سهراب زاده

باز هم این ایران جدید

ایران و "علوم انسانی"

علوم انسانی و اجتماعی برای ایران، هم نگاه و مشاهده یی از این منظر است و هم علمی است که در سنتز موقت حزب، و بعدا تحول و استهلاک این حزب به ایران جدید، در دانشگاه ها، و پژوهشکده ها ی مختلف ساخته شده و نسلهای آینده را بر اساسشان آموزش داده و تربیت و پرورش خواهند داد.

اشتراک در RSS - سهراب زاده