خلیل آبادی

آیا واقعیت پیچیده است یا درک آن

ایران یك كشور صنعتی نیست، و در ایران " زراندوزی" بنام سرمایه داری غلبه دارد، و پس هم " یازده سپتامبر"ی گسترده تر امكان پذیر است، و هم اثرات هولناكی از قبیل خشونت گسترده و جنگها و نا امنی طولانی سراسری یا منطقه یی. پنجاه و هفت نتوانسته است، حتا بعد از سی سال، سرمایه داری را جانشین زراندوزی كند، و حتا، بخصوص در سالهای پس از جنگ، زراندوزی را فراگیر و حاكم كرده است

اندیشه یی بر تحولات و دورنماها

اگر اسلام بخواهد به جهان صنعت و اقتصاد جهانی، در وضعیت کنونی، بپیوندد، عملا بعلت در هم آمیختگی عمیق اینها بامسیحیت، باید اسلام "مسیحی شود" و با همان برنامه اجتماعی آنها تلفیق گردد؛ در این صورت، اسلام "مسیحی شده " به علت رابطه استعماری با کشورهای اسلامی و رکود آنها، پایگاه اجتماعی و هم عقیدتی خود را از دست می دهد زیرا محرومین این کشورها اگر محروم تر نشوند، در همان وضعیت رکود و افول خواهند ماند

"ذات انسان" - جهانبینی، شخصیت، دستگاه اعتماد

جهانبینی و دستگاه اعتماد، بهرحال، در هر شخص و مستقل از سطح دانش و تحصیل، موقعیت اجتماعی، شغلی، درآمدی، و كلا هر ویژگی خوب و بد او وجود دارند. تنها تفاوت در سطح آگاهی نسبت به آنها میباشد، و كنترل و تنظیم آگاهانه آنها برای پیشبرد اندیشه و عمل در جهتی معین و رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده، یعنی طبق نقشه

اشتراک در RSS - خلیل آبادی