ا. رحمان

تداوم تهاجم ویرانگر نئولیبرالیسم

حامیان دو آتشه سرمایهداری و نظریهپردازان نئولیبرالیسم از پرداختن به ریشههای بحران طفره میروند. آنان مشكلات و بحرانهای مداوم امروز جامعه بشری را در درون نظام سرمایهداری و قوانین حاكم بر آن كه بر اساس سود ورزی و انباشت آزمندانه سرمایه استوار است انكار میكنند.

کابوس «فتنه» خواب از چشمان حاکمیت ربوده است

از این رو جناح راست افراطی در کشور ما که تمایلات شدید فاشیستی در رفتارهایش همواره نمودی آشکار داشته، استراتژی مشخصی دارد و آن، چه با استفاده از ابزار ولایت و روحانیت حامی خود و چه بدون آن خواستار حذف همۀ دگراندیشان درون حکومتی و در صدد ایجاد حکومتی یک دست فاشیستی است، که اکثریت مردم را تحت کنترل ارادۀ خویش در آورد.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ا. رحمان