رامین جهانبگلو

آشتی ملی و بخشش

جوامعی که درگير خشونت های سياسی بوده اند برای درمان زخم های خود از مکانيسم های حقوقی و صلح آميز گوناگونی در سطوح ملی و بين المللی استفاده کرده اند. مهمترين اين مکانيسم ها قانون مداری و همکاری های حقوقی در زمينه های بين المللی با تاکيد هرچه بيشتر بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های سازمان ملل متحد است.

براي هنرمند امروز جهاني بودن مهمتر از جهاني شدن است

در اكثر رشته‌‏هاي هنري سخن تازه‌‏اي براي امروز نداريم

هنر به گفته آدورنو مي‌تواند و بايد پيام جهان شمول داشته باشد, يعني نحوه جهان شمول براي مطرح كردن مسايل مختلف زندگي.

اشتراک در RSS - رامین جهانبگلو