حسین اسدی

رفتار ناپسند زمامداران اسرائیل با گونتر گراس

مشخص نیست که سیاستمداران کشور اسرائیل به چه دلیل این قدر برآشفته می شوند، مگر آنان برای سیاست های خود چه تقدسی و چه نقشی قائلند که قصد دارند حتی زبان نویسنده توانایی چون گراس هم بخاطر هشدارش نسبت به ادامه این سیاست ها که هر روز بر دشمنان کشور اسرائیل می افزاید و این کشور را به طرف انزوای بیشتر سوق می دهد، با چنین وضع خشنی او را مورد توهین و افترا قرار دهند.

بخش: 

جمهوری اسلامی و مسئله انتخابات

اکنون که نیروهای دلسوز مملکت، آنانی که در عمل ثابت کرده اند که دموکرات و آزادیخواهند و غمی جز تعالی و سر بلندی مملکت ندارند، صرفنظر از اینکه بکدام طیف تعلق دارند، چه ملی و دموکرات هستند و چه ملی- مذهبی و یا برخاسته از جریان اصلاح طلبی چنانجه در گفتار خود صادق هستند، بایستی بجای چسبیدن دو باره به حربه های زنگ زده گذشته بدنبال پیدا کردن راهی برای آینده باشند

نظام توتالیترجمهوری اسلامی وعلائم زوال آن

در جمهوری اسلامی روند فرو پاشی نظام از همان ابتدای پایه ریزی آن، و در حقیقت از زمانی شروع شد که خمینی رهبر "انقلاب" اجازه داد که سران ارتش و نظام سابق را در "محاکمات" چند سا عته وگاه چند دقیقه ای در پشت بام خانه اش اعدام کنند. و از این طریق در حقیقت قهر هر روزه و لجام گسیخته را جانشین قدرت نمود

خبر کوتاه بود: اعدامشان کردند

این روزها کمترین نشریه ای، تارنمایی را می توان یافت که رنگ و روی اپوزیسیون جمهوری اسلامی را داشته باشد و گزارشی از اعدامهای روزانه و پی در پی در ایران را منتشر نکند. کمترین ایرانی طرفدار حقوق بشر را می توان یافت که از هر فرصتی استفاده نکرده و سعی نداشته باشد که صدای اعتراضش را به شکنجه ها، زندانهای طویل المدت، و اعدام انسانهای بیگناه در کشور را بکوش جهانیان برساند

نماد فساد سیاسی و اقتصادی در ایران ولی مطلقه فقیه است

این ثروت افسانه ای را اقای خامنه ای نه به ارث از پدر بلکه درزمانی بدست آورده است که بعنوان رهبر جمهوری اسلامی و ولی مطلقه فقیه از بارگاهی و قدرت مطلق العنانی همچون سلاطین داستانهای هزار و یک شب بر خوردار بوده، و بعبارت دیگر بر مال وجان مردم ومنابع سرزمین ایران تسلط مطلق داشته است

آقای احمدی نژاد

از طلا بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید

آقای احمدی نژاد دست شما و نظام جمهوری اسلامی پیش مردم ایران رو شده است، مردم دیگر از وعده های طلایی شما و سایر مسئولین جمهوری اسلامی که سرابی بیش نیستند خسته شده، از طلا بودن انقلاب شما و نظام شما پشیمان گردیده اند. بنابراین مرحمت فرموده آنها را مس کنید و تا دیر نشده مملکت را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم واگذار نمایید.

جمهوری اسلامی ، "برادران مسلمانش" و خلیج فارس

این رهبران بنام دفاع از اسلام، بنام انرژی هسته ای و بنام مبارزه با صهیونیسم مملکت ما را از نظر اقتصادی به کشوری عقب مانده و از نظر سیاسی به یکی از جبار ترین نظام های حاکم و از نظر بین المللی به تنها ترین کشور در جهان تبدیل کرده اند

حاتم بخشی های جمهوری اسلامی و میراث خمینی

این حق مسلم مردم ایران است که سوُال کنند چه کسی رسالت آزادی قدس و نابودی اسرائیل را به سران جمهوری اسلامی محول کرده است، که آنان با تاراج منابع ملی ایران با چنین جدیتی آن را دنبال می نمایند؟ مردم ایران هیچ وقت نسبت به سرنوشت مردم فلسطین بی اعتنا نبوده اند، ولی تعیین سرنوشت ملت و سرزمین فلسطین را از اختیارات و وظیفۀ دولت خودمختار و نمایندگان منتخب این ملت تلقی می کنند

اشتراک در RSS - حسین اسدی