مژگان ثروتی

مقدمه ای در دفاع از علوم انسانی در ایران

علوم انسانی در ایران نه تنها از بیرون یعنی فضای استبداد ی، نمایندگان دینی و عوام زدگی در فشار و تهدید به سر می برد، بلکه این علوم از درون خود و فا کتورهای دیگری مورد تهدید و در رنج است.

اشتراک در RSS - مژگان ثروتی