م. آذری

آیا مبارزه برای لغوِ کارکودک، بخشی از مبارزه طبقاتی نیست؟کار کودکان، معلولی فرهنگی یا ضرورتی اقتصادی؟

این استفاده ی غلط از اقتدار والدین نبود که باعث استثمار مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه داری از کودکان گردید، بلکه درست برعکس، این سیستم استثمار سرمایه داری بود که با درهم کوبیدن «پایه ی اقتصادی اقتدار والدین» موجب سوءاستفاده از این اختیارات گردید

نگاهی مقایسه ای به دو ادعا

آخرین گزارش البرادعی و سخنرانی نماینده ایران در شورای حكام

آیا اتخاذ چنین شیوه ای از سوی جمهوری اسلامی عالماً و عامداً در سمت ادامه تنش و بحران سازی در مناسبات جهانی نیست تا بدین طریق شعار مرگ بر امریکا را از زبان مردم و رهبران خود پاک نسازد و با استمرار چنین فضایی همیشه دشمن مفروض خارجی را زنده نگاه دارد تا ماسک مناسبی باشد برای سرکوب ندای ازادیخواهانه مردم ایران؟

بخش: 

تاملی بر جنبش سبز

نوع واکنش حکومت به ابتکارات و ادامه اعتراضات این جنبش پارامتر بسیار مهمی ست. اگر حکومت سیاستی را که در روز قدس برخلاف سیاست سرکوب های خیابانی گذشته داشته، ادامه دهد مسلما بخش بیشتری از مردم در سراسر ایران شهامت شرکت در اعتراضات را خواهند داشت

نگاهی به فضای سياسی کشور در آستانه انتخابات رياست جمهوری

محدوديت آزاديهای سياسی، حدود کارآمدی احزاب و سازمانهای عملا" موجود را بسيار تقليل داده و ضرورت شناسنامه دارشدن آرا حياتی ست. لذا تا زمانی که شفاف سازی نظرات و آرا در قالب احزاب و سازمانها بر مبنای دمکراتيک و امروزين نهادينه نگشته، چگونه می توان از مردم انتظار داشت که نسبت به کانديداها و برنامه هايشان « آنهم در محدوده بسته » شناخت و اعتماد داشته باشند.

دلائل انتخاب مردم امريکا

ـ نسل جوان امريکا - بين 18 الی 29 سال - تمايل بيشتری به انتخاب کری داشت - 54 درصد آرا اين بخش به کری تعلق گرفت- حال آنکه منتخبين سی سال به بالا بوش را ترجيح دادند - حدود 53 درصد آرا از اين گروه به بوش داده شد -.

اشتراک در RSS - م. آذری