حبیب الله پیمان

دیدگاههای حبیبالله پیمان در باره جنبش سبز، شکل سازماندهی و آینده آن

يکی از راه های ايجاد پيوند استوار و موثر ميان نيروهای اجتماعی فعال در عرصه توليد و خدمات، شرکت دادن نمايندگان و فعالان اجتماعی و صنفی آنان در گفت گوهای درون جلسات مشورتی است. مهم تر و موثر تر از آن منعکس کردن مشکلات و مطالبات آنها از سوی جنبش سبز و حمايت موثر از آنها در مواجهه با معضلات و محروميت های اقتصادی و اجتماعی است

 گفتوگو با "ندای سبز آزادی"

دگردیسی در جمهوریت

در حال حاضر هم چنین به نظر میرسد كه عدهای با درانداختن شایعه قریب الوقوع بودن ظهور امام غایب و داشتن ارتباط با آن حضرت و اخذ تاییداتی برای اقدامات خود، قصد القای این معنا را دارند كه گویا تحت اراده و فرمان و نظارت مستقیم حضرت عمل میكنند و به همین خاطر نیازی به عمل در محدوده قوانین عرفی و ضوابط شرعی و تبعیت از مراجع دیگر دینی و مردمی نمیبینند و گویا توهم «هاله نور»، نشانه بهرهمندی از «فیض حضور» و همراه شدن فره ایزدی با افراد است

بخش: 

منطق ستيز و خصومت

آسيب شناسی سياست در ايران

در جامعه اى كه اين منطق مسلط است و از سوى طبقه حاكمه به طور منظم بازتوليد مى شود، تضاد ها، فوراً شكل خصمانه «آنتاگونيستى» پيدا مى كنند. به طورى كه حتى اختلافات عادى ميان اعضاى خانواده ها، همكاران، محفل هاى دوستى و روشنفكرى و در زندگى روزمره عموماً به صورت خصمانه همراه با خشونت بروز مى كنند.

اشتراک در RSS - حبیب الله پیمان