جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

روز جهانی مبارزه با کار کودک

زیر فشار قرار دادن ارگان های مسئول و هشدار تبعات رویکردهای کودک ستیز به مسئولین و کسب دست آوردهای حقوقی برای کودکان از یک سو و پیگیری و اجرای این دستاوردها از طریق حساس کردن بخش های مختلف جامعه از سوی دیگر می تواند ضامن ادامه حرکت در راستای لغو کار کودکان باشد.

اشتراک در RSS - جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان