چپ دموکرات ایران

به خاطر آزادی و دموکراسی در انتخابات شرکت نمیکنیم

در كنار این واقعیت سیاسی حكومت مذهبی، این بار و به صورتی گسترده شاهد تحریم همهجانبهی نمایش انتخابات از سوی گروههای مختلف سیاسی، مدنی، اجتماعی و قومی بودهایم. تحریم فعال انتخابات در حقیقت چیزی نیست جز مشاركت مستقیم مردم در سرنوشت خود و خواست انتخابات آزاد و غیر فرمایشی و برقراری آزادی و عدالت.

اشتراک در RSS - چپ دموکرات ایران