مهدی خلجی

"آخر زمان" چونان گفتاری سیاسی

بر بام قدرت آمدن گروه احمدینژاد و قوت گرفتن گفتار آخر زمانی در سطح دولتی از موقعیت سیاسی-اجتماعی ويژهای پرده برمیدارد. این موقعیت امتیاز مثبتی برای جمهوری اسلامی نیست زیرا گواه شکست وعدههایی است که ایدئولوژی اسلامی به هواداران خود در سه دهۀ گذشته میداد. اکنون گفتار رسمی دولتی آگاه از ناتوانی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، آنان را حوالت به آخرِ زمان و حل معجزهآمیز مشکلات به دست مصلح و منجی کل میدهد.

اشتراک در RSS - مهدی خلجی