اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد

پیرامون نقض قوانین بین المللی از سوی جمهوری اسلامی

امید به اینکه همه دولت های حامی ، معتقد و متعهد به حقوق بشر و دمکراسی ، ثبات و آرامش جهانی از هر گونه ارتباط دیپلماتیک با رژیم جمهوری اسلامی خودداری نموده و به وظیفه صلح طلبانه، انسان دوستانه و حقوق بشری خود در برابر ملتی که در بند حکومت ستم پیشه و جنگ طلب جمهوری اسلامی ایران است عمل نمایند.

اشتراک در RSS - اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد