سیدابراهیم علیزاده

نرخ بیکاری جوانان در آستانه 25 درصد

... تاکنون دولت ها در ارائه نرخ بیکاری توجه ای به نرخ بیکاری گروه هایی چون 15 تا 24 ساله ها که همیشه طی 30 سال اخیر بیش از دو برابر نرخ بیکاری اعلام شده، بوده است، ندارند. این گروه همان هایی هستند که متقاضیان ورود به بازار کار محسوب می شوند و حجم عمده آن ها هم همان فارغ التحصیلان دانشگاهی محسوب می شوند.

اشتراک در RSS - سیدابراهیم علیزاده