن دوران هنوز بسیاری از حکومتهای سرمایهداری اروپا برای بهدست آوردن مستعمرات بیشتر از آن پیروی میکردند.

درباره لیبرالیسم سرمایه سالارانه-بخش چهارم

لیبرالها خواهان آنند که سقف مالیاتها در تناسب با حجم درآمدها باشد، یعنی هر کسی که درآمدش بیشتر است، درصد مالیاتی که میپردازد، باید بیشتر باشد. با این حال آنها خواهان سیستم مالیاتی بسیار سادهاند و از کاهش مالیاتها برای ثروتمندانی که دارای ثروتهای چند میلیونی و چند میلیاردی هستند، بهشدت هواداری میکنند. همچنین آنها هوادار مالیاتهای غیرمستقیم هستند، زیرا هر مصرفکنندهای بدون توجه به مقدار درآمد خود باید آن را بپردازد.

درباره لیبرالیسم سرمایه سالارانه – 3

خلاصه آن كه ليبراليسم ايدئولوژى مبارزاتى بورژوازى عليه فئوداليسم بود و دمكراسی ابراز مبارزاتى كارگران عليه سرمايهدارى است. دمكراسى مناسباتى است كه از بطن مبارزات مستمر و پيگير كارگران براى تحققِ منافع خويش علیه سرمايهداران روئید. بدون مبارزاتِ مطالباتى (صنفى و سنديكائى) و سياسى (حزبى) كارگران تحقق مناسبات دمكراتيكِ سرمايهدارى كه مبتنى بر آزادىهاى فردى (حقوقِ بشر) و مدنى (حقِ تشكيل انجمنها، سنديكاها و احزاب و ...) و حقِ انتخابِ همگانى است، امرى محال بودند.

درباره لیبرالیسم سرمایه سالارانه

جستار 2

در رابطه با مالکیت نیز دیدیم که لیبرالیسم سفت و سخت موافق مالکیت خصوصی بر اشیاء، زمینهای کشاورزی و همچنین کارخانههای صنعتی است. اما برای آن که بتوان آزادی بازار را تضمین کرد، یکی از وظائف مهم دولت لیبرال ایجاد انحصار قهر در دستان خود است، زیرا بدون یکچنین تمرکزی جامعه از وضعیتی پایدار برخوردار نخواهد شد و میتواند دچار هرج و مرج شود. بنابراین حفظ امنیت درونی و بیرونی تضمینکننده مالکیت شخصی افراد است.

درباره لیبرالیسم سرمایه سالارانه

... در نتیجه اندیشههاى لیبرالی بیش از هر تئورى دیگرى در برخورد با واقعییاتِ روزمره دستخوشِ دگرگونى شدند و بههمین دلیل بسیارى از خواستههاى اولیه این ایدئولوژى بهتدریج در برابر واقعییاتِ ملموسِ تولیدِ صنعتى جنبه جهانشمولى خود را از دست دادند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - منوچهر صالحی