علی فرمانده

لغو مجازات اعدام: مانیفست سیاسی یا مانیفست انسانی؟

(با نگاهی رفتارشناسانه) نگاهی کنید به شعارهایی که ما در کمپین های مختلف خود در لغو مجازات اعدام می دهیم. لغو مجازات اعدام برای اکثرمان، در زیر خواست های سیاسی مان است. در دفاع از افرادی که به دلایل سیاسی حکم اعدام گرفته اند، می گوییم " اینان که جرمی ندارند"!! سئوال این است : اگر جرمی داشتند، می باید اعدام می شدند؟ می گوییم" اینان حتا دادگاههای صالح نیز نداشته اند"، سئوال این است: آیا دادگاه صالحی برای دیگر جرم ها هست؟

پیامدهای ساختاری عدم وجود جنبشهای اجتماعی در ایران

بخش پنجم از سلسله مقالات ساختارشناسی اجتماعی

این بخش سعی خواهد کرد ... نشان دهد که چرا حتا در میان دگراندیشان و تحول خواهان نیز بحث بر سر "ایجاد جنبشهای اجتماعی" در شکل آسیایی آن، یعنی ایجاد آن از بالا و تعیین رهبری از قبل، مورد توجه بسیاری قرار می گیرد... و دلایل شکست در ایجاد و یا عدم حضور جنبشهای اجتماعی از دیدگاه ساختارشناسی را بازگو نماید.

جنبش اجتماعی و اجتماع در جنبش

بخش چهارم از سلسله مقالات ساختارشناسی اجتماعی

«ان جی او» ها به این دلیل که در دوران پاگیری خود به سر می برند، هنوز جزیی از ساختار اجتماعی جامعه ایران نیستند و بیشتر از فعالین تشکیل شده اند. از اینرو آن دسته از شهروندان که درگیر این تغییرات هستند، خود از فعالین این نهادها می باشند.

بخش سوم از سلسله مقالات ساختارشناسی اجتماعی: رهبر و رهبریت

نگاه تاریخی و ساختارشناسی به ما نشان می دهد که آنچه ما امروز نیز در ایران شاهد آن هستیم، نه حاصل یک ایدئولوژی مذهبی حاکم ، که ادامه الگویی است که حتا در دوران سرمایه داری ایران نیز نتوانسته است خود را از ساختار آسیایی جامعه ایران دور کند.

ساختار سیاسی و توهم

بخش دوم از سلسله مقالات ساختارشناسی اجتماعی

ایران نتوانست هم پای دیگر کشورها، مکانیسم های تفکیک حکومتی و دولتی را حتی تا قبل از انقلاب اخیر بصورت ناقص کنونی نیز به اجرا درآورد. انقلاب مشروطیت، تلاشی در تفکیک حکومت پادشاهی و دولت پارلمانی نمود، که همانگونه که آگاهید به شکست انجامید

روانشناسی خیزش ها و خیزشهای روانی

بخش اول از سلسله مقالات ساختارشناسی اجتماعی

توده های مردم از امروز خود فریاد می کشند، و روشنفکران از برای فردای آرمانی خود. خیزش های مردمی فرآیند سرکوب یک نسل است، و برای روشنفکران فرآیند سرکوب نسلها. از اینرو توده های مردم دنبال جایگزینی چهره ها هستند، و روشنفکران و دگر خواهان دنبال ساختاری دیگر و بنیادی دیگر

اشتراک در RSS - علی فرمانده