رضا اکرمی

امروز روز یک صدائی ست امروز روز هم صدائی ست

در چنین شرایطی مسئولیت حکم می کند، تفاوتهای ناشی از دیدگاه و تاکتیک در زمینه های مختلف از جمله همین انتخابات را آگاهانه کنار بگذاریم و بکوشیم به آراء ریخته شده در صندوقها احترام گذاشته شود. در بر باد دادن امیدها اگر همه سهم واحدی ندارند در غلبه سرکوب و اختناق و زورگوئی همه ما مردم به یکسان زیان خواهیم دید.

بخش: 
اشتراک در RSS - رضا اکرمی